Emnenavn nynorsk:

Bibelhebraiske tekstar

Emnenavn engelsk:

Readings in Biblical Hebrew

Undervisningssemester:

Vårsemesteret

Undervisningssted:

København

Emneansvarlig:

Høgskolelektor Knut Kåre Kirkholm

Obligatoriske forkunnskaper:

BTM1502

Anbefalte forkunnskaper:

Ingen

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste E

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet skal gi studentene forståelse for Det gamle testamentets hebraiske språk og øvelse i analyse og oversettelse. Bibelhebraisk er et redskapsfag i rammen av et teologisk studium, og målet er at studentene gjennom dette skal settes i stand til selv å lese og forstå GT på grunnspråket, og siden kunne bruke dette i sitt eksegetiske arbeid. Studentene leser cirka 23 sider i Biblia Hebraica og øver seg i å lese ulike teksttyper, både poesi og prosa. For å oppnå dette undervises det både i formlære og syntaks. Studentene vil også få en innføring i bruken av digitale ressurser til språkarbeidet som Logos Bible Software (eller lignende programvare) og dataprogrammet Bible Online Learner.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for hebraisk morfologi og syntaks
  • gjøre rede for de mest sentrale glosene i Biblia Hebraica

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • lese og forstå et utvalg av tekster fra forskjellige hebraiske teksttyper
  • oversette et utvalg av tekster fra forskjellige hebraiske teksttyper
  • benytte seg av leksika og læringsteknologi (f.eks Bible Online Learner og Logos Bible Software eller lignende)

Studentene tilbys leksjoner/veiledning tilsvarende 40 undervisningstimer. I disse vektlegges arbeid med morfologi og syntaks i bibelhebraisk og hjelp til tekstarbeidet. Mye av arbeidet i timene vil brukes til arbeid med Bible Online Learner, hvor studentene får hjelp til å oppøve ferdighetene i gloser, morfologi og syntaks gjennom tekstbaserte øvingsoppgaver.

Sluttvurdering

Eksamen er todelt, men det gis én samlet karakter.

Første del bestås ved at studenten tar to eksamensprøver, én i hver tekstgruppe.

Når disse prøvene er bestått, kan studenten framstille seg til en 20 minutters muntlig eksamen uten forberedelse. Der skal studenten kunne lese og oversette en bibeltekst fra tekstpensum, og ut fra teksten besvare spørsmål i grammatikk.

Del 1:

Vurderingsform: To eksamensprøver

Varighet: N/A

Andel: 60%

Kommentar: Gjennomføres i Bible Online Learner

Del 2:

Vurderingsform: Muntlig eksamen

Varighet: 20 min

Andel: 40%

Kommentar: Studenten har ingen forberedelsestid

Tekster:

Genesis

11:1-9 (0,5 sider)

12 (1 sider)

22:1-19 (1,1 sider)

Exodus

6:2-12 (0,6 sider)

6:27-8:11 (3,4 sider)

Deuteronomium

5-6 (3,6 sider)

11:13-21 (0,5 sider)

Jesaja

2:1-5 (0,4 sider)

40:1-11 (0,8 sider)

Jona

1 (1 sider)

3-4 (1,2 sider)

Salme

2 (0,7 sider)

6 (0,5 sider)

8 (0,4 sider)

13 (0,3 sider)

25 (1 sider)

98 (0,5 sider)

121 (0,4 sider)

136 (1 sider)

Job

1-2 (2,5 sider)

42:1-6 (0,2 sider)

Til sammen cirka 23 sider fra Biblia Hebraica.

Tekstutgave:

Elliger, K. & Rudolph, W. (Red.) (1995 eller senere). Biblia Hebraica Stuttgartensia (5. Ausg.).

Deutsche Bibelgesellschaft.

Grammatikk:

Halebé, R. (2017). HINNEH: Biblical Hebrew the Practical Way. Tool Box (2nd Ed.). Magnes Press.

Van der Merwe, C. H. J., Naudé, J. A., & Kroeze, J. H. (2017). Biblical Hebrew Reference Grammar

(2nd. Ed.). Bloomsbury T & T Clark (kan kjøpes i Logos Bible Software)

Ordbøker:

Brown, F., Driver, S. & Briggs, C. (2000 eller senere). The Brown – Driver – Briggs Hebrew and

English Lexicon. Hendrickson Publishers.

eller:

Holladay, W. L., Köhler, L. & Baumgartner, W. (1991 eller senere). A Concise Hebrew and Aramaic

Lexicon of the Old Testament. Brill.

Andre nyttige hjelpemidler

Bergman, N. (2005). The Cambridge Biblical Hebrew Workbook. Cambridge University Press

Nielsen, F. A. J. (2008). Bibelsk hebraisk grammatik: En indføring. Anis.

Van Pelt, M. V. (2012). Biblical Hebrew: A Compact Guide (2nd Ed.). Zondervan (kan kjøpes i Logos Bible Software)

10 stp mot HEB151

10 stp mot HEB200

10 stp. mot TM1501

10 stp. mot HEB1501N

5 stp. mot HEB1502N

10 stp. mot HEB1503N

10 stp. mot HEB1501

5 stp. mot HEB1504

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo