Emnenavn nynorsk:

Dogmatikk med kildetekster

Emnenavn engelsk:

Dogmatics - With Primary Sources

Undervisningssemester:

Vårsemesteret

Undervisningssted:

Aarhus, København

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Peter Olsen

Obligatoriske forkunnskaper:

20 studiepoeng i nytestamentlig gresk

20 studiepoeng i latin

Anbefalte forkunnskaper:

BTM1003

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste C

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet gir en helhetsinnføring i den kristne tro med utgangspunkt i den evangelisk-lutherske kristendomsforståelsen. Sentrale temaer vil være læren om den treenige Gud, frelsen, kirken og nådemidlene. Innføringen i de sentrale elementer av troslæren skal videre hjelpe studentene til å utvikle et dogmatisk helhetssyn og gi dem hjelp til å integrere de forskjellige dogmer i et helhetlig dogmatisk system.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • gjøre rede for ulike oppfatninger av dogmatikkens sentrale spørsmål
 • forstå og gjøre rede for sammenhengen mellom disse lærespørsmål som uttrykk for et helhetlig system
 • gjøre rede for både lutherske og ikke-lutherske oppfatninger av disse lærespørsmål
 • analysere nyere formuleringer av disse spørsmål og vurdere disse i et teologihistorisk og eksegetisk perspektiv

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • analysere og vurdere sentrale lærespørsmål med utgangspunkt i Bibelen og Den evangelisk-lutherske bekjennelse
 • analysere og vurdere dogmatiske tekster og anvende disse til faglige resonnementer
 • analysere eldre dogmatiske tekster og gjøre rede for den teologihistoriske sammenheng
 • bruke sentrale dogmatiske begreper korrekt både på norsk (dansk) og på gresk og latin, samt forklare disse begreper med sine egne ord
 • aktualisere dogmatiske temaer på en selvstendig, kritisk og teologisk reflektert måte
 • delta i faglige samtaler som drøfter teologiens vilkår og innhold til enhver tid

Emnet består av 40 undervisningstimer som hovedsakelig består av forelesninger. Undervisningen skal blant gi oversikt over stoffet blant annet ved gjennomgang av kildetekster.

For studenter som velger prosessorientert vurderingsform, tilbyr høgskolen fagspesifikk oppgaveveiledning som gir innføring i formelle krav til fagoppgaver (slik som oppgavens oppbygning, fotnoter og litteraturliste) og tips til skriveprosessen. Studenten skal underveis i undervisningen levere inn utkast til oppgaven sin på Høgskolens LMS og få tilbakemelding av faglærer.

Det er to alternative vurderingsformer i emnet, prosessorientert vurderingsform med oppgave eller en skoleeksamen. Det er ulike arbeidskrav knyttet til de to alternative vurderingsformene.

A. Prosessorientert vurderingsform

Arbeidskrav

For å kunne ta prosessorientert vurderingsform må følgende to (2) arbeidskrav være godkjent. Det er faglærer som nærmere fastsetter krav til innhold og tidsfrister for gjennomføring.

 • Delta på den obligatoriske undervisningen. Fraværet skal ikke overstige 30 % (jf. kapittel 5.3).
 • Levere inn utkast til oppgave på Høgskolens LMS innen oppgitt frist for tilbakemelding fra faglærer. Oppgaveutkastet skal oppfylle krav etter gjeldende regler (se dokumentet, Krav til oppgaveutkast ved prosessorientert vurderingsform).

Sluttvurdering

Vurderingsform: Oppgave

Varighet: 1

Varighetstype: semester

Omfang: 4000 ord (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste)

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

B. Skoleeksamen som vurderingsform

(NB! Studenter som har meldt seg opp til prosessorientert vurderingsform, men som ikke oppfyller arbeidskravene, vil få anledning til å gå opp til skoleeksamen.)

Sluttvurdering

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 5

Varighetstype: timer

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (1967 el. senere). Vandenhoeck &

Ruprecht; ss. 21; 26-30; 50-135; 507-521.

Grane, L. (1981 el. senere). Confessio Augustana. G.E.C. Gads Forlag; ss.20-217.

McGrath, A.E. (2011). Christian Theology: An Introduction. (5th ed.). Wiley-Blackwell; ss.99-480.

Teologiske Tekster. Udvalg af klassiske dogmatiske tekster (2. udg.) (1994). Aarhus

Universitetsforlag;

 • ss. 22-23: Chalcedonense
 • ss. 27-29: Irenæus: Sandhedens regel
 • ss. 61-65: Cyprian: De Unitate Ecclesiae
 • ss. 139-155: Thomas Aquinas: Summa Theologica
 • ss. 158-168: Martin Luther: Assertio omnium articulorum
 • ss. 274-288: Martin Luther: Om koncilierne og kirken
 • ss. 290-293: Koncilier om skrift og tradition
 • ss. 310-322: G.E. Lessing: Om beviset i ånd og kraft
 • ss. 340-350: Rudolf Bultmann: Hvilken mening har det at tale om Gud?
 • ss. 352-367: Karl Barth: Det første bud som teologisk aksiom
 • ss. 370-379: Barmen-erklæringen
 • ss. 410-443: Det andet Vatikankoncil: Lumen gentium

10 stp. mot TM2007

10 stp. mot TM2011

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo