Institusjonelt forskningsprosjekt ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Forskningsprosjektet «Religious Freedom and Religious Persecution» er initiert av Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) som et institusjonelt forskningsprosjekt med bidragsytere fra ulike disipliner og forskningsinstitusjoner. Prosjektet fokuserer særlig på religionsfrihet, forfølgelse og migrasjon, og tilstøtende tema som konvertering, pluralisme og toleranse. Målsettingen er å utvikle teologi for religionsfrihet og forfølgelse, og bidra med forskningsbasert kunnskap med relevans for lovgivning og internasjonale relasjoner i forbindelse med migrasjon, samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden.

I en tid preget av globalisering, migrasjon, teknologiske endringer og politisk uro står Norge og resten av verden overfor samfunnsutfordringer som krever kunnskap om sammensatte endringsprosesser. Religion er en viktig del av dette sammensatte bildet, og kunnskap om religion både på individ og samfunnsnivå vil være avgjørende for å møte utfordringene. FIH ønsker å bidra til å møte disse utfordringene ved å forske på religionsfrihet.

Tall fra World Watch List[1] viser at forfølgelse av kristne har økt hvert år siden 2006 med en betydelig eskalering i 2012. I de 50 landene på World Watch List 2019 er det minst 245 millioner kristne som erfarer høy grad av forfølgelse. Mens rapporteringen på forfølgelse i form av vold er stabilt høy, har det de siste årene vært en særlig økning innen den såkalte «press» kategorien. Denne måler ifølge Opendoors.com strukturelle, rettslige og sosiale restriksjoner. Det har også relevans for dette problemfeltet at den digitale utviklingen har ført til at flere myndigheter har innført strengere overvåkning av sine innbyggere.

Utfordringene i forbindelse med religionsfrihet er fra et norsk perspektiv todelt. For det første har Norge som et profilert land innen menneskerettighetstenkning et ansvar for å sette spørsmålet om religiøs diskriminering og forfølgelse på dagsordenen både nasjonalt og internasjonalt. For det andre kommer mange migranter til Norge fra land der trosfriheten er begrenset eller der det er direkte farlig å tilhøre en bestemt religion. Forskning kan bidra til kunnskap og forståelse som igjen kan hjelpe myndighetene til å dimensjonere og iverksette tiltak på en ressurseffektiv måte.

Spørsmål om religiøs diskriminering og forfølgelse er mest av alt en utfordring for de som faktisk erfarer det i eget liv. Sammen med den forskning som kan hjelpe Norge og det internasjonale samfunnet å møte dette menneskerettighetsproblemet på en god måte, er det behov for å utvikle teologi for dem som lever under religiøs diskriminering og forfølgelse. Forskning kan bidra med teologi for de enkelt kristne og kirker som selv lever under forfølgelse, og sekundært teologi for religionsfrihet og forfølgelse for kirken i Norge og globalt. Fjellhaug Internasjonale Høgskole har siden oppstarten i 1898 drevet utdannelse med sikte på internasjonalt arbeid. Utdanning har i all hovedsak vært innenfor teologi, med et særlig fokus på tverrkulturell kontakt og religions- og livssynsmøter. Forskere med tilknytning til FIH har de senere år publisert forskning om blant annet trosfrihet, forfølgelse, etterfølgelse og økumenikk.

[1] World Watch List er Åpne Dørers kartlegging av omfanget av kristenforfølgelse.