Emnenavn nynorsk:

Innføring i nytestamentlig gresk

Emnenavn engelsk:

Introduction to New Testament Greek

Status:

Obligatorisk emne

Undervisningssemester:

Høstsemester

Undervisningssted:

Oslo, Aarhus, København

Emneansvarlig:

Høgskolelektor Knut Kåre Kirkholm

Obligatorisk forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

Ingen

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpmiddeliste ved eksamen:

Ingen hjelpemidler

Gjelder fra: 1. august 2021

Innføring i nytestamentlig gresk er et redskapsfag i rammen av et teologisk studium, og målet med å studere greske er at studentene gjennom dette skal settes i stand til selv å lese og forstå Det nye testamentet på grunnspråket. Emnet gir derfor studentene en innføring i de grunnleggende elementene i nytestamentlig gresk grammatikk og et første møte med nytestamentlig tekst. Det undervises i formlære og grunnleggende forståelse for Det nye testamentes greske språk og øvelse i analyse og oversettelse. Det undervises både i formlære og syntaks, og det innøves et grunnleggende ordforråd basert på tekstene det er lagt opp til i pensum.

Tekstene fra Johannesevangeliet er valgt ut fra to hensyn. For det første at de har enklere vanskelighetsgrad og for det andre at tekstene siden inngår i tekstpensum i andre emner.

Videre vil det bli gitt en enkel innføring i bruken av Logos Bible Software – Academic Basic (eller lignende programvare) som verktøy for nytestamentlig tekstarbeid.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for grunnleggende gresk formlære og syntaks.
  • et basisordforråd tilsvarende ord i Johannes 1:1-34 og 2:13-5:30 som forekommer mer enn 15 ganger i NT.

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • lese og oversette nytestamentlige tekster med enklere vanskelighetsgrad (Johannesevangeliet).
  • Bruke den digitale ressursen Logos Bible Software Academic Basic (eller lignende programvare) til å formbestemme greske ord og utføre enkle oppslag i greske ordbøker.

Studentene tilbys leksjoner/veiledning tilsvarende 50 undervisningstimer. I disse vektlegges innøving av grammatikk og hjelp til tekstarbeidet.

Hovedmålet er å få en innføring i grunnleggende grammatikk – formlære og syntaks. Samtidig trekker man tidlig inn tekster, slik at man kan anvende den innlærte grammatikken tidligst mulig. Det blir forelest over formlære, men det legges vekt på at stoffet skal innøves. Selv om mye av denne innøvelsen vil skje individuelt eller i grupper av studentkollokvier, settes det av tid til spørsmål og samtale.

Det vil også bli avholdt et kurs i bruk av Logos Bible Software (eller lignende programvare).

Det er to alternative vurderingsformer i emnet, oppnåelse av arbeidskrav som vurderingsform eller en skoleeksamen.

A. Oppnåelse av arbeidskrav som vurderingsform:

Arbeidskrav

For å få sluttvurdering må studenten gjennom semesteret bestå åtte av ti ukeprøver, og to av de beståtte prøvene må være blant de tre siste. Ukeprøvene er knyttet til læringsmålene for den enkelte uke og omfatter både gloser og grammatikk. De vurderes med godkjent/ikke godkjent. Det er faglærer som nærmere fastsetter krav til innhold og tidsfrister for gjennomføring av prøvene.

Sluttvurdering

For å bestå emnet må studenten gjennomføre og få godkjent arbeidskravet beskrevet over. Emnet vurderes til bestått/ ikke bestått.

B. Skoleeksamen som vurderingsform:

Hvis studenten ikke består en avsluttende godkjenning av arbeidskravet, kan han/hun i stedet ta skoleeksamen som vurderingsform.

Sluttvurdering
  • Vurderingsform: Skoleeksamen
  • Varighet: 3 timer

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått

Tekstutgaver:

Nestle-Aland (1993): Novum Testamentum Graece. Deutsche Bibelgesellschaft (27. Ausg. eller senere).

Grammatikk:

Leivestad, R. (1996): Nytestamentlig gresk grammatikk. (3. utg. ved B. H. Sandvei). Universitetsforlaget.

Sandvei, B. H. (1998). Øvingshefte for begynnere i koinégresk (6. utg. eller senere). MFs Litteraturtjeneste.

Logos Bible Software:

Bibel- og språk programmet Logos Bible software – Academic Basic (eller lignende programvare)

Andre hjelpemidler:

Sandvei, B. H. (2004). Gloseguide til det greske nytestemente (4. utg.). MFs Litteraturtjeneste.

Sandvei, B. H. (2006). Greske tekster: hjelpebok til studiet av NT-tekster. Litteraturtjenesten MF.

10 stp. mot GRE151

10 stp. mot GRE200

10 stp. mot TM1001

10 stp. mot TM1002

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo