Emnenavn nynorsk:

Innføring i gammaltestamentleg hebraisk

Emnenavn engelsk:

Introduction to Biblical Hebrew

Undervisningssemester:

Høstsemesteret

Undervisningssted:

Aarhus, København

Emneansvarlig:

Høgskolelektor Knut Kåre Kirkholm

Obligatoriske forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

Ingen

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Ingen hjelpemidler

Gjelder fra:

1. august 2021

Bibelhebraisk er et redskapsfag i rammen av et teologisk studium, og målet er at studentene gjennom dette skal settes i stand til selv å lese og forstå GT på grunnspråket, og siden kunne bruke dette i sitt eksegetiske arbeid. Emnet gir derfor studentene en innføring i de grunnleggende elementene i bibelhebraisk grammatikk og et første møte med bibelhebraisk prosatekst. Studentene leser cirka 8,5 sider i Biblia Hebraica. For å oppnå dette undervises det både i formlære og syntaks.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for grunnleggende trekk ved hebraisk morfologi og syntaks
  • gjengi et utvalg av de mest sentrale glosene i Biblia Hebraica

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • lese og forstå et utvalg av enkle prosatekster
  • oversette en lettere bibel-hebraisk prosatekst
  • benytte seg av læringsteknologi

Studentene tilbys leksjoner/veiledning tilsvarende 40 undervisningstimer.

Gjennom forelesninger, øvelser og selvstudium skal studenten lære de basale sidene om morfologi og syntaks i bibelhebraisk, samt lære et grunnleggende ordforråd.

Sluttvurdering

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 3

Varighetstype: timer

Emnet vurderes til bestått/ ikke bestått.

Tekster

Genesis 1-3 (5 sider)

Exodus 3-4 (3,5 sider)

Til sammen cirka 8,5 sider fra Biblia Hebraica.

Tekstutgave

Elliger, K. & Rudolph, W. (Red.) (1995 eller senere). Biblia Hebraica Stuttgartensia (5. Ausg.).

Deutsche Bibelgesellschaft.

Grammatikk

Enten:

Halebé, R. (2017). HINNEH: Biblical Hebrew the Practical Way. Tool Box (2nd Ed.). Magnes Press.

Van der Merwe, C. H. J., Naudé, J. A., & Kroeze, J. H. (2017). Biblical Hebrew Reference Grammar

(2nd. Ed.). Bloomsbury T & T Clark.

Eller:

Van Pelt, M. V. (2007). Biblical Hebrew: A Compact Guide (2nd Ed.). Zondervan.

Waltke, B. & O’Connor, M. (1990). An Introduction to Biblical Hebrew Syntax. Eisenbrauns.

Ordbøker

Enten:

Brown, F., Driver, S. & Briggs, C. (2000 eller senere). The Brown – Driver – Briggs Hebrew and

English Lexicon. Hendrickson Publishers.

eller:

Holladay, W. L., Köhler, L. & Baumgartner, W. (1991 eller senere). A Concise Hebrew and Aramaic

Lexicon of the Old Testament. Brill.

Andre nyttige hjelpemidler

Mitchel, L. A. (1984). A Student’s Vocabulary for Biblical Hebrew and Aramaic. Zondervan.

Sørensen, D. E. (2003): Bibelsk-hebraisk grammatik. Hovedland.

(Logos Bible SoftWare inkluderer gode hjelpemidler til både vokabular, formlære og syntaks).

10 stp mot HEB151

10 stp mot HEB200

10 stp. mot TM1501

10 stp. mot HEB1501N

10 stp. mot HEB1502

10 stp. mot HEB1503N

10 stp. mot HEB1501

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo