Emnenavn nynorsk:

Gamaltestamentleg hebraisk

Emnenavn engelsk:

Biblical Hebrew

Undervisningssemester:

Høstsemesteret

Undervisningssted:

Oslo

Emneansvarlig:

Høgskolelektor Knut Kåre Kirkholm

Obligatoriske forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

Ingen

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste E

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet skal gi studentene forståelse for Det gamle testamentets hebraiske språk og øvelse i analyse og oversettelse. Bibelhebraisk er et redskapsfag i rammen av et teologisk studium, og målet er at studentene gjennom dette skal settes i stand til selv å lese og forstå GT på grunnspråket, og siden kunne bruke dette i sitt eksegetiske arbeid. Studentene leser cirka 31 sider i Biblia Hebraica og øver seg i å lese ulike teksttyper, både poesi og prosa. For å oppnå dette undervises det både i formlære og syntaks. Studentene vil også få en innføring i bruken av digitale ressurser til språkarbeidet som Logos Bible Software (eller lignende programvare).

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for hebraisk morfologi og syntaks
  • demonstrere innsikt i det bibelhebraiske ordforråd

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • lese og forstå et utvalg av tekster fra forskjellige hebraiske teksttyper
  • oversette et utvalg av tekster fra forskjellige hebraiske teksttyper
  • benytte seg av leksika og læringsteknologi (dvs. digital programvare som Logos Bible Software eller lignende)

Studentene tilbys leksjoner/veiledning tilsvarende 80 undervisningstimer. I disse vektlegges innøving av grammatikk og hjelp til tekstarbeidet.

I tillegg til sluttvurdering er det ett (1) arbeidskrav i emnet. Dette må være godkjent for at det skal gis sluttvurdering i emnet. Det er faglærer som bestemmer innhold og tidsfrister for gjennomføring av arbeidskrav.

Arbeidskrav:

  • Bestå en test som utarbeides av faglærer etter første halvdel av undervisningen.

Sluttvurdering

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 4

Varighetstype: timer

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

Tekster:

Genesis

1-3 (5 sider)

11:1-9 (0,5 sider)

12 (1 sider)

22:1-19 (1,1 sider)

Exodus

3-4 (3,5 sider)

6:2-12 (0,6 sider)

6:27-8:11 (3,4 sider)

Deuteronomium

5-6 (3,6 sider)

11:13-21 (0,5 sider)

Jesaja

2:1-5 (0,4 sider)

40:1-11 (0,8 sider)

Jona

1 (1 sider)

3-4 (1,2 sider)

Salme

2 (0,7 sider)

6 (0,5 sider)

8 (0,4 sider)

13 (0,3 sider)

25 (1 sider)

98 (0,5 sider)

121 (0,4 sider)

136 (1 sider)

Job

1-2 (2,5 sider)

42:1-6 (0,2 sider)

Til sammen cirka 31 sider fra Biblia Hebraica.

Tekstutgave:

Elliger, K. & Rudolph, W. (Red.) (1995 eller senere). Biblia Hebraica Stuttgartensia (5. Ausg.).

Deutsche Bibelgesellschaft.

Grammatikk:

Van Pelt, M. (2007). Biblical Hebrew: A Compact Guide (2nd Ed.). Zondervan.

Wergeland, A. (2016). Bibelhebraisk grammatikk. Universitetsforlaget.

Ordbøker:

Brown, F., Driver, S. & Briggs, C. (2000 eller senere). The Brown – Driver – Briggs Hebrew and

English Lexicon. Hendrickson Publishers.

eller:

Holladay, W. L., Köhler, L. & Baumgartner, W. (1991 eller senere). A Concise Hebrew and Aramaic

Lexicon of the Old Testament. Brill.

Andre nyttige hjelpemidler

Mitchel, L. A. (1984). A Student’s Vocabulary for Biblical Hebrew and Aramaic. Zondervan.

(Logos Bible SoftWare inkluderer gode hjelpemidler til både vokabular, formlære og syntaks).

20 stp mot HEB151

20 stp mot HEB200

20 stp. mot HEB1501N

15 stp. mot HEB1502N

20 stp. mot HEB1503N

20 stp. mot TM1501

10 stp. mot HEB1502

10 stp. mot HEB1503

5 stp. mot HEB1504

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo