Emnenavn nynorsk:

Utvalde tekstar frå GT

Emnenavn engelsk:

Selected Texts from the Old Testament

Undervisningssemester:

Høstsemesteret

Undervisningssted:

Aarhus og København

Emneansvarlig:

Professor Jens Bruun Kofoed

Obligatoriske forkunnskaper:

Minst 15 stp. i bibelhebraisk

Anbefalte forkunnskaper:

BTM1001

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste C

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet er et detaljeksegetisk emne som sikter på å gi en innføring i sentrale tekster og teologiske hovedpunkter i et utvalg bøker i Det gamle testamente. De angitte pensumtekstene vil bli gjenstand for et detaljeksegetisk studium med vekt på deres historiske, litterære og tematisk/teologiske sider. Detaljeksegesen vil basere seg på den hebraiske grunnteksten. Det vil også bli brukt tid på innledningsspørsmål, tekstenes virknings- og forskningshistorie, og på hermeneutiske refleksjoner knyttet til arbeidet med å relatere tekstene til moderne problemstillinger og aktuell samfunnsdebatt.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • gjøre rede for eksegetiske metoder som er relevante for en kritisk beskrivelse av tekstens form og innhold
 • gjøre rede for tekstens litterære særpreg og historiske bakgrunn
 • gjøre rede for den vitenskapelige debatten omkring tekstenes historiske forankring
 • demonstrere god innsikt i betydningen den moderne forskningen har tillagt tekstene i sin forståelse av andre gammeltestamentlige skrifters tilblivelse, teologi og sluttform
 • gjøre rede for sentrale momenter i tekstenes virkningshistorie innenfor jødisk og kristen tradisjon

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • oversette og eksegere et utvalg tekster fra BHS.
 • identifisere og vurdere de tekstkritiske kommentarer i BHS (eller Quinta), som har betydning for forståelsen av den hebraiske teksten
 • finne og bruke leksikalske og grammatiske hjelpemidler som hjelp til å forholde seg kritisk til oversettelse og eksegese av teksten
 • finne og anvende relevante litterære og eksegetiske metoder til å fortolke teksten, beskrive dens litterære og historiske bakgrunn og bestemme dens teologiske hovedpunkter
 • demonstrere god forståelse for den historiske og litterære bakgrunn for et utvalg bøker i Det gamle testamente
 • relatere fortolkningen av tekstene til moderne problemstillinger og aktuell samfunnsdebatt

Emnet har til sammen 40 undervisningstimer og vil hovedsakelig bestå av forelesninger og arbeid med oversettelse av bibeltekster.

For studenter som velger prosessorientert vurderingsform, tilbyr høgskolen fagspesifikk oppgaveveiledning som gir innføring i formelle krav til fagoppgaver (slik som oppgavens oppbygning, fotnoter og litteraturliste) og tips til skriveprosessen. Studenten skal underveis i undervisningen levere inn utkast til oppgaven sin på Høgskolens LMS og få tilbakemelding av faglærer.

Det er to alternative vurderingsformer i emnet, prosessorientert vurderingsform med oppgave eller en skoleeksamen. Det er ulike arbeidskrav knyttet til de to alternative vurderingsformene.

A. Prosessorientert vurderingsform

Arbeidskrav

For å kunne ta prosessorientert vurderingsform må følgende tre (3) arbeidskrav være godkjent. Det er faglærer som nærmere fastsetter krav til innhold og tidsfrister for gjennomføring.

 • Delta på den obligatoriske undervisningen. Fraværet skal ikke overstige 30 % (jf. kapittel 5.3).
 • Levere inn utkast til oppgave på Høgskolens LMS innen oppgitt frist for tilbakemelding fra faglærer. Oppgaveutkastet skal oppfylle krav etter gjeldende regler (se dokumentet, Krav til oppgaveutkast ved prosessorientert vurderingsform).
 • Få godkjent en test hvor man demonstrerer ferdigheter i bruk av hebraisk grunntekst

Sluttvurdering

Vurderingsform: Oppgave

Varighet: 1

Varighetstype: semester

Omfang: 4000 ord (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste)

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

B. Skoleeksamen som vurderingsform

(NB! Studenter som har meldt seg opp til prosessorientert vurderingsform, men som ikke oppfyller arbeidskravene, vil få anledning til å gå opp til skoleeksamen.)

Arbeidskrav

For å kunne ta skoleeksamen som vurderingsform må ett (1) arbeidskrav være godkjent. Det er faglærer som nærmere fastsetter krav til innhold og tidsfrister for gjennomføring.

 • Få godkjent en analyse på 1000 ord av én utvalgt tekst fra resepsjonshistorien til Salmenes bok.

Sluttvurdering

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 5

Varighetstype: timer

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

Bibeltekster:

Følgende tekster skal studeres ut fra hebraisk tekst:

1 Mos 6:1-12; 11:1-9; 15:1-21; 2 Mos 19:1-20:1; 21:1-36; 22:20-23:13; 24:3-8; 3 Mos 9:15-24; 16:1-10; 5 Mos 17:14-20; 1 Kg 1:1-2:11; 3:1-28; Jes 2:1-5; 7; 40:1-31; 52:13-53:12; Sal 2; 8; 22; 25; 46; 51; 85; 104; Job 38:1-15; 42:1-6; Ord 8:22-36

Sekundærlitteratur:

Childs, B. S. (2001). Isaiah: A Commentary (Old Testament Library). Westminster John Knox; ss. 1-10; 28-31; 60-68; 289-310; 407-423.

Dozeman, T. B. (2009). Exodus (Eerdmans Critical Commentary). Eerdmans; ss. 411-530.

Goldingay, J. (2006). Psalms 1-41 (Baker Commentary on the Old Testament). Eerdmanns; ss. 92-106; 153-161; 320-354; 366-378.

Goldingay, J. (2007). Psalms 42-89 (Baker Commentary on the Old Testament). Eerdmanns; ss. 64-73; 122-40; 603-616.

Goldingay, J. (2008). Psalms 90-150 (Baker Commentary on the Old Testament). Eerdmanns; ss. 178-199.

Grogan, G. W. (2008). Psalms (The Two Horizons of Old Testament Commentary). Eerdmans; ss.1-39.

Hamilton, V. P. (2011). Exodus (Exegetical Commentary). Baker Academic; ss. 367-393; 411-432.

Kjøller-Rasmussen, L. (1994). Jobs Bog (Credokommentaren). Credo Forlag; ss. 13-36; 377-383; 411-413.

Lemche, N. P. (2008). Det Gamle Testamente mellem historie og teologi. Anis; ss. 201-304.

McConville, J. G. (2002). Deuteronomy. (Apollos Old Testament Commentary 5). IVP Academic; ss. 17-51; 283-284.

Milgrom, J. (1991). Leviticus 1-16: A New Translation with Introduction and Commentary. (The Anchor Bible 3). Doubleday; ss. 582-591; 1009-1024.

Provan, I. W. (1995). 1 and 2. Kings (New International Biblical Commentary). Hendrickson; ss. 1-36; 43-52.

Walton, J. H. (2018). Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament (2nd ed.). Baker Academic; ss. 47-312.

Watts, J. W. (2013). Leviticus 1-10. (Historical Commentary on the Old Testament). Peeters Publishers; ss. 12-24; 39-58; 137-154.

Wenham, G. J. (1987). Genesis 1-15. (Word Biblical Commentary 1). Word Books; ss. xxi-liii; 155-171; 234-246; 325-335.

Whybray, R. N. (1994): Proverbs (The New Century Bible Commentary). Eerdmans; ss. 3-20; 118-140

8 stp. mot TM2002

10 stp. mot TM2010

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo