Emnenavn nynorsk:

Kyrkjehistorie og konfesjonskunnskap

Emnenavn engelsk:

Introduction to Church History and Christian Churches

Undervisningssemester:

Høstsemesteret

Undervisningssted:

Oslo, Aarhus, København

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Finn Aasebø Rønne

Obligatoriske forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

Ingen

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste A

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet sikter på å gjøre rede for kristendommens utbredelse, den teologiske tenkningen og fremveksten av ulike kirkesamfunn, fra oldkirkens tid og til i dag. Emnet skal gi en oversikt over den kristne kirkes historie og misjonsutbredelse i lys av den sosiale, og kulturelle og politiske kontekst.

Emnet er et innføringsstudium og gir et oversiktsbilde over de ulike epokene i kristendommens historie, med særlig vekt på oldkirken, middelalderen, reformasjonen og tiden etter 1800.

Emnet gir også en innføring i norsk eller dansk kirkehistorie fra kristningsperioden og frem til i dag.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for hovedtrekkene ved kristendommens fremvekst og utvikling under Romerriket, med særlig vekt på utviklingen fra frikirke til statskirke og den teologiske tenkning
  • gjøre rede for hovedtrekkene ved middelalderkirken med særlig vekt på den teologiske tenkningen, utviklingen av klosterbevegelsene og forholdet mellom stat og kirke
  • gjøre rede for hovedtrekkene ved reformasjonen og utviklingen av de protestantiske kirkesamfunn
  • gjøre rede for hovedtrekkene ved kirkens historie etter 1600, med særlig vekt på konfesjonalisering og kristendommens utbredelse i Amerika, Asia og Afrika
  • gjøre rede for fremveksten av den økumeniske bevegelsen på 1900-tallet
  • gjøre rede for sentrale utviklingslinjer i sitt eget lands kirkehistorie
  • gjøre rede for historien, utbredelsen, organiseringen og det teologiske særpreget til de ortodokse kirker, den romersk-katolske kirke, de lutherske kirker, de reformerte kirker, den anglikanske kirke, baptismen, metodismen, adventistsamfunnet og den pinsekarismatiske bevegelsen

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om kristendommens historie og ulike kirkesamfunn og fremstille dette på en sakssvarende måte
  • presentere ulike kirkesamfunns egenart og selvforståelse på en sakssvarende måte

Det tilbys 48 undervisningstimer i emnet fordelt på henholdsvis 24 timer i allmenn kirkehistorie, 12 timer i konfesjonskunnskap og 12 timer i norsk kirkehistorie. Undervisningen gis hovedsakelig som forelesninger.

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 5

Varighetstype: timer

Ellefsen, K. (2021). Historiske perspektiver på misjon, i:

Engelbrecht, Edward A. (red.) (2016). Church History: The Basics. Concordia Publishing House; ss. 1-364.

Tjørhom, O. (Red.) (2017). Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. Cappelen Damm Akademisk; ss. 13-32, 81-212,233-250, 273-323.

og enten:

Oftestad, B. T., Rasmussen, T. & Schumacher, J. (2005). Norsk kirkehistorie (3. utg.). Universitets­forlaget.

eller:

Lausten, M. S. (1998). Danmarks kirkehistorie. Gyldendal forlag; ss.12-36 og 100-330.

eller:

250 sider om eget lands kirkehistorie som godkjennes av emneansvarlig.


10 stp. mot KRL102

10 stp. mot RLE1002 og RLE1002N

10 stp. mot BMM1002

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo