Emnenavn nynorsk:

Teologihistorie og kristologi

Emnenavn engelsk:

Historical Theology and Christology

Undervisningssemester:

Vårsemesteret

Undervisningssted:

København

Emneansvarlig:

Professor Finn Aasebø Rønne

Obligatoriske forkunnskaper:

N/A

Anbefalte forkunnskaper:

BTM1002

BTM1003

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste B

Gjelder fra:

1. august 2021

I emnets kirkehistoriske del (tilsvarer 5 stp.) gis det en grunnleggende innføring i teologiens historie fra oldkirkens tid og frem til nåtiden. Emnet søker å vise hvordan den kristne kirke til ulike tider har tolket det kristne budskapet og vil tematisk vektlegge kirkens forståelse av treenighetslæren og kristologien. Epokemessig vil hovedtyngden ligge på oldkirken, reformasjonstiden og 1800-1900-tallet.

I den systematisk-teologiske delen (tilsvarer 5 stp.) gis det en innføring i hvordan kristologien blir forstått og diskutert i moderne tid. Her gjøres det en sammenligning med oldkirken, da det nettopp i disse to perioder har funnet sted store brytninger i kristologien. På bakgrunn av diskusjonen og løsningene av det kristologiske problem i oldkirken, vil en rekke moderne oppfatninger av kristologi bli lest og tolket. Det gjelder både en rekke europeiske oppfatninger og en rekke eksperimenterende kristologier fra andre kontinenter. Emnet legger derfor opp til en differensiert analyse, refleksjon og diskusjon av en nåtidig tilrettelegging av kristologien.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for hovedtrekkene i oldkirkens dogmedannelse med hensyn til treenighets­læren og kristologien
  • gjøre rede for hovedtrekkene i teologihistorien fra oldkirken til moderne tid med særlig henblikk på forståelsen av Jesu person og gjerning.
  • gjøre rede for grunntrekkene i noen moderne tolkninger av kristologi
  • presentere, forklare og diskutere forskjellige tolkninger av kristologi i oldkirken og moderne tid

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om teologiens historie og kristologien og fremstille dette på en sakssvarende måte

begrunne egne tolkninger og reflektere kritisk over problemstillinger fra teologihistorien

  • drøfte forskjellige sider ved kristologi
  • fremstille og begrunne egen oppfatning av kristologi
  • planlegge og gjennomføre undervisning om teologiens historie og kristologien i ulike sammenhenger

Emnet har 40 undervisningstimer – 20 timer i den teologihistoriske delen og 20 timer i den systematisk teologiske delen – og består hovedsakelig av forelesninger.

For studenter som velger prosessorientert vurderingsform, tilbyr høgskolen fagspesifikk oppgaveveiledning som gir innføring i formelle krav til fagoppgaver (slik som oppgavens oppbygning, fotnoter og litteraturliste) og tips til skriveprosessen. Studenten skal underveis i undervisningen levere inn utkast til oppgaven sin på Canvas og få tilbakemelding av faglærer.

Det er to alternative vurderingsformer i emnet, prosessorientert vurderingsform med oppgave eller en skoleeksamen. Det er ulike arbeidskrav knyttet til de to alternative vurderingsformene.

A. Prosessorientert vurderingsform

Arbeidskrav

For å kunne ta prosessorientert vurderingsform må følgende to (2) arbeidskrav være godkjent. Det er faglærer som nærmere fastsetter krav til innhold og tidsfrister for gjennomføring.

  • Delta på den obligatoriske undervisningen. Fraværet skal ikke overstige 30 % (jf. kapittel 5.3).
  • Levere inn utkast til oppgave på Høgskolens LMS innen oppgitt frist for tilbakemelding fra faglærer. Oppgaveutkastet skal oppfylle krav etter gjeldende regler (se dokumentet, Krav til oppgaveutkast ved prosessorientert vurderingsform).

Sluttvurdering

Vurderingsform: Oppgave

Varighet: 1

Varighetstype: semester

Omfang: 4000 ord (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste)

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

B. Skoleeksamen som vurderingsform

(NB! Studenter som har meldt seg opp til prosessorientert vurderingsform, men som ikke oppfyller arbeidskravene, vil få anledning til å gå opp til skoleeksamen.)

Sluttvurdering

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 5

Varighetstype: timer

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

Teologihistorisk del:

Hill, J. (2004). The History of Christian Thought. Lion Books; ss. 1-350.

Skarsaune, O. (1988). Inkarnasjonen – myte eller faktum? Lunde forlag; ss. 9-127

Skarsaune, O. (2001). Ordet ble kjød: Studier i oldkirkens teologi. Luther Forlag; ss. 64-78

Systematisk teologisk del:

Austad, T. (2012). Kristologi. En innføring. Cappelen Damm Høyskoleforlaget; ss. 13-228.

Kärkkäinen, V.-M. (2016). Christology: A Global Introduction, Baker Academics; ss. 93-241.

Scaer, D. P. (1989, 1998). Confessional Lutheran Dogmatics: Vol 1. Christology. Luther Academy; ss. 1-108.

5 stp. mot TM2511

5 stp. mot TM2006

5 stp. mot BTM2006

5 stp. mot BTM2501

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo