Emnenavn nynorsk:

Reformasjon og lutherdom

Emnenavn engelsk:

Reformation and Lutheranism

Undervisningssemester:

Uregelmessig, spør studieadministrasjonen

Undervisningsted:

Oslo, København

Emneansvarlig:

Høgskolelektor Kenneth Ellefsen

Obligatoriske forkunnskaper:

Nei

Anbefalte forkunnskaper:

BTM1002

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste B

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet gir en innføring i reformasjonsårhundret og de kirkelige nyordninger som oppstod i Europa på 1500-tallet. Det redegjøres for den lutherske, kalvinske, anglikanske, katolske og radikale reformasjon og hvordan reformasjonsbevegelsene førte til kirkelige og samfunnsmessige endringer i Europa. Reformasjonenes historiske utbredelse og teologiske særpreg vektlegges, men reformasjonsbevegelsene vil også sees i lys av samtidens sosiale og kulturelle forhold.

Emnet gir også en innføring i lutherdommens videre utvikling og konfesjonalisering, fra å være en tysk reformasjonsbevegelse på 1500-tallet til å bli en global kirke i moderne tid. Hovedfokuset vil være å redegjøre for den videre teologiske utviklingen som fant sted innfor lutherdommen i ulike perioder og vise hvordan luthersk konfesjonalitet har blitt formet og debattert ut i fra ulike kirkelige og samfunnsmessige åndsretninger opp gjennom historien.

Studenten skal også lese enkelte kildetekster fra den lutherske bekjennelsesdannelsen på 1500-tallet: Confessio Augustana (1530), Martin Luthers Lille Katekisme (1529), De schmalkaldiske artikler (1537) og Konkordieformelen Epitomé (1577).

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for reformasjonene på 1500-tallet, med særlig vekt på den lutherske reformasjonen
  • kunne gjøre rede for dannelsen av konfesjonskirker og kirkelige nyordninger i Europa
  • gjøre rede for lutherdommens videre utbredelse, utvikling og særpreg fra 1550 og frem til i dag

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • presentere grunnleggende kunnskap om reformasjonen ut fra den kirkelige og samfunnsmessige konteksten
  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om kirkehistoriske temaer, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • skrive et essay om et kirkehistorisk tema

Emnet består av til sammen 40 undervisningstimer og består hovedsakelig av forelesninger.

For studenter som velger prosessorientert vurderingsform, tilbyr høgskolen fagspesifikk oppgaveveiledning som gir innføring i formelle krav til fagoppgaver (slik som oppgavens oppbygning, fotnoter og litteraturliste) og tips til skriveprosessen. Studenten skal underveis i undervisningen levere inn utkast til oppgaven sin på Canvas og få tilbakemelding av faglærer.

Det er to alternative vurderingsformer i emnet, prosessorientert vurderingsform med oppgave eller en skoleeksamen. Det er ulike arbeidskrav knyttet til de to alternative vurderingsformene.

A. Prosessorientert vurderingsform

Arbeidskrav

For å kunne ta prosessorientert vurderingsform må følgende to (2) arbeidskrav være godkjent. Det er faglærer som nærmere fastsetter krav til innhold og tidsfrister for gjennomføring.

  • Delta på den obligatoriske undervisningen. Fraværet skal ikke overstige 30 % (jf. kapittel 5.3).
  • Levere inn utkast til oppgave på Høgskolens LMS innen oppgitt frist for tilbakemelding fra faglærer. Oppgaveutkastet skal oppfylle krav etter gjeldende regler (se dokumentet, Krav til oppgaveutkast ved prosessorientert vurderingsform).


Sluttvurdering

Vurderingsform: Oppgave

Varighet: 1

Varighetstype: semester

Omfang: 4000 ord (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste)

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

B. Skoleeksamen som vurderingsform

(NB! Studenter som har meldt seg opp til prosessorientert vurderingsform, men som ikke oppfyller arbeidskravene, vil få anledning til å gå opp til skoleeksamen.)

Sluttvurdering

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 5

Varighetstyper: timer

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

For studenter ved norsk avdeling: Deler av pensum er tilgjengelig i kompendium i Canvas. Det er merket med *.

Gritsch, E. W. (2010). A history of Lutheranism (2nd Ed.). Fortress Press; ss. 83-258.

Jensen, O. J. (2004). Katekismens teologi: En innføring i Luthers Katekismer. Genesis forlag.

Lindberg, C. (2010). The European Reformations (2nd Ed.) Wiley-Blackwell; ss. 1-380.

Mæland, J. O. (Red.) (1985). Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter. Lunde forlag; ss. 26-59, 234-261, 277-295 og 387-421.

10 stp. mot TM2507.

6 stp. mot BTM2506.

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo