Emnenavn nynorsk:

Innføring i latin

Emnenavn engelsk:

Introduction to Latin

Undervisningssemester:

Høstsemesteret

Undervisningssted:

Aarhus, København

Emneansvarlig:

Høgskolelektor Louise Høgild Pedersen

Obligatoriske forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

Ingen

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Ingen hjelpemidler

Gjelder fra:

1. august 2021

Latin er et redskapsfag i rammen av et teologisk studium, og målet er at studentene gjennom dette skal settes i stand til selv å lese og forstå sentrale teologiske tekster på grunnspråket. Emnet gir derfor studentene en grunnleggende forståelse for det latinske språk og øvelse i analyse og oversettelse. Det undervises både i formlære og grunnleggende forståelse for det latinske språket og øvelse i analyse og oversettelse. Det undervises i syntaks og innøves et grunnleggende ordforråd.

Tekstene er valgt ut fra to hensyn. For det første at de har enklere vanskelighetsgrad og for det andre at et utvalg av tekstene siden inngår som tekstpensum i andre emner.

Det gis også en enkel innføring i bruk av forskjellige leksika og ordbøker.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for grunnleggende trekk ved latinsk morfologi og syntaks
  • gjengi et utvalg av de mest sentrale glosene

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • lese, forstå og oversette tekster fra begynnerbok, samt et utvalg av tekster fra forskjellige latinske teksttyper med enklere vanskelighetsgrad
  • benytte seg av leksika og ordbøker eller lignende

Studentene tilbys leksjoner/veiledning tilsvarende 50 undervisningstimer. I disse vektlegges innøving av grammatikk og hjelp til tekstarbeidet.

Hovedmålet er å få en innføring i grunnleggende grammatikk – formlære og syntaks. Samtidig begynner en med grunnleggende tekstarbeid slik at man kan anvende den innlærte grammatikken tidligst mulig. Det blir forelest over formlære, men det legges vekt på at stoffet skal innøves. Selv om mye av denne innøvelsen vil skje individuelt eller i grupper av studentkollokvier, settes det av tid til spørsmål og samtale.

Det er to alternative vurderingsformer i emnet, oppnåelse av arbeidskrav som vurderingsform eller en skoleeksamen.

A. Oppnåelse av arbeidskrav som vurderingsform:

Arbeidskrav

For å få sluttvurdering må studenten gjennom semesteret bestå åtte av ti ukeprøver. Ukeprøvene er knyttet til læringsmålene for den enkelte uke og omfatter både gloser og grammatikk. De vurderes med godkjent/ikke godkjent. Det er faglærer som nærmere fastsetter krav til innhold og tidsfrister for gjennomføring av prøvene.

Sluttvurdering

Får å bestå emnet må studenten gjennomføre og få godkjent arbeidskravet beskrevet over. Emnet vurderes til bestått/ ikke bestått.

B. Skoleeksamen som vurderingsform:

(Hvis studenten ikke består en avsluttende godkjenning av arbeidskravet, kan han/hun i stedet ta skoleeksamen som vurderingsform.)

Sluttvurdering

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 3

Varighetstype: timer

Emnet vurderes til bestått/ ikke bestått.

Tekster:

In angulo cum libello

Apostolicum

Nicænum

Athanasianum

Vulgata (Mark 1-3)

Til sammen cirka 11 sider latinsk tekst

Tekstutgaver:

(1967). Die Bekenntnissschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Vandenhoeck & Ruprecht,

Apostolicum, Nicænum, Athanasianum.

(1977). Biblia sacra iuxta vulgatam clementiam. Biblioteca de Autores Cristianos:

Mark 1-3.

Innføringsbok:

Bolt-Jørgensen, H. (2002). In angulo cum libello (kap. 1-7). Mørch & Wagner. [Boken er utsolgt fra forlaget, men finnes i en elektronisk versjon på http://old.thisted-gymnasium.dk/klassiker/In%20angulo%20cum%20libello.htm]

Grammatikk:

Hermann, J. (2006). Latinsk grammatik på dansk (2. udg.). Akademisk Forlag.

Leksika og tilsvarende:

Schumacher, J. H. (2002). Kirkehistorisk latinleksikon: Begreper fra middelalderens kirke- og klosterliv. Spartacus forlag.

Ordbøker:

Lewis, C.T. & Short, C. (1956). A Latin Dictionary. Oxford University Press.

Jensen & Goldschmidt (1920 el. sen.). Latinsk-dansk ordbog. Gyldendal.

10 stp. mot TM1502

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo