Emnenavn nynorsk:

Nytestamentlege greske tekstar

Emnenavn engelsk:

New Testament Greek Texts

Undervisningssemester:

Vårsemesteret

Undervisningssted:

Oslo, Aarhus, København

Emneansvarlig:

Høgskolelektor Knut Kåre Kirkholm

Obligatoriske forkunnskaper:

Bestått GRE1002 eller tilsvarende

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste E

Gjelder fra:

1. august 2021

Innføring i nytestamentlig gresk er et redskapsfag i rammen av et teologisk studium, og målet med å studere greske er at studentene gjennom dette skal settes i stand til selv å lese og forstå Det nye testamentet på grunnspråket. Emnet arbeider videre med nytestamentlig gresk grammatikk og med opparbeidelsen av et sentralt ordforråd.

Dette arbeidet skjer gjennom lesning av tekster fra forskjellige typer nytestamentlige litteraturtyper og med ulik vanskelighetsgrad.

Arbeidet med Logos Bible Software (eller lignende programvare) vil bli videreført og studentene vil øve på å bruke programmet til arbeidet med å analysere tekster syntaktisk.

Siden nytestamentlig gresk er et redskapsfag for det videre arbeidet med Det nye testamente, vil en god del av tekstutvalget være identisk med tekstene som inngår i andre eksegetiske emner.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • gjøre rede for alle greske ord som forekommer mer enn 15 ganger i NT
 • ha god kjennskap til gresk formlære og syntaks

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • lese og oversette utvalgte nytestamentlige tekster fra grunnspråket og analysere disse syntaktisk
 • finne, vurdere og henvise til greske ordbøker, syntaktiske analyser og grammatikker i arbeidet med gresk nytestamentlig tekst, blant annet ved bruk av den digitale ressursen Logos Bible Software (eller lignende programvare).

Mark.

 • 1,1-2,17 (6 s)
 • 4 (3,5 s)
 • 5,21-43 (2 s)
 • 6,30-52 (2,5 s)
 • 8,27-9,8 (2 s)
 • 14,12-25 (1 s)
 • 15,1-16,8 (5 s)

= 22 sider

Luk.

 • 1,1-4 (0,3 s)
 • 2,1-20 (1,7 s)
 • 6,12-49 (3,5 s)

= 5,5 sider

Joh.

 • 10,1-21 (1,5 s)
 • 13-17 (13 s)
 • 20,1-21,25 (5,5 s)

= 20 sider

Rom.

 • 1,1-19 (1,5 s)
 • 3:9-9,13 (11,5 s)
 • 10,1-13 (1,5 s)
 • 11,25-32 (0,5 s)
 • 12,1-8 (0,8 s)
 • 13,1-14 (1,2 s)
 • 15,1-6 (0,5 s)

= 17,5 sider

1 Kor

 • 13,1-13 (1 s)

= 1 side

Til sammen: 66 sider fra Nestle-Aland Novum Testamentum Graece

Studentene tilbys leksjoner/veiledning tilsvarende 48 undervisningstimer. I disse vektlegges undervisning i grammatikk og hjelp til tekstarbeidet. Men det vil også være en jevnlig repetisjon av formlæren.

Vekten ligger på arbeid med tekster fra det greske NT. Et representativt utvalg av tekster fra pensum gjennomgås i forelesningsform, med særlig vekt på analyse og syntaks. Det settes dessuten av tid til spørsmål og samtale omkring andre tekster fra pensum som studentene, enkeltvis eller i grupper av studentkollokvier, gjennomgår. En fortsetter videre arbeidet med å bygge seg opp et godt ordforråd, blant annet gjennom mindre tester.

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 4

Varighetstype: timer

Tekstutgaver:

Nestle-Aland (1993): Novum Testamentum Graece. Deutsche Bibelgesellschaft (27. Ausg. eller senere).

Grammatikk:

Leivestad, R. (1996): Nytestamentlig gresk grammatikk. (3. utg. ved B. H. Sandvei). Universitetsforlaget.

Sandvei, B. H. (1998). Øvingshefte for begynnere i koinégresk (6. utg. eller senere). MFs Litteraturtjeneste.

Logos Bible Software:

Bibel- og språk programmet Logos Bible Software – Academic Basic (eller eller lignende programvare)

Anbefalte ordbøker:

Danker, F. W. (2000). Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (3rd. Ed.) University of Chicago Press. (Kan kjøpes som tillegg til Logos Bible Software)

Liddell, H. G., Scott, R., Jones, H. S., & McKenzie, R. (1996): A Greek-English Lexicon. Clarendon Press (Kan kjøpes i Logos Bible Software).

Louw, J P. & Nida E. A. (1988). Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains. United Bible Socities. (Kan kjøpes I Logos Bible Software)

Andre hjelpemidler:

Sandvei, B. H. (2004). Gloseguide til det greske nytestemente (4. utg.). MFs Litteraturtjeneste.

Sandvei, B. H. (2006). Greske tekster: Hjelpebok til studiet av NT-tekster. Litteraturtjenesten MF.

Zerwick, M. & Grosvenor, M. (1981). A Grammatical Analysis of the Greek New Testament. Bible Institute Press.

10 stp. mot GRE151

10 stp. mot GRE200

10 stp. mot TM1001

10 stp. mot TM1003

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo