Kompetenceområder

  • Ikke-vestlig kirkehistorie
  • Missionshistorie
  • Vækkelsesbevægelsernes historie
  • Etiopisk samfund og kultur
  • Etiopisk historie
  • Fundamentalisme
  • Historiografi og historisk metodologi

Præsentation

Min forskning og publicering falder inden for to hovedområder:

  • Etiopisk kirkehistorie
  • Skandinavisk vækkelseshistorie, særligt i relation til den nyevangeliske bevægelse

Forskningen i etiopisk kirkehistorie inkluderer også missionshistorie og etnomusikologi. I udgangspunktet blev der fokuseret på to sydetiopiske områder, Wolaita og Kambata/Hadiyya, men perspektivet er efterhånden udvidet til at omfatte hele Etiopien. Det er tværfagligt anlagt, idet jeg også har betjent mig af samfundsvidenskabelige metoder ved indsamlingen af kildemateriale og ligeledes inddrager samfundsvidenskabelige teoridannelser i fortolkningen af materialet. Dermed omfatter forskningsområdet også etiopisk samfund og kultur.

Forskningen i skandinavisk vækkelseshistorie fokuserer særligt på nyevangelismen, som er den bevægelse i skandinavisk kirkeliv, der er udgået fra den svenske vækkelsesprædikant, C.O. Rosenius. Der er tale om både kirkehistorisk og teologihistorisk forskning. Kirkehistorisk ligger vægten på bevægelsens udbredelse i Danmark og forbindelserne til de andre skandinaviske lande. I den teologihistoriske forskning søges nyevangelismens rødder i lutherdom, pietisme og herrnhutisme klarlagt, idet der specielt fokuseres på den lære om universel retfærdiggørelse, som har spillet en stor rolle inden for den nyevangeliske bevægelse.

Samlet produktion

Publiceret produktion (cristin.no)

[tabs id="7682" display="tabs"]