Emnenavn nynorsk:

Bacheloroppgåve

Emnenavn engelsk:

Bachelor Essay

Undervisningssemester:

Uregelmessig, spør studieadministrasjonen

Undervisningssted:

Oslo

Emneansvarlig:

Undervisningsleder

Obligatoriske forkunnskaper:

EX1001 eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper:

Ingen

Tilbys som enkeltemne:

Nei

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

N/A

Gjelder fra:

1. august 2021

Bacheloroppgaven skal gi studenten mulighet til fordypet kunnskap over et selvvalgt tema. Oppgavens tema skal være definert innenfor en av teologiens disipliner og være godkjent av faglærer. I tillegg til økt kunnskap over et selvvalgt tema skal studenten videreutvikle ferdigheter innenfor oppgaveskriving og evne til selvstendig og kritisk refleksjon.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • redegjøre for et selvvalgt tema innenfor en av teologiens teologiske disipliner
  • gjøre rede for metoder og metodegrunnlag i forhold til fagoppgavens tema og fagområde
  • anvende kunnskap på nye temaer innenfor fagområdet

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • planlegge og gjennomføre et avgrenset prosjekt
  • anvende og drøfte ulike former for metode, metodegrunnlag og teori innfor temaet som studenten har skrevet bacheloroppgave innenfor
  • utarbeide en problemstilling som angir og avgrenser temaet og utforme en disposisjon som angir strukturen for fagoppgaven
  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om et emne og som belyser en valgt problemstilling
  • beherske relevante faglige verktøy, teknikker og arbeidsformer

Studenter oppmeldt på emnet tar kontakt med studieadministrasjonen for oppnevning av veileder. Studentene har krav på inntil 6 timer veiledning i tilknytning til bacheloroppgaven.

I tillegg til sluttvurdering er det to (2) arbeidskrav i emnet. Disse må være godkjent for at det skal gis sluttvurdering i emnet. Det er faglærere i samarbeid med emneansvarlig som for hvert semester bestemmer innholdet i hvert arbeidskrav.

Arbeidskrav

  1. Gjennomføre obligatorisk metodekurs
  2. Søke undervisningsleder om å få oppnevnt veileder senest 6 uker før innleveringsfrist.

Sluttvurdering

Vurderingsform: Oppgave

Varighet: 1

Varighetstype: semester

Omfang: 9000 ord (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste)

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter

Studenten legger selv opp et pensum på mellom 800 og 1000 sider med litteratur som er relevant for oppgaven. Pensumlisten godkjennes av oppnevnt veileder.

10 stp. mot RLE2004

10 stp. mot TM2509

15 stp. mot TM2510

10 stp. mot BTM2509

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo