NLM-arkivet

Det norske lutherske Kinamisjonsforbund/fra 1950 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) ble stiftet i Bergen i 1891, primært for å drive misjonsarbeid i Kina, men også for å drive evangelisk arbeid i Norge. Fram til 1948/49 hadde organisasjonen arbeid i provinsene Hubei og Henan og fra 1932 også i Mandsjuria. NLM sendte ut cirka 240 misjonærer i de nær 60 årene misjonsarbeidet pågikk i Kina.

Ved den kommunistiske maktovertakelse i 1949 måtte misjonærene forlate landet. NLM hadde da alt i 1948 startet arbeid i Etiopia. Ikke i noe annet land har NLM hatt et så omfattende arbeid som der. Omkring 1950 begynte organisasjonen også arbeid i Hongkong, Taiwan, Japan og Tanzania. Senere har NLM også tatt opp større og mindre misjonsarbeid i Peru, Bolivia, Kenya, Elfenbeinskysten, Mongolia og Mali. I de fleste av disse landene er det etablert stedegne kirker. NLM har i flere av disse landene nå bare et lite engasjement.

NLM har i Norge drevet en omfattende indremisjonsvirksomhet. I tillegg til tradisjonell forkynnervirksomhet på bedehusene rundt i landet, driver organisasjonen et omfattende skolearbeid. Det gjelder grunnskoler og ungdomsskoler, folkehøgskoler, videregående skoler, bibelskoler og høgskoler. Flere av disse skolene er eid og blir drevet sammen med andre kristne misjonsorganisasjoner. Cirka 30 leirsteder og ungdomssenter har også fra siste halvdel av 1900-tallet og fram til vår egen tid vært en viktig del av NLMs arbeid i Norge.

NLM har i løpet av de 120 årene altså siden starten drevet et omfattende evangelisk og diakonalt arbeid på tre kontinenter i tillegg til arbeidet i Norge. Arkivmateriale fra dette omfattende arbeidet er i stor utstrekning samlet i NLM-arkivet som holder til i lokaler på Fjellhaug Utdanningssenter i Oslo. Cirka 900 hyllemeter arkivmaterialet er ordnet og stort sett registrert. I tillegg kommer en omfattende bildesamling som er delvis ordnet.

Arkivmaterialet stammer fra NLMs forskjellige kontorer og institusjoner i Norge og utlandet. Bistandsarbeidet NLM har vært involvert i, utgjør en viktig del av arkivmaterialet. Mye arkivmateriale etter personer som helt eller delvis har vært tilknyttet NLM, er gitt til NLM-arkivet. Det er naturlig å nevne at i NLM-arkivet finner vi personarkiv etter Johannes Brandtzæg, Ludvig Hope, Tormod Vågen, Oscar Handeland, Nils Belland, Carl Fr. Wisløff, Helge Mæhlum, Arne Lundeby, Erik Grasmo, Olav Uglem, Johannes Thorvaldsen og det store arkivet etter Trygve Bjerkrheim på cirka 30 hyllemeter. Arkivene etter mange andre misjonærer og emissærer kunne også ha vært nevnt.

I NLM-arkivet fins kildemateriale som kan benyttes til doktoravhandlinger, masteravhandlinger og forskjellige historieframstillinger. For å få innsyn i arkivaliene må søknadsskjema og diskresjonserklæring fylles ut. Disse skjema fås ved å henvende seg til NLM-arkivet.

Tlf. NLM-arkivet: 46540035

Adresse: NLM-arkivet
Sinsenveien 15,
0572 Oslo

Epostadresse: nlmarkivet@nlm.no

Arkivleder: Førstelektor Erling Lundeby (nærmere om Lundebys kompetanse her)