Emnenavn nynorsk:

Innføring i Bibelen

Emnenavn engelsk:

Introduction to the Bible

Studiepoeng:

10

Undervisningssemester:

Høstsemesteret

Undervisningssted:

Oslo, Aarhus, København

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Christian S. Holmgaard

Obligatoriske forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

Ingen

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste A

Gjelder fra:

1. august 2021

I dette emnet får du en grunnleggende innføring i Bibelen, med vekt på tekstsjangre og skriftgrupper og videre de ulike bibelbøkenes tilblivelse, oppbygning og innhold. Det gis også en innføring i GTs og NTs tekst- og kanonhistorie.

I tillegg til dette, vil du få en grunnleggende innføring i geografiske forhold og sentrale historiske epoker og begivenheter i Midtøsten og Israel på gammeltestamentlig tid. Det samme gjelder for nytestamentlig tid, med vekt på innføring i det nye testamentets tidshistorie og kulturelle og religiøse forhold.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for hovedtrekkene i og grunnleggende problemstillinger ved Det gamle testamentets tekstsjangre og skriftgrupper, og de ulike GT-bøkenes tilblivelse, litterære særtrekk og sentrale teologiske temaer
  • gjøre rede for geografiske forhold og for grunnleggende historiske epoker og begivenheter i det gamle Midtøsten og det gamle Israel spesielt, i gammeltestamentlig tid
  • gjøre rede for hovedtrekkene i og grunnleggende problemstillinger ved Det nye testamentets tekstsjangre og skriftgrupper, og de ulike NT-bøkenes tilblivelse, litterære særtrekk og sentrale teologiske temaer
  • gjøre rede for Det nye testamentets tidshistorie
  • gjøre rede for kulturelle og religiøse forhold i Det nye testamentes historiske kontekst
  • gjøre rede for hovedtrekkene og grunnleggende problemstillinger knyttet til Bibelens tekst- og kanonhistorie

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • presentere grunnleggende kunnskap om Bibelens tekstsjangre og skriftgrupper, samt de ulike bøkenes tilblivelse, innhold og betydning
  • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning på innledningsstoff til Bibelen og treffe begrunnede valg
  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i relevante oppslagsverk, evangeliesynopse og kommentarlitteratur, og fremstille dette slik at det belyser en tekst eller et sentralt bibelteologisk tema

Det tilbys 48 undervisningstimer i emnet, fordelt likt mellom GT og NT. Undervisningen gis hovedsakelig som forelesninger.

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 5

Varighetstype: timer

Det gamle testamente:

Hill, A. E., Walton J. H. (2009). A Survey of the Old Testament (3rd Ed.). Zondervan; ss. 21-30; 35-

52; 57-72; 77-96; 101-120; 125-139; 163-176; 181-199; 205-212; 217-332; 257-274; 279-299; 309-324; 329-343; 357-369; 375-396; 401-416; 419-436; 441-450; 455-464; 481-497; 503-515; 519-529; 533-540; 567-577; 581-591; 605-614; 687-697.

Det nye testamente:

Hjort, B. G. (2003). Det Nye Testamentes Omverden: Om politiske, religiøse og filosofiske forhold på Det Nye Testamentes tid. Aarhus Universitetsforlag; ss. 15-27, 31-93, 99-100, 103-115, 140-147, 153-157, 162-169, 223-236, 243-299, 305-316.

Og enten:

Hvalvik, R. & Stordalen, T. (1999). Den store fortellingen. Det Norske Bibelselskap; ss. 32-64 og 176-382.

eller:

Kjær, T. (2015). Introduktion til Det Nye Testamente. Kolon; ss. 7-245.

5 stp. mot KRL101-101

5 stp. mot KRL101-103

10 stp. mot RLE1001 og RLE1001N

10 stp. mot BMM1001

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo