Emnenavn nynorsk:

Introduksjon til praktisk teologi og misjonsvitenskap

Emnenavn engelsk:

Introducing Practical Theology and Missiology

Undervisningssemester:

Høstsemester

Undervisningssted:

Oslo, København

Emneansvarlig:

?

Obligatoriske forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

Ingen

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

N/A

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet gir en grunnleggende innføring i Praktisk teologi og Misjonsvitenskap, og fagenes sentrale problemstillinger og oppgaver. Introduksjonen i praktisk teologi tar sikte på å presenter forholdet mellom kristen tro og praksis, kirkens praksiser, og teologi som akademisk disiplin. Emnet vil også inneholde en grunnleggende introduksjon av den praktiske teologis sentralene disipliner: Homiletikk, kirkelige handlinger, sjelesorg, liturgi, trosopplæring, ekklesiologi og diakoni.

Introduksjonen i Misjonsvitenskap vil gi en innføring i missiologi som faglig disiplin. Det innebærer bl.a. å se nærmere på misjonsfagets plass, metoder og utvikling, og definisjon av misjonsbegrepet. Videre vil emnet gi en innføring i kulturforståelse og kulturanalyse. Emnet vil også gi et innblikk i kirkens og enkeltkristnes forhold til misjonens forkynnelse og diakoni, og misjonens forhold til migrasjonstematikk og misjon i det flerkulturelle og flerreligiøse landskapet i Norge/Danmark.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • gjøre rede for praktisk teologi og misjonsvitenskap som fagområder
 • gjøre rede for sentrale elementer i den praktiske teologis disipliner
 • gjøre rede for forholdet mellom kristen tro, teologi og troens praktiske ytringer
 • gjøre kort rede for ulike forståelser av misjonsbegrepet og missiologi som faglig disiplin
 • gjøre rede for sentrale begreper, teorier og problemstillinger innenfor kulturstudier og kulturanalyse
 • gjøre rede for forskjellige syn på kirkens og kristnes ansvar, muligheter og utfordringer i misjon
 • gjøre rede for hvordan migrasjonstematikk påvirker kristen misjon

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • identifisere sentrale problemstillinger i praktisk teologi
 • gjøre rede for relasjonen mellom, kristen tro, akademisk teologi og kirkens praksiser
 • identifisere og analysere teologi i ulike kristne praksiser
 • anvende kunnskap fra fagets enkelte deler og trekke inn relevant materiale fra faglitteratur
 • identifisere, analysere og kritisk vurdere forhold og problemstillinger i spenningsfeltet kultur og misjon i diskusjoner, i egne fremstillinger og i eventuelt fremtidig arbeid i misjon og kirke
 • identifisere, analysere og kritisk vurdere forhold og problemstillinger i tilknytning til kirkens og kristnes rolle, muligheter og utfordringer, i diskusjoner, i egne fremstillinger og eventuelt i fremtidig arbeid i misjon og kirke
 • gjennomføre mindre empiriske undersøkelser

Emnet har 48 undervisningstimer. Det varieres mellom forelesninger, seminar, samtaler og drøftelser, og praktisk arbeid med observasjon og intervju. I seminar skal studentene alene eller i grupper presentere funn/dele erfaringer fra arbeidskrav.

Det er åtte (8) arbeidskrav i emnet. Disse må være godkjent for at det skal gis sluttvurdering i emnet. Det er faglærere i samarbeid med emneansvarlig som for hvert semester bestemmer innholdet i hvert arbeidskrav.

Arbeidskrav:

 1. Refleksjonsnotat Praktisk teologi 1 (500 ord)
 1. Notat fra observasjon av praksis i en praktisk teologisk disiplin (gudstjeneste, hymnologi, Kirkelige handlinger, diakoni, trosopplæring, sjelesorg, og forkynnelse). (1000 ord)
 1. Notat fra intervju med person som er involvert (deltager eller arrangør) i en praktisk teologisk disiplin. (1000 ord)
 1. Refleksjonsnotat Misjonsvitenskap 1 (500 ord)
 1. Notat fra observasjon i en migrantmenighet og beskrivelse av menighetens misjonstenkning (1000 ord)
 2. Notat fra intervju med en person som driver utadrettet arbeid blant migranter. (1000 ord)

Sluttvurdering

Får å bestå emnet må studenten gjennomføre og få godkjent arbeidskravene beskrevet over. Emnet vurderes til bestått/ ikke bestått.

Praktisk teologi:

*Andersen, B. H. (2014). Lov og evangelium i forkyndelse for børn. I T. E. Hamre, E. Lundeby & A.

Redse (Red.), Barnetro og trosopplæring (s. 169-182). Fagbokforlaget.

* Bergem, A. (2008). «Som epler av gull…» En bok om kristen sjelesorg. Bind I: Sjelesorgens

prinsipielle grunnlag og egenart. Oslo: Kolon forlag, ss. 92-116.

*Harbsmeier, E. & Iversen, H. R. (1995). Praktisk teologi. Forlaget Anis; ss. 292-342 og s. 427-445.

*Hegstad, H. (2002). Ekklesiologi mellom teori og praksis. I J.-O Henriksen, G. Heiene &

S. O. Thorbjørnsen (Red.), Teologi for kirken: Festskrift til professor dr.theol Torleiv Austad på 65-årsdagen (s. 171-180). Verbum.

*Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke. Tapir Akademisk Forlag; ss. 149-174.

*Iversen, H. R. (2018). Ny Praktisk teologi: Kristendommen, den enkelte og kirken. Eksistensen; ss.

307-348

*Melangen, K. (2016). Kunsten å være klar: En fagbok om undervisning i kirken. Eide; ss. 49-62.

*Nordstoga, K. (2014). Musikk i gudstjenesten. I G. Hellemo (Red.), Gudstjeneste på ny.

Universitetsforlaget; ss. 89-104.

*Skjevesland, O. (1999). Invitasjon til praktisk teologi. Luther Forlag; ss. 92-98.

Ward, P. (2017). Introducing Practical Theology. Baker Academic; ss. 1-177.

Misjonsvitenskap:

Følgende kapitler fra ny missiologibok, 2021: (ca. 60 sider)

Engelsviken, T. (2021). Misjonsteologi og misjonal teologi. I Ny misjonsbok. Forlag; ss. 40–78.

Eriksen, S. (2021). Fremvekst av migrantmenigheter i Europa. I Ny misjonsbok. Forlag; ss

Haug, K. S. & Drønen, T. S. (2021). En global kirke i endring» I Ny misjonsbok. Forlag.

Haug, K. S. & Thoresen, F.-O. (2021). Introduksjon til missiologi som disiplin. I Ny misjonsbok.

Forlag; ss. 10-20.

Utdrag fra ny missiologibok av Arne Redse, 2021: (ca 50 sider)

Redse, A. (2021). Modell for kulturanalyse. I Misjonsteologi. Forlag; ss. X-X.

*Adeney, M. (2009). Is God Colorblind or Colorful? The Gospel, Globalization and Ethnicity. I R. D.

Winter & S. C. Hawthorne (Eds.), Perspectives on the World Christian Movement: A Reader (4th ed.) (s. 415-422). William Carey Library.

Austnaberg, H. (2007). Bruk av samfunnsvitskapar som komplementære vitskapar i missiologien.

Muligheter og begrensning. I Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 61(1), 21–36. https://journals.mf.no/ntm/article/view/4157/3475

Dalsgaard, S. (2016). Modeller for menighed og mission blandt migranter i Danmark. Ny Mission, 31,

133–143. https://issuu.com/danishmissioncouncil/docs/nymssion_31

*Dowsett, R. (2016). Proclaim Christ until He Comes, in Word and Deed: World Evangelical

Perspectives. I R. Dowsett, I. Phiri, D. Birdsall, D. O. Terfassa, H. Yung & K. Jørgensen, Evangelism and Diakonia in Context (s. 61-71). Regnum Books International.

Guder, D. L. (2004). Den missionale kirke efter kristenheden. Ny Mission 6, 8–23.

https://issuu.com/danishmissioncouncil/docs/nm_6.

Johanson, A. M. S. (2019). Discipelskab, hverdagspraksis og hverdags-spiritualitet i en moderne

verden. I Ny Mission, 37, 63–71. https://issuu.com/danishmissioncouncil/docs/ny_mission_37_h_j_opl_sning.

Johanson, A. M. S., Juel, N. I. Adelin Jørgensen, J. & Østerlund Nielsen, A. (2019). Transformerende

discipelskab i en dansk folkekirkelig virkelighed. I Ny Mission, 37, 81–85. https://issuu.com/danishmissioncouncil/docs/ny_mission_37_h_j_opl_sning

*Jørgensen, K. (2016). Biblical Perspectives on Kerygma and Diakonia. I R. Dowsett, I. Phiri, D.

Birdsall, D. O. Terfassa, H. Yung & K. Jørgensen, Evangelism and Diakonia in Context (s. 7-18). Regnum Books International

*Kahl, W. (2014). Migrants as Instruments of Evangelization: In Early Christianity and in

Contemporary Christianity. I C. H. Im & A. Yong, Global Diaspora and Mission (s. 71-86). Regnum Books International.

Kjær, B. (2011). Hjemmet - Discipelskabets Centrale Base. Ny Mission, 21, 77–84.

https://issuu.com/danishmissioncouncil/docs/ny_mission_21.

Meneses, E. H. (2009). If You Belong to Christ: Ethnicity and the Global Church. I Global Missiology

6, 1-16. http://ojs.globalmissiology.org/index.php/english/article/view/195/545

*Nemer, L. (2016). Evangelism and Social Responsibility: Perspectives from the History of Mission. I R.

Dowsett, I. Phiri, D. Birdsall, D. O. Terfassa, H. Yung & K. Jørgensen, Evangelism and Diakonia in Context (s. 19-30). Regnum Books International.

Redse, A. (2017). NLMs prinsippdokument om diakoni: En presentasjon. I Norsk Tidsskrift for

Misjonsvitenskap, 71(4), 16–25. https://journals.mf.no/ntm/article/view/4398/3713

Schackt, J. (2009). Kulturteori. Innføring i et flerfaglig felt. Fagbokforlaget; ss. 19-89.

Schumacher W. W. (2016). Theology for Culture. Confrontation, Context, and Creation. Concordia

Journal, 42(3), 211-222.

*Terfassa, D. O. (2016). Trends and Practices of Evangelism among Migrant Churches: Examples from

the Ethiopian Diaspora in Scandinavia. I R. Dowsett, I. Phiri, D. Birdsall, D. O. Terfassa, H. Yung & K. Jørgensen, Evangelism and Diakonia in Context (s. 289-304). Regnum Books International.

*Walls, A. F. (2014). Mission and Migration: The Diaspora Factor in Christian History. I C. H. Im & A.

Yong, Global Diaspora and Mission (s. 19-37). Regnum Books International.

Metode:

*Johannessen, A., Tufte, P.A. & Christoffersen, L. (2016). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig

metode. Abstrakt Forlag AS; ss. 127-159.

5 stp. mot PT1001

5 stp. mot BMM1004

5 stp. mot BM1001

5 stp. mot BMM1005

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo