Emnenavn nynorsk:

Fordypning i nytestamentleg eksegese

Emnenavn engelsk:

Specialization in NT Exegesis

Undervisningssemester:

Uregelmessig, spør studieadministrasjonen

Undervisningssted

København

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Nicolai Techow

Obligatoriske forkunnskaper:

20 studiepoeng i nytestamentlig gresk.

Anbefalte forkunnskaper:

BTM2001, BTM2002 og BTM2003.

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste C

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet presenterer ulike vitenskapelige metoder med relevans for studiet av Johannesevangeliet og de valgte nytestamentlige brevene. Tekstene leses helhetlig på grunnlag av gresk tekst og tolkes i lys av sin historiske og litterære kontekst. Der legges særlig vekt på trening i eksegetisk håndverk med henblikk på dekkende og presis oversettelse og parafrase i overensstemmelse med metodisk reflektert argumentasjon og fortolkning. Dessuten drøftes de enkelte tekstenes teologiske særpreg, hovedtemaer og problemer med utblikk til den større kanoniske sammenhengen.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • gjøre rede for språklig og litterær oppbygning og innhold til hele Johannesevangeliet og to utvalgte nytestamentlige brev (Galaterbrevet / 1 Timoteus’ brev / 1 Peters brev) på gresk, samt disse skriftenes historiske kontekst og fortolkningsmessige problemstillinger
 • gjøre rede for det tekstkritiske apparatet til disse tekstene og for vitenskapelige metoder og hermeneutiske spørsmål med relevans for studiet av de utvalgte tekstene
 • gjøre rede for tekstenes teologiske hovedtemaer og spørsmål ut fra en samlet og helhetlig lesning av dem på gresk, samt for deres relasjon til den større kanoniske sammenhengen

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • oversette den greske teksten ved bruk av ordbok og grammatikk, samt vurdere tekstkritiske forhold
 • presist og dekkende parafrasere den greske teksten i dialog og overensstemmelse med kontekstbestemmelse, språklig og strukturell analyse, samt detaljeksegese
 • argumentere kritisk for og imot alternative fortolkninger på metodisk og hermeneutisk reflektert vis
 • diskutere overordnede problemstillinger om tekstenes teologi

Emnet består av 60 undervisningstimer. Timene vil i hovedsak bestå av arbeid med oversettelse av den greske teksten og innføring i og diskusjon teologiske hovedlinjer.

Det kreves aktiv deltakelse i undervisningen i form av mindre framleggelser og oversettelse i klassen.

I tillegg til sluttvurdering er det ett (1) arbeidskrav i emnet. Dette må være godkjent for at det skal gis sluttvurdering i emnet. Det er faglærer som bestemmer innhold og tidsfrister for gjennomføring av arbeidskrav

Arbeidskrav:

 • Bidra med framleggelse og oversettelse i klassen. Tekster fordeles ved semesterstart.

Sluttvurdering

Vurderingsform: Muntlig eksamen

Varighet: 35

Varighetstype: Minutter

Kommentar: 45 minutters forberedelsestid

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

 • Nestle-Aland (1993). Novum Testamentum Graece (27. utg. eller senere). Deutsche Bibelgesellschaft.
 • Leivestad, R. (1996): Nytestamentlig gresk grammatikk (3. utg. ved B. H. Sandvei). Universitetsforlaget.
 • Danker, F. W. (2000): Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (3. utg.). University of Chicago Press.

Relevante bibelkommentarer:

Johannesevangeliet:

 • Carson, D. A. (1991). The Gospel Acoording to John. Eerdmans
 • Klink, E. W. (2017). John (Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament). Zondervan.
 • Lincoln, A. T. (2005). The Gospel According to Saint John (Black’s New Testament Commentaries).

Galaterbrevet:

 • Dunn, J. D. G. (1993). A Commentary on the Epistle to the Galatians (Black’s New Testament Commentaries). A & C. Black.
 • de Boer, M. C. (2011). Galatians: A Commentary (New Testament Library). Westminster John Knox
 • Moo, D. J. (2013). Galatians (Baker Exegetical Commentary on the New Testament) Baker Academic

Første Timoteusbrev:

 • Johnson. L. (2007). The First and Second Letters to Timothy (Anchor Bible). Yale University Press.
 • Knight, G. W. (2013). The Pastoral Epistles (Reprint edition) (The New International Greek Testament Commentary). Eerdmans.
 • Yarbrough, R. (2018). The Letters to Timothy and Titus (The Pillar New Testament Commentary). Apollos.

Første Petersbrev:

 • Achtemeier, P. J. (1996). Peter 1: A Commentary on First Peter (Hermeneia). Fortress Press.
 • Jobes, K. (2005). 1 Peter (Baker Exegetical Commentary on the New Testament). Baker Academic.
 • Michaels, J. R. (1988). 1 Peter (Word Biblical Commentary). Word.

10 stp. mot BTM2507

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo