Emnenavn nynorsk:

Teologi, samtid og praksis

Emnenavn engelsk:

Theology, contemporary culture and practice

Undervisningssemester:

Undervisningssted:

Aarhus

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Leif Andersen

Obligatoriske forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

Ingen

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

N/A

Gjelder fra:

1. august 2021

I undervisningen gjennomgår og debatterer man en rekke viktige tema, som postmodernitet og senmodernitet, identitet og jeg-et, menneskesyn, absolutisme og relativisme, skam og anerkjennelse, spiritualitet og religiøsitet. Dessuten arbeider man med «den narrative bølge» og i dette arbeidet framlegges og drøftes også samtidsromaner.

I tillegg gis det oversikt over teologisk empiri og metode, kateketikk og religionspedagogikk og ritualteori og liturgikk.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for utvalgte hovedtrekk i norsk/dansk, vestlig og global samtidskultur
  • gjøre rede for emner innenfor metode og empiri
  • gjøre rede for praksisteori og praksisformer
  • gjøre rede for emner innenfor kateketikk og ritualteori

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • reflektere over forholdet mellom kirkelig og sekulær kultur
  • applisere disse refleksjonene på kirkelig praksis
  • planlegge et undervisningsforløp innenfor kateketikk

Emnet har 24 undervisningstimer fordelt på 16 timer i samtidskultur og 8 timer i empiri, metode, kateketikk og ritualteori. Dessuten framlegges en samtidsroman i lesegrupper á 6 deltakere med én undervisningstime per to deltakere.

Undervisningen foregår vesentlig av forelesning med debatt/samtale.

Det er tre (3) arbeidskrav i emnet. Disse må være godkjent for at det skal gis sluttvurdering i emnet. Det er faglærere i samarbeid med emneansvarlig som for hvert semester bestemmer innholdet i hvert arbeidskrav.

Arbeidskrav:

  • Delta på den obligatoriske undervisningen. Fraværet skal ikke overstige 30 % (jf. kapittel 5.3).*
  • Delta i romanlesegruppe og framlegge og kommentere en samtidsroman.
  • Bestå en hjemmeoppgave på 2000 ord. Oppgaven bedømmes til bestått / ikke bestått.

*Fravær fra undervisning utover fraværsgrensen kan, dersom fraværsgrunn godkjennes «Fraværsreglement for Fjellhaug Internasjonale Høgskole», oppveies ved at andre arbeidsoppgaver gjennomføres. Søkning om gyldig fravær sendes til Studiesjef.

Sluttvurdering

Får å bestå emnet må studenten gjennomføre og få godkjent arbeidskravene beskrevet over. Emnet vurderes til bestått/ ikke bestått.

Samtidskultur:

Andersen, L. (2015). Kroppen og ånden: Sjælesorgens basis. Kolon/Credo; ss. 386-397.

Andersen, L. (2016). Kroppen og ånden: Sjælesorgens samtale. Kolon/Credo; ss. 171-180

Andersen, L. (2006). Teksten og tiden: En midlertidig bog om forkyndelsen (Bind 1). Kolon/Credo; ss.

15-32; 47-127.

Andersen, L. (2006). Teksten og tiden: En midlertidig bog om forkyndelsen (Bind 2). Kolon/Credo; ss.

7-104.

Frantzen, M. K. (2018). En fremtid uden fremtid: Depression som politisk problem og kunstens

alternative fortællinger. Informations forlag; ss. 9-68.

Frønes, I. (2001). Skam, skyld og ære i det moderne. I T. Wyller (Red.), Skam: Perspektiver på skam,

ære og skamløshet i det moderne (s. 69-80). Fagbokforlaget.

Schanz, H.-J. (2009). Hvad er modernitet? I O. Høiris (Red.), Modernitetens verden: Tiden, videnskab,

historien og kunst (s. 33-40). Aarhus Universitetsforlag.

Metodikk/empiri

Iversen, H. R. (2018) Ny praktisk teologi: Kristendommen, den enkelte og kirken. Eksistensen; ss. 39-

65

Schmidt, U. (2019). Empirisk kirkeforskning som bidrag til praktisk teologi. I L. Christoffersen et al

(Red.), Den praktiske teologi i Danmark: Festskrift til Hans Raun Iversen (s. 269-279). Eksistensen.

Smidt, T. A. (2014). Theories of Practice. I B. Miller-McLemore (Red.), The Wiley Blackwell Companion

to Practical Theology (s. 244-254). John Wiley & Sons Inc

Ritualteori/liturgikk:

Johansen, K. H. og Vejrup Nielsen, M. (2017). Nye processioner som udtryk for gamle

religionsmønstre. I Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, 66, 166-181. https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/26454/23266

Rønkilde, J. B. (2017). Hvad er meningen? Nyere gudstjenesteteorier og deres betydning for

gudstjenesteteologi i Danmark. I Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 44 (2), 101-117. https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/95959/144821

Modeus, M. (2007). Menneskelig gudstjeneste: Om gudstjenesten som relation og ritual. Eksistensen;

s. 37-61.

Kateketikk/religionspedagogikk:

Johnsen, E. T. (2010). Jesu lidelse, død og oppstandelse: En barneteologisk analyse av trosopplæring

om påsken. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 61(1), 19-39.

Skarsaune, O. (2001). Og Ordet ble kjød – studier i Oldkirkens teologi. Luther Forlag; ss. 237-251.

Gunnertoft, A. (2018). Konfirmationsanordningens fire negationer. Dansk Tidsskrift for Teologi og

Kirke, 45(2), 121-137. https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/106305

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo