Fjernstudier

Dersom du er forhindret fra å følge undervisningen ved FiH, for eksempel på grunn av jobb eller bosted, kan du også ta studier eller enkeltemner hos oss som fjernstudent.

De fleste emner som har mulighet for klausureksamen som vurderingsform, kan tas som fjernstudent.

Studium:Hva kan tas som fjernstudent:
Kristendomkunnskap:Hele årsstudiet kan tas som fjernstudent.
KRLE:Alle kjerneemnene i årsstudiet og 2-årig studium i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) kan tas som fjernstudent, men for å kunne tilby emnet RLE1006 som fjernstudium, er vi avhengig av at det finnes en egnet praksisplass i nærheten av der du bor, eller at du kan komme til Oslo for å gjennomføre praksisen. Du bør ta kontakt med praksisansvarlig Egil Sjaastad så tidlig som mulig og senest 1. november semesteret før du skal ta dette emnet for å sikre at du har en praksisplass.
Bibel og misjon:Deler av årsstudiet i bibel og misjon kan tas som fjernstudent.
Bachelor Teologi og misjon:Alle kjerneemnene og de fleste valgemnene i bachelorgraden i teologi og misjon kan tas som fjernstudent. Valgemner innenfor fagområdet praktisk teologi kan ikke tas som fjernstudent.
Master Teologi og misjon:Alle kjerneemnene i masterstudiet i teologi og misjon kan tas som fjernstudent, bortsett fra metodeemnene og enkelte valgemner innenfor fagområdet praktisk teologi.

Dersom du ønsker å fullføre et studium der ikke alle emner kan tas som fjernstudent, må du enten ta et semester der du følger undervisning og fullfører disse emnene som ordinær student, eller avlegge tilsvarende emner ved et annet studiested og søke om å få disse innpasset ved FiH. Dersom du ønsker å avlegge tilsvarende emner ved en annen institusjon, bør du søke om forhåndsgodkjenning av disse i god tid for å være sikker på at du får dem innpasset.

Må jeg søke om å få bli fjernstudent?

Det er ikke nødvendig å søke om status som fjernstudent. Som fjernstudent har du samme rettigheter og plikter som ordinære studenter. Dette inkluderer tilgang til råd og veiledning. Ta gjerne kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nederst på denne siden.

Hvordan foregår undervisningen?

Det er ingen egen undervisning for fjernstudenter, men du vil få tilgang til Fronter-rommene for alle emnene du tar, der forelesningsmateriell og annen viktig informasjon blir lagt ut. Som fjernstudent er det spesielt viktig at du følger med på informasjonen som blir gitt på Fronter, da det er ditt primære kontaktpunkt mot høgskolen.

Hvordan foregår eksamen?

For emner som har alternative vurderingsformer, må du velge klausureksamen dersom du vil være fjernstudent. Du møter da til eksamen på samme sted og tidspunkt som ordinære studenter. Hvis du ikke har mulighet til å avlegge eksamen ved FiH, må du søke om ekstern eksamensavlegging.