Emnenavn nynorsk:

Latinske tekstar

Emnenavn engelsk:

Latin Readings

Undervisningssemester:

Vårsemesteret

Undervisningssted:

Aarhus, København

Emneansvarlig:

Høgskolelektor Louise Høgild Pedersen

Obligatoriske forkunnskaper:

Bestått LAT1501 Innføring i latin eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper:

Ingen

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste F

Gjelder fra:

1. august 2021

Latin er et redskapsfag i rammen av et teologisk studium, og målet er at studentene gjennom dette skal settes i stand til selv å lese og forstå sentrale teologiske tekster på grunnspråket. Emnet arbeider videre med latinsk grammatikk og gir studentene utdypet forståelse for det latinske språk og øvelse i analyse og oversettelse. Det arbeides dessuten med å opparbeide et sentralt ordforråd.

Dette arbeidet skjer gjennom lesning, oversettelse og analyse av tekster fra forskjellige latinske teksttyper og med ulik vanskelighetsgrad.

Siden latin er et redskapsfag for det videre arbeidet med latinske tekster, vil en andel av tekstutvalget være identisk med tekstene som inngår i andre emner.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • ha god kjennskap til latinsk morfologi og syntaks
  • gjøre rede for latinsk som grammatisk system og latinsk stilistikk
  • gjengi de mest sentrale glosene

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • lese, forstå og oversette et utvalg av tekster fra forskjellige latinske teksttyper, samt analysere disse syntaktisk
  • finne, vurdere og henvise til latinske ordbøker og leksika i arbeidet med latinsk tekst

Studentene tilbys leksjoner/veiledning tilsvarende 48 undervisningstimer. I disse vektlegges undervisning i grammatikk og hjelp til tekstarbeidet. Men det vil også være en jevnlig repetisjon av formlæren.

Vekten ligger på arbeid med latinske tekster. Et representativt utvalg av tekster fra pensum gjennomgås i forelesningsform, med særlig vekt på analyse og syntaks. Det settes dessuten av tid til spørsmål og samtale omkring andre tekster fra pensum som studentene, enkeltvis eller i grupper av studentkollokvier, gjennomgår. En fortsetter videre arbeidet med å bygge seg opp et godt ordforråd, blant annet gjennom mindre tester.

Sluttvurdering

Vurderingsform: Muntlig eksamen

Varighet: 30

Varighetstype: minutter (inkl. vurdering)

Kommentar: 30 minutters forberedelsestid

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

Tekster:

Cyprian: De unitate Ecclesiae (utdrag)

Augustin: De Spiritu et Littera (utdrag)

Venantius Fortunatus: Pange lingua gloriosi proelium certaminis

Venantius Fortunatus: Vexilla regis prodeunt

Venantius Fortunatus: Tempora florigero rutilant distincta sereno (utdrag)

Anselm: Cur Deus Homo (utdrag)

Martin Luther: Rationis Latomianae confutatio (utdrag)

Confessio Augustana (utdrag)

Til sammen cirka 42 sider latinsk tekst.

Tekstutgaver:

(1967). Die Bekenntnissschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Vandenhoeck & Ruprecht,

Augustana.

(1989). Teologiske tekster. Udvalg af klassiske dogmatiske tekster.

Aarhus Universitetsforlag: ss. 61-65; 68-81; 108-127; 204-217 (i alt 22 sider latinsk tekst)

Reydellet, M. (1994). Venance Fortunat – Poèmes (Tome I, Livres I-IV). Les Belles

Lettres; ss. 50-52; 57-58; 99-104 (i alt 7 sider latinsk tekst).

Grammatikk:

Hermann, J. (2006). Latinsk grammatik på dansk (2. udg.). Akademisk Forlag.

Leksika og tilsvarende:

Schumacher, J. H. (2002). Kirkehistorisk latinleksikon: Begreper fra middelalderens kirke- og klosterliv. Spartacus forlag.

Ordbøker:

Lewis, C.T. & Short, C. (1956). A Latin Dictionary. Oxford University Press.

Jensen & Goldschmidt (1920 el. sen.). Latinsk-dansk ordbog. Gyldendal.


10 stp. mot TM1502

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo