Emnenavn nynorsk:

Luther og reformasjonen m/kildetekster

Emnenavn engelsk:

Luther and the Reformation with source texts

Undervisningssemester:

Uregelmessig, spør studieadministrasjonen

Undervisningssted

Aarhus, København

Emneansvarlig:

Professor Kurt E. Larsen

Obligatoriske forkunnskaper:

TM1502 eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper:

BTM1002

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste C

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet gir en innføring i Martin Luthers liv og hans betydning for reformasjonen i Tyskland. Luthers liv og virke vil bli skildret i lys av senmiddelalderens teologiske tenkning. Luthers teologi vil bli fremstilt med utgangspunkt både i kildetekster og sekundærlitteratur. Også de samtidige reformasjonsbevegelser vil bli presentert, slik som reformasjonen i Sveits og i England og den anabaptistiske reformasjonsbevegelsen. Emnet vil også gi en kort innføring i hvordan disse ulike reformasjonsbevegelsene spredte seg videre i Europa på 1500-tallet. Også den romersk-katolske kirkes reformprosesser vil bli kort presentert

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for Martin Luthers liv og hans betydning for reformasjonen i Tyskland
  • gjøre rede for sentrale tekk ved Luthers teologi på bakgrunn av viktige kildetekster, inkludert særlig å sammenligne den med den teologiske tenkning i senmiddelalderen og med andre reformasjonsbevegelser i samtiden
  • gjøre rede for de andre viktige reformasjonsbevegelser i Luthers samtid, som reformasjonen i Sveits, England og anabaptismen

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • lese og forstå kirkehistoriske kildetekster på latin og dansk og bruke disse til å presentere sentrale elementer i Martin Luthers teologi
  • bruke kildetekster og pensum til å skrive et kirkehistorisk essay
  • anvende oppnådd kunnskap for å analysere spørsmål og problemer rundt luthersk teologi og kristen identitet i en pluralistisk kontekst

Emnet består av totalt 40 undervisningstimer i form av forelesninger og seminarer med obligatorisk oppmøte, der kildetekstene blir gjennomgått og diskutert. Arbeidsmetodene krever aktiv deltakelse fra studentene, som ikke må ha et fravær på mer enn 30%.

Sluttvurdering

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 5

Varighetstype: timer

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

Sekundærlitteratur (540 sider):

Grane, L. (1983). Evangeliet for folket: Drøm og virkelighed i Martin Luthers liv. Gad; ss.11-272.

Lindberg, C. (1996). The European Reformations. Blackwell; ss. 1-258.

Leppin, V. (2014). Luther’s Transformation of Medieval Thought: Continuity and Discontinuity. I R.

Kolb, I. Dingel & L. Batka (Eds.), The Oxford Handbook of Martin Luther’s Theology (s. 115–124). Oxford University Press.

Müller, G. (2014). Luther’s Transformation of Medieval Thought: Discontinuity and Continuity. I R.

Kolb, I. Dingel & L. Batka (Eds.), The Oxford Handbook of Martin Luther’s Theology (s. 105-114). Oxford University Press.

Kildetekster (255 sider):

Luther M. (1963). Den tyske Messe. I Luthers skrifter i udvalg (Bind 2) (s. 77-104). Gads forlag.

Luther, M. (1992). Om et kristenmenneskes frihed. I Martin Luther: Skrifter i udvalg (s. 68-97). Credo.

Luther, M. (1992). Teser til fem disputationer over Rom. 3,28, 1535-1537. I Martin Luther: Skrifter i

udvalg (Bd. 6). Troen og Livet. Prædikener, sermoner og teserækker af Luther (s. 148-179). Credo

Luther, M. (1994). De Schmalkaldiske Artikler, 1537. I Martin Luther: Skrifter i udvalg. Troens

evangelium. Ord og sakrament (s. 351-411). Credo.

Luther, M. (2006). Martin Luther: Om verdslig øvrighed (På dansk ved Svend Andersen). Aarhus

Universitetsforlag; ss. 74-188 (115 siders dansk + tysk tekst, reelt =57 sider)

(1967). Sol Dec. VII: Vom Heiligen Abendmahl / De Coena Domini. I Die Bekenntnissschriften der

evangelisch-lutherischen Kirche (s. 970-1016). Vandenhoeck & Ruprecht.

10 stp. mot TM2519

6 stp. mot BTM2502

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo