Emnenavn nynorsk:

Kristologi og frelseslære

Emnenavn engelsk:

Christology and Soteriology

Undervisningssemester:

Vårsemesteret

Undervisningssted:

Oslo

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Arne Helge Teigen

Obligatoriske forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

BTM1003

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste B

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet gir innføring i det bibelske grunnlaget for læren om Jesus Kristus og hans frelsesgjerning. Det gis også innføring i hvordan bestemte bibeltekster har blitt anvendt under utviklingen av oldkirkelig og reformatorisk bekjennelse til Kristi person og gjerning. Emnet gir videre innføring i hvordan kristologi og frelseslære kan forstås i lys av oldkirken og reformasjonens kontekst. Det gis også noe innsikt i teologiske oppfatninger om Kristi person og frelsesgjerning, frem til vår tid.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • gjøre rede for og forklare det bibelske grunnlaget for læren om Jesus Kristus og hans frelsesgjerning.
 • gjøre rede for utviklingen av det kristologiske dogme i oldkirken, og under reformasjonen i lys av oldkirkelig og reformatorisk kontekst.
 • forklare, drøfte og vurdere forskjellige oppfatninger om kristologi og frelse, i henhold til de respektive oppfatningers bibelske og teologihistoriske kontekst.
 • Gjøre rede for og forklare forholdet mellom kristologi og frelseslærefrelsesforståelse

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • anvende bibel-teologisk og/eller teologihistorisk kunnskap med sikte på å forklare og drøfte aktuelle systematisk teologiske problemstillinger innen kristologi og frelseslære.
 • vise hvordan bibel-teologisk og teologihistorisk kunnskap kan anvendes som ressurs til forståelse av kristologi og frelseslære.
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om kristologi og frelseslære og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • beherske relevante faglige verktøy, teknikker og arbeidsformer

Emnet har 40 undervisningstimer og består hovedsakelig av forelesninger.

For studenter som velger prosessorientert vurderingsform, tilbyr høgskolen fagspesifikk oppgaveveiledning som gir innføring i formelle krav til fagoppgaver (slik som oppgavens oppbygning, fotnoter og litteraturliste) og tips til skriveprosessen. Studenten skal underveis i undervisningen levere inn utkast til oppgaven sin på Høgskolens LMS og få tilbakemelding av faglærer.

Det er to alternative vurderingsformer i emnet, prosessorientert vurderingsform med oppgave eller en skoleeksamen. Det er ulike arbeidskrav knyttet til de to alternative vurderingsformene.

A. Prosessorientert vurderingsform

Arbeidskrav

For å kunne ta prosessorientert vurderingsform må følgende to (2) arbeidskrav være godkjent. Det er faglærer som nærmere fastsetter krav til innhold og tidsfrister for gjennomføring.

 • Delta på den obligatoriske undervisningen. Fraværet skal ikke overstige 30 % (jf. kapittel 5.3).
 • Levere inn utkast til oppgave på Høgskolens LMS innen oppgitt frist for tilbakemelding fra faglærer. Oppgaveutkastet skal oppfylle krav etter gjeldende regler (se dokumentet, Krav til oppgaveutkast ved prosessorientert vurderingsform).

Sluttvurdering

Vurderingsform: Oppgave

Varighet: 1

Varighetstype: semester

Omfang: 4000 ord (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste)

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

B. Skoleeksamen som vurderingsform

(NB! Studenter som har meldt seg opp til prosessorientert vurderingsform, men som ikke oppfyller arbeidskravene, vil få anledning til å gå opp til skoleeksamen.)

Sluttvurdering

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 5

Varighetstyper: timer

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

For studenter i Oslo: Deler av pensum er tilgjengelig i kompendium i høgskolens LMS. Det er merket med *.

Oversikt- og innføringslitteratur:

Jeffery, S., Ovey, M. & Sach, A. (2007). Pierced for our Transgressions: Rediscovering the glory of penal substitution. Inter Varity Press; ss. 33-186, 205-303.

Skarsaune, O. (1999). Inkarnasjonen: Myte eller faktum? Lunde forlag; ss. 9-127.

Scaer, D. P. (1989, 1998). Confessional Lutheran Dogmatics: Vol. 1: Christology. Luther Academy.

Bird, M. F. (2017). Jesus the Eternal Son: Answering Adoptionist Christology. Wm. B. Eerdmans Publishing Co; ss. 1 -131.

Bekjennelsesskrifter

* Mæland, J. O. (1985). Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter. Lunde forlag:

 • Den apostoliske bekjennelse, 15.
 • Den nikenske trosbekjennelse, 18.
 • Den atanasianske trosbekjennelse, 19 – 21.
 • Den augsburgske bekjennelse, artikkel I – IV, 28 – 30. XVII, 35.
 • Apologien, artikkel IV, 78 – 94.
 • Schmalkaldiske artikler, Del I, Del II, Art. I, II, S. 238 – 243.
 • Lille Katekisme, Andre part, Troen. 283 – 285.
 • Store Katekisme, Andre part, andre artikkel, 345 – 347.
 • Konkordieformelen, Epitome, VIII, IX, 408 – 414.
 • Solida Declaratio, VIII, IX, 502 – 519.

Canons of Dorth:

Westminster Confession of Faith.

Kildeskrifter:

Ireneus (1985). Against Heresies. Book III: Chap. XV – XXV. I A. Roberts, Alexander & J. Donaldson

(Eds.), The Ante-Nicene Fathers, Vol I: The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenæus. T&T Clark/ Eerdmans Publishing Company; ss. 439-460.

Alternativt: https://ccel.org/ccel/irenaeus/against_heresies_iii/anf01.ix.iv.ii.html

Athanasius (1987). Defence of the Nicene Definition. Chap. 1-5. I P. Schaff & H. Wace (Eds.),

Nicene and Post-Nicene: Fathers of The Christian Church, Second Series, Vol IV: St Athanasius: Select Works and Letters. T&T Clark/ Eerdmans Publishing Company; ss. 150-166.

https://ccel.org/ccel/s/schaff/npnf204/cache/npnf204.pdf

Augustin (2012): De trinitate. Book XIII: Chap. 12-18. I P. Schaff (Ed.), Nicene and Post-Nicene Fathers,

Vol III, St. Augustin: On The Holy Trinity; Doctrinal Treatises; Moral Treatises. T&T Clark/ Eerdmans Publishing Company; ss. 175-180.

https://ccel.org/ccel/s/schaff/npnf103/cache/npnf103.pdf

Anselm (2005). Cur Deus Homo. Book I: Chap I-IX.

Alternativt: https://en.wikisource.org/wiki/Cur_Deus_Homo

* Melanchthon, P. (2020). Common Theological Topics: Loci Communes Theologici (1535).

Repristination Press; ss. 116 – 138.

5 stp. mot BMM2006

10 stp. mot TM2006

5 stp. mot BTM2007

5 stp. mot BTM2508

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo