Emnenavn nynorsk:

Kristen tru og etikk

Emnenavn engelsk:

Christian Beliefs and Ethics

Undervisningssemester:

Vårsemesteret

Undervisningssted:

Oslo, Aarhus, København

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Arne Helge Teigen

Obligatoriske forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

Ingen

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste A

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet består av temaområdene kristen troslære (dogmatikk) og kristen etikk og gir en første innføring i disse.

Troslæren sikter på å gi en helhetsinnføring i den kristne tro, med hovedvekt på den evangelisk-lutherske kristendomsforståelsen. I arbeidet med emnet skal du tilegne deg kunnskap om kristen åpenbaringsforståelse, læren om Gud og frelsen, kirken og nådemidlene. Studiet sikter på å gi innsikt i forskjellige teologiske forklaringer på disse ulike temaene.

Videre gir emnet en innføring i kristen etikk. I dette arbeidet skal du tilegne deg kunnskap om det bibelske grunnlaget for etikken og kunne drøfte forholdet mellom kristen etikk og annen etikk. Det gis en innføring i det det etiske materialet i Bibelen, og du skal kunne drøfte hvordan bibelmaterialet kan brukes i møte med aktuell problematikk som for eksempel miljøvern, bærekraft, menneskesyn, fordeling og ansvar for skaperverket. Det gis også en innføring i enkelte emner fra områdeetikken, der en drøfter mulige konsekvenser av bibelmaterialet og det kristne menneskesyn for livet i familie og samfunn.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for hovedpunktene i den kristne tro, med utgangspunkt i den evangelisk-lutherske kristendomsforståelsen
  • forklare sammenhengen mellom hovedpunktene i den kristne tro
  • gjøre rede for noen av de viktigste tolkningene av de sentrale punktene i den kristne tro, slik dette kommer til uttrykk i andre konfesjoner enn den lutherske
  • gjøre rede for hovedtrekkene i kristne etikken og kunne drøfte forholdet mellom allmenn etikk og kristen etikk
  • gjøre rede for det etiske materiale i Bibelen og drøfte hvordan dette kan anvendes i etisk argumentasjon

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • forklare og redegjøre for dogmatiske og kristen-etiske oppfatninger
  • reflektere kritisk over egen forståelse av den kristne tro, fagets tematikk og utvikle sin kunnskap om kristen tro og livstolkning

Emnet har til sammen 48 undervisningstimer, fordelt på 24 undervisningstimer i troslære og 24 timer i kristen etikk.

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 5

Varighetstype: timer

For studenter i Oslo: Deler av pensum er tilgjengelig i kompendium i høgskolens LMS. Det er merket med *.

Troslære:

Teigen, A. H. (2008). Innføring i kristen tro. FiH-forlaget.

eller

Skarsaune, O. (1997). Troens ord: De tre oldkirkelige bekjennelsene. Luther; ss. 36- 134.

Valen-Sendstad, A. (1997). Kristen troslære. Lohse.

Etikk:

FN-sambandet (2019, 15. januar). Bærekraftig utvikling. https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

Heiene, G., Thorbjørnsen, S. O. (2011). Kristen etikk: En innføring. Universitetsforlaget; ss. 13-232.

Jørgensen, J. A. (2017). Kirkerne og verdens fremtid. I M. S. Mogensen (Red.), Godt nyt for verden:

Kirkens mission og FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling (s. 43-46). Dansk Missionsråd. https://issuu.com/danishmissioncouncil/docs/nymssion_32

Ravn-Pedersen, T. (2017). Sådan fik verden sin mest ambitiøse plan nogensinde. I M. S. Mogensen

(Red.), Godt nyt for verden. Kirkens mission og FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling (s. 15-22). Dansk Missionsråd. https://issuu.com/danishmissioncouncil/docs/nymssion_32

Stott, J. (2006). Issues Facing Christians Today (4th ed.). Zondervan Publishing

House; ss. 23-70, 442-499.

Fra de lutherske bekjennelsesskriftene

Brunvoll, A. (1972). Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lunde forlag.

eller:

* Mæland, J.-O. (Red.). (1985). Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes Bekjennelses­skrifter.

Lunde Forlag; ss. 15-59; 277-295

eller:

Grane, L. (1976). Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. Det Danske Bibelselskab.

7 stp. mot KRL103

10 stp. mot RLE1003 og RLE1003N

10 stp. mot BMM1003

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo