Emnenavn nynorsk:

Misjonspraksis med feltstudium

Emnenavn engelsk:

Studies of Missionary Contexts with Internship

Undervisningssemester:

Uregelmessig,

spør studieadministrasjonen

Undervisningssted:

Oslo

Emneansvarlig:

Undervisningsleder i samarbeid med aktuelle misjonsorganisasjoner

Obligatoriske forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

Ingen

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Krav om politiattest:

Emnet har krav om politiattest. Se pkt. 2.3

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

N/A

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet legger til rette for et møte med en konkret kultur- og misjonskontekst og innebærer et femukers feltstudium i et valgt misjonsland. I forberedelse til feltstudium skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskap om historie, kultur, religion og samfunnsforhold i det aktuelle landet. Gjennom kulturmøtet (både observerende og deltakende) vil studentene gjøre erfaringer med å anvende, utdype og reflektere over, tilegnet kunnskap.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • gjøre rede for hovedtrekk i moderne historie, kultur, samfunnsforhold og religion i et valgt land
 • gjøre rede for hovedtrekk i misjons- og kirkehistorie i et valgt land
 • gjøre rede for hovedtrekk ved kontemporær misjonsvirksomhet i et valgt land, med særlig vekt på skandinavisk tilstedeværelse

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om historie, kultur, samfunnsforhold og religion i et valgt land, og fremstille dette slik at det belyser kontekstuelle utfordringer
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om misjons- og kirkehistorie i et valgt land og fremstille dette slik at det belyser kontekstuelle utfordringer
 • anvende den kunnskap emnet har bidratt til i eventuelt fremtidig arbeid i kirke og misjon

Den viktigste delen av emnet gjennomføres som en femukers feltpraksis og skjer i et samarbeid mellom Fjellhaug Internasjonale Høgskole og samarbeidende misjonsorganisasjoner.

Feltpraksisen vil være knyttet til et misjonsland. Studenten søker til undervisningsleder om plassering av feltpraksis. På bakgrunn av tildelt praksisfelt oppnevner undervisningsleder en faglærer som gir inntil 4 timer veiledning i valg av pensumlitteratur og oppgaven. Pensumlitteraturen skal være på 500 sider. Det holdes også en obligatorisk samling hvor det gis noe undervisning om oppgaveprosess og -metode.

Retningslinjer for gjennomføringen av feltpraksisen er nedfelt i en egen praksismanual.

I tillegg til sluttvurdering er det fem (5) arbeidskrav i emnet. Disse må være godkjent for at det skal gis sluttvurdering i emnet. Det er faglærere i samarbeid med emneansvarlig som for hvert semester bestemmer innholdet i hvert arbeidskrav.

Arbeidskrav

 1. Delta på obligatorisk samling hvor det undervises om oppgaveprosess og -metode.
 1. Utarbeide en oppgaveskisse på minimum 500 ord. Oppgaveskissen skal si noe om hva man vil skrive om og hvordan man vil gå fram for å løse oppgaven. Skissen godkjennes av emneansvarlig i samråd med utnevnt faglærer.
 1. Utarbeide en pensumliste i tilknytning til praksisfelt og oppgavetema som dekker 500 sider. Pensumlisten godkjennes av emneansvarlig i samråd med utnevnt faglærer og sendes til studieadministrasjonen minst to (2) uker før avreise til valgt misjonsland.
 1. Gjennomføre et femukers feltstudium under veiledning og i samsvar med de forutsetninger som er anført i praksismanualen.
 1. Levere et refleksjonsnotat på 1000 ord i etterkant av praksis, senest to (2) uker før innleveringsfristen for oppgaven. Notatet skrives etter fastlagt mal og godkjennes av emneansvarlig.

Sluttvurdering

Vurderingsform: Oppgave*

Varighet: 1

Varighetstype: semester

Omfang: 2000 ord (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste)

Kommentar: Oppgaven skal være relatert til praksisperioden

Ved karakterfastsettelse benyttes Bestått/Ikke bestått.

* Studenter som ønsker kan søke om å få skrive oppgaven som en gruppeoppgave.

 • Størrelsen på gruppen må da være 2-4 personer, og de må ha vært på samme praksis.
 • Når man skriver gruppeoppgave, må omfanget tilsvare 2000 ord per student.
 • Sammen med oppgaven leverer gruppen også en logg som dokumenterer hvem som har gjort hva i oppgaven. Loggen må være signert av alle gruppemedlemmene.
 • Velger man gruppeoppgave, må også oppgaveskissen (arbeidskrav 2) leveres som gruppearbeid.

Endelig vurdering skjer på grunnlag av den skriftlige oppgaven. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Studenten velger inntil 500 sider selvvalgt pensum som godkjennes av faglærer.

10 stp. mot TM1510

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo