Emnenavn nynorsk:

Salmane

Emnenavn engelsk:

Psalms

Undervisningssemester:

Vårsemesteret

Undervisningssted:

Oslo

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Håkon Sunde Pedersen

Obligatoriske forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

BTM1001

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste B

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet består tre hovedkomponenter. Først vektlegges forskningshistorien og de eksegetiske verktøy denne har forsynt oss med. Det gis en generell innføring i forskningshistorien til Salmenes bok, fra begynnelsen av forrige århundre og frem til i dag. Videre gis det, i tillegg til tradisjonelle form-kritiske kategorier, en innføring en grunnleggende innføring i Salmenes poetikk og metaforikk, så langt det rekker for et ikke-grunnspråklig emne. Til sist gis det også en grunnleggende innføring visdomsteologien og sionsteologien som bredere teologiske og tradisjonshistoriske kontekster for flere av våre utvalgte salmer. Den andre komponenten består av eksegetisk arbeid med utvalgte tekster i oversettelse. Fokuset er på å utvikle ferdigheter til å eksegere poetiske tekster, identifisere både typiske og karakteristiske trekk ved hver enkelt salme og å relatere utvalgte tekster til bredere teologiske tradisjoner i Det gamle testamentet. I den siste komponenten vender vi oss mot resepsjonshistorien til Salmenes bok. Vi vil her analysere utvalgte tekster fra resepsjonshistorien, avsløre hermeneutiske forutsetninger og på den måte også reflektere over egen eksegese. Studentene kan velge mellom fire alternative sett med utvalgte tekster fra resepsjonshistorien.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • gjøre rede for sentrale trekk i forskningshistorien til Salmenes bok, fra begynnelsen av forrige århundre og frem til i dag
 • gjøre rede for vitenskapelige metoder og hermeneutiske spørsmål med relevans for studiet av de utvalgte salmene
 • gjøre rede for typiske trekk ved ulike salmetyper og for bruken av poetiske virkemidler og metaforisk språk i salmene
 • gjøre rede for utvalgte salmers relasjon til sentrale teologiske tradisjoner i Det gamle testamentet, med særlig vekt på visdomsteologien og sionsteologien
 • gjøre rede for sentrale trekk i resepsjonshistorien til Salmenes bok og analysere utvalgte tekster i lys av denne
 • gjøre rede for grunnleggende hermeneutiske spørsmål med relevans for et bibelfaglig studium av Salmenes bok

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • finne, kritisk vurdere og korrekt henvise til faglig informasjon og argumentasjon i en selvstendig analyse av en tekst eller problemstilling til utvalgte salmer
 • eksegere utvalgte salmer i oversettelse på en metodisk, selvstendig og faglig måte med bruk av ulike vitenskapelige metoder, særlig språklige, historiske og litterære/retoriske
 • argumentere kritisk for og imot alternative fortolkninger på metodisk og hermeneutisk reflektert vis
 • aktualisere tekster fra Salmenes bok på en kritisk og teologisk reflektert måte i møte med kirke-, misjons- og menighetsliv

Emnet har til sammen 40 undervisningstimer og består av forelesninger og ulike forskningslignende aktiviteter. Sistnevnte innebærer både «eksegetiske verksted» hvor vi sammen eksegerer utvalgte salmer og seminarer hvor vi diskuterer analyser av utvalgte tekster fra Salmenes resepsjonshistorie.

Arbeidskrav

For å kunne ta prosessorientert vurderingsform må følgende tre (3) arbeidskrav være godkjent. Det er faglærer som nærmere fastsetter krav til innhold og tidsfrister for gjennomføring.

 • Delta på den obligatoriske undervisningen. Fraværet skal ikke overstige 30 % (jf. kapittel 5.3).
 • Levere inn utkast til oppgave på Høgskolens LMS innen oppgitt frist for tilbakemelding fra faglærer. Oppgaveutkastet skal oppfylle krav etter gjeldende regler (se dokumentet, Krav til oppgaveutkast ved prosessorientert vurderingsform).
 • Få godkjent en analyse på 1000 ord av én utvalgt tekst fra resepsjonshistorien til Salmenes bok.

Sluttvurdering

Vurderingsform: Oppgave

Varighet: 1

Varighetstype: Semester

Omfang: 3000 ord (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste)

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

B. Hjemmeeksamen som vurderingsform

(NB! Studenter som har meldt seg opp til prosessorientert vurderingsform, men som ikke oppfyller arbeidskravene, vil få anledning til å gå opp til skoleeksamen.)

Arbeidskrav

For å kunne ta hjemmeeksamen som vurderingsform må ett (1) arbeidskrav være godkjent. Det er faglærer som nærmere fastsetter krav til innhold og tidsfrister for gjennomføring.

 • Få godkjent en analyse på 1000 ord av én utvalgt tekst fra resepsjonshistorien til Salmenes bok.

Sluttvurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen

Varighet: 6

Varighetstype: timer

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

For studenter i Oslo: Deler av pensum er tilgjengelig i kompendium i høgskolens LMS. Det er merket med *.

Bibeltekster

Følgende salmer i Bibelen skal eksegeres i oversettelse: Salme 1; 2; 8, 19; 22; 27; 32; 44; 46; 73; 84; 99; 103; 110; 132; 136, 147

Om Salmene

*Bellinger Jr., W. H. (2014). Psalms and the Question of Genre. I W. P. Brown (Ed.), The Oxford

Handbook of the Psalms. (s. 313-325). Oxford University Press.

Brown, W. P. (2010). Psalms (IBT). Abingdon; 1-60, 135-160.

Brueggemann, W. (1986). The Costly Loss of Lament. I Journal for the Study of the Old Testament

11(36), 51-71. https://doi.org/10.1177/030908928601103605

Gillingham, S. (2008). Psalms Through the Centuries 1 (BBC). Blackwell; ss. 1-46, 131-146 ; 192-220.

Gudme, A. K. de Hemmer et al. (2016). Fire indgange til gammeltestamentlig teologi. Det Teologiske

Fakultet; 77-124. https://teol.ku.dk/afd/afdeling-for-bibelsk-eksegese/?pure=da%2Fpublications%2Ffire-indgange-til-gammeltestamentlig-teologi(3dff700b-ab28-4b79-bc08-a1e785d67c5f).html

Howard, D. M. (2005): The Psalms and Current Study. I D. Firth and P. S. Johnston (Eds), Interpreting

the Psalms: Issues and Approaches (s. 23-40). IVP.

Hutchinson, J. H. (2005). The Psalms and Praise. I D. Firth and P. S. Johnston (Eds), Interpreting the

Psalms: Issues and Approaches (s. 85-100). IVP

Johnston, P. S. (2005). The Psalms and Distress. I D. Firth and P. S. Johnston (Eds), Interpreting the

Psalms: Issues and Approaches (s. 63-84). IVP

Ross, A. P. (2011). A Commentary on the Psalms. Vol. 1 (1-41) (KEL). Kregel Academic & Professional;

181-214, 287-298, 465-487, 521-551, 621-635, 703-719.

Ross, A. P. (2013). A Commentary on the Psalms. Vol. 2 (42-89) (KEL). Kregel Academic & Professional;

43-61, 87-107, 553-573, 749-765.

Ross, A. P. (2016). A Commentary on the Psalms. Vol. 3 (90-150) (KEL). Kregel Academic &

Professional; 173-184, 225-240, 337-360, 725-744, 773-785, 929-940.

Og enten:

Alt 1: Augustin

Saint Augustine (2000). Expositions of the Psalms, 1-32 (Vol. 1) (Trans. by M. Boulding) New City; 23-

64; 67-75; 129-139, 227-243.

eller:

Alt 2: Luther

Henriksen, J.-O. (red.). (1994). Tegn, tekst og tolk: Teologisk hermeneutikk i fortid og

nåtid. Universitetsforlaget; 95-116.

Luther, M. (1974). Luthers Works: Vol. 10. First Lectures on the Psalms: Pslams 1-75. (Trans. by H. C.

Oswald). Concordia; 3-34, 413-430.

Luther, M. (1958). Luther’s Works: Vol. 14. Selected Psalms III. (Trans. by A. Guebert). Concordia; 147-

154.

eller:

Alt 3: Grundtvig

Bjerg, S, & Holst, S. (2011). Den gyldne harpe: Poetisk teologi i Davids og Grundtvigs salmer. Alfa; 7-

44, 168-189, 212-231.


10 stp. mot TM2012

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo