Emnenavn nynorsk:

Skaping og utløysing

Emnenavn engelsk:

Creation and Redemption

Undervisningssemester:

Uregelmessig, spør studieadministrasjonen.

Undervisningssted:

København

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Peter Olsen

Obligatoriske forkunnskaper:

20 studiepoeng i nytestamentlig gresk

20 studiepoeng i latin

Anbefalte forkunnskaper:

BTM1003; BTM2007

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste C

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet gir en innføring i teologisk antropologi og soteriologi i fortid og nåtid, samt i nyere teologisk debatt blant annet på bakgrunn av økumeniske dokumenter.

Innføringen skal hjelpe studentene til selvstendig og begrunnet stillingtagen i aktuelle teologiske og økumeniske spørsmål.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • gjøre rede for ulike oppfatninger innenfor antropologi og soteriologi.
 • forstå og gjøre rede for sammenhengen mellom disse lærespørsmål som uttrykk for et helhetlig system
 • gjøre rede for både lutherske og ikke-lutherske oppfatninger av disse lærespørsmål
 • analysere nyere formuleringer av disse spørsmål og vurdere disse i et teologihistorisk og eksegetisk perspektiv

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • analysere og vurdere sentrale lærespørsmål med utgangspunkt i Bibelen og Den evangelisk-lutherske bekjennelse
 • analysere og vurdere dogmatiske tekster og anvende disse til faglige resonnementer
 • analysere både eldre og nyere dogmatiske tekster og gjøre rede for den teologihistoriske sammenheng
 • bruke sentrale dogmatiske begreper korrekt både på norsk (dansk) og latin, samt forklare disse begreper med sine egne ord
 • aktualisere de nevnte dogmatiske temaer på en selvstendig, kritisk og teologisk reflektert måte
 • delta i faglige samtaler som drøfter teologiens vilkår og innhold til enhver tid
 • analysere og vurdere dogmatiske tekster fra forskjellige epoker

Emnet består av 20 undervisningstimer som hovedsakelig består av forelesninger. Undervisningen skal gi oversikt over stoffet blant annet ved gjennomgang av kildetekster.

Sluttvurdering

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 4

Varighetstype: timer

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

Beilby, J. & Eddy, P.R. (Eds.) (2006). The Nature of the Atonement: Four Views. IVP Academic; ss. 9-

116.

Fælleserklæring om Retfærdiggørelseslæren. (Rev. udg.) (1997). Det mellemkirkelige Råd; ss.

14-30.

Irenæus (1999): Mod Kætterne (5. Bog). Forlaget Anis; ss.87-163.

Jenson, R.W. (1997). Systematic Theology: Vol.1. The Triune God. Oxford University Press; ss. 179-

206.

Pannenberg, W. (1994). Den apostolske Trosbekendelse. Forlaget Anis, ss. 94-109.

Teologiske Tekster. Udvalg af klassiske dogmatiske tekster (2. udg.) (1994). Aarhus Universitets­­

forlag;

 • ss. 33-47: Athanasius: De Incarnatione Verbi
 • ss. 68-81: Augustin: De Spiritu et Littera
 • ss. 108-135: Anselm: Cur Deus Homo
 • ss. 203-224: Martin Luther: Rationis Latomianae confutatio
 • ss. 226-237: Martin Luther: En sermon om dåben

5 stp. mot TM2007

5 stp. mot TM2515

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo