Emnenavn nynorsk:

Fordypning i nytestamentlig gresk

Emnenavn engelsk:

Advanced NT Greek

Undervisningssemester:

Uregelmessig, spør studieadministrasjonen

Undervisningssted

Aarhus

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Morten H. Jensen

Obligatoriske forkunnskaper:

GRE1002 og GRE1003

Anbefalte forkunnskaper:

BTM2001, BTM2002 og BTM2003.

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Studiepoengreduksjon:

Ingen

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste F

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet består av to deler. For det første gis går man gjennom utvalgte kapitler/tema i gresk grammatikk på fordypningsnivå, inkludert oversettelsesøvelser av 5-10 sider gresk.

Videre består arbeidet i å oversette og grammatisk analysere cirka 20-25 sider av et utvalg greske tekster fra de språklig mest krevende skriftene i Det nye testamente.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • forstå og oversette nytestamentlige tekster og kunne diskutere relevante morfologiske, syntaktiske og semantiske problemstillinger
 • gjenkjenne de viktigste morfologiske bøyningssystemene

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • diskutere de viktigste syntaktiske mulighetene i en gitt tekst
 • diskutere oversettelsesmuligheter for bestemte ord i den sammenhengen der de er brukt
 • gjøre bruk av avanserte leksika og standardverker til nytestamentlig gresk, inkludert relevant digital programvare
 • orientere seg i de ledende hjelpemidlene til arbeidet med nytestamentlig gresk tekst

Emnet består av totalt 40 undervisningstimer og vil i hovedsak bestå av arbeid med oversettelse av den greske teksten og innføring i og diskusjon av aktuelle grammatiske tema.

Det kreves aktiv deltakelse i undervisningen i form av mindre framleggelser og oversettelse i klassen.

I tillegg til sluttvurdering er det ett (1) arbeidskrav i emnet. Dette må være godkjent for at det skal gis sluttvurdering i emnet. Det er faglærer som bestemmer innhold og tidsfrister for gjennomføring av arbeidskrav

Arbeidskrav:

 • Delta på den obligatoriske undervisningen. Fraværet skal ikke overstige 30 % (jf. kapittel 5.3).

Sluttvurdering

Vurderingsform: Muntlig eksamen

Varighet: 25

Varighetstype: minutter

Kommentar: 30 minutters forberedelsestid

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

For studenter i Oslo: Deler av pensum er tilgjengelig i kompendium i Canvas. Det er merket med *.

(540 sider med sekundærlitteratur, 255 sider med kildetekster av Luther)

Tekster:

Nestle-Aland (1993). Novum Testamentum Graece, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft (27. Ausg. eller senere). Det kan velges mellom fire tekstalternativer, alle på cirka 19,5 sider gresk tekst:

 • 1 Petersbrev og Filipperbrevet
 • Lukas 1-2 og Filipperbrevet
 • 1 Petersbrev og Hebreerbrevet 7–10
 • 1 Petersbrev og 2 Korinterbrev 8–13

Fordypning i gresk grammatikk:

David, A. B. (1998). It’s Still Greek to Me: An Easy-to-Understand Guide to Intermediate Greek. Baker

Academic.

Eller:

Mathewson, D. L. & Ballantine, E. (2016). Intermediate Greek Grammar: Syntax for Students of New

Testament. Baker Academic.

Basert på hvilke tekster som leses:

Parsons, M. et al (2010). Luke (Baylor Handbook on the Greek New Testament). Baylor.

Forbes, G. (2014). 1 Peter (Exegetical Guide to the Greek New Testament). Broadman and Holman.

Harris, D. M. (2019). Hebrews (Exegetical Guide to the Greek New Testament). Broadman and

Holman.

Hellerman, J. H. (2014). Philippians (Exegetical Guide to the Greek New Testament). Broadman and

Holman.

Kruse, C. G. (2020). 2 Corinthians (Exegetical Guide to the Greek New Testament). Broadman and

Holman.

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo