Emnenavn nynorsk:

Kristendommen i eit teologishistorisk og eit globalt perspektiv

Emnenavn engelsk:

Christianity in a Historical and Contemporary Global Perspective

Undervisningssemester:

Uregelmessig, spør studieadministrasjonen

Undervisningssted:

Oslo

Emneansvarlig:

Høgskolelektor Kenneth Ellefsen

Obligatoriske forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

BTM1002

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddelliste ved eksamen

N/A

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet gir en grunnleggende innføring i teologiens historie fra oldkirkens tid og frem til nåtiden, og søker å vise hvordan den kristne kirke til ulike tider har tolket det kristne budskapet gjennom ulike epoker. Særlige temaer som trinitetslæren, frelseslæren og kirkesynet vil bli særlig vektlagt. Videre gir emnet i innføring i kristendommens utbredelse og stilling på ulike kontinenter. Særskilte hovedtemaer vil være forholdet mellom kirken og samfunnet, de tradisjonelle konfesjonenes stilling og nyere teologiske og kirkelige strømninger. Emnet vil drøfte hvilken betydning det har hatt for kristendommens stilling av dens tyngdepunkt har flyttet seg fra det globale nord og til det globale sør.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for sentrale utviklingslinjer i teologihistorien fra oldkirken og til moderne tid
  • gjøre rede for kristendommens utbredelse og særpreg i de ulike verdensdelene
  • gjøre rede for forholdet mellom kirken og samfunnet, de tradisjonelle konfesjoners stilling og nyere teologiske og kirkelige strømninger i de ulike verdensdelene

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • begrunne egne tolkninger og reflektere kritisk over problemstillinger fra teologihistorien
  • drøfte kristendommens stilling i samfunnet og hvilken betydning det har at kristendommens tyngdepunkt har flyttet seg fra det globale nord til det globale sør
  • anvende forskningsetisk kunnskap i sitt videre studium
  • reflektere selvstendig over grunnleggende teologiske temaer og problemstillinger

Emnet har til sammen 40 undervisningstimer. Det gis 24 undervisningstimer i teologihistorie og 16 undervisningstimer om kristendommen i et globalt samtidsperspektiv.

Forelesningene i teologihistorie vil hovedsakelig bestå av forelesninger, og undervisningen i kristendommen i et globalt samtidsperspektiv vil bestå av både forelesninger, gjesteforelesninger og av seminartimer.

Sluttvurdering

Vurderingsform: Hjemmeksamen

Varighet: 4

Varighetstype: dager

Omfang: 4000 ord (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste)

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

For studenter i Oslo: Deler av pensum er tilgjengelig i kompendium i høgskolens LMS. Det er merket med *.

Teologihistorie:

Hill, J. (2004). The History of Christian Thought. Lion Books; ss. 1-350.

*Bettenson, H. & Maunder, C. (Red.). (2011). Documents of the Christian Church (4th Ed.). Oxford University Press; ss. 25-28,31-33, 55-66, 146-159, 226-228, 264-270, 271-272,363-369, 375-378.

Kildetekster i kompendium:

*(2013). Martin Luthers Lille Katekisme. I Norsk Salmebok 2013: For kirke og hjem. Eide Forlag; ss. 1265-1276

*Spener, P. J. (1969). Pia Desideria. I O. Hagesæther (Red.), Hovedverker av den kristne litteratur: Bind VIII. Fra pietismens tid (A. Fleischer, Overs.) (s. 51-84). Lutherstiftelsens forlag/Nomi forlag. (Opprinnelig utgitt 1675)

*Wesley, J. (1968). Utdrag fra John Wesleys dagbok for 24. mai 1738, I: R. Astås (Red.), Arbeidsoppgaver og tekster til kirkehistorie (s. 84-85). Fabritius & Sønners Forlag.

*Wesley, J. (1969). To prekener av John Wesley. I E. Anker Nilsen (Red.), Hovedverker av den kristne litteratur: Bind X. Metodismen og Wesley (A. Fleischer, Overs.) (s. 122-137; 170-192). Lutherstiftelsens forlag/Nomi forlag.

World Council of Churches (1982). Baptism, Eucharist and Ministry (Faith and Order Paper 111). https://www.oikoumene.org/sites/default/files/Document/FO1982_111_en.pdf. Dokumentet finnes også tilgjengelig i norsk oversettelse som «Dåp, nattverd og embete» på https://www.nb.no/items/d1e646fa93f957a01d4d5d7fb3be2d6e?page=0&searchText=D%C3%A5p,%20nattverd%20og%20embete.

Global kristendom i et samtidsperspektiv:

Bailey, J. og Knutsen, T. L. (2008). Protestantismens arv og liberalismens politikk: Et blikk på USAs religiøse liv. I Internasjonal Politikk 66(2-3), 319-347. https://www.idunn.no/file/ci/54904211/Protestantismens_arv_og_liberalismens_politikk_Et_blikk_paa.pdf

Horsfjord, V., Kloster, S. T., Lende, G. & Løland, O. J. (2018). Global kristendom: En samtidshistorie. Universitetsforlaget; ss. 13-285.

Horsfjord, V. (2013). Religionspolitikk i Europa. I Teologisk Tidsskrift 2(4), 337-359. https://www.idunn.no/file/pdf/63545217/religionspolitikk_i_europa.pdf

6 stp mot TM2511

5 stp. mot BTM2007

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo