Læringsmiljø

Fjellhaug Internasjonale Høgskole ønsker å legge til rette for et godt læringsmiljø for våre studenter.

Læringsmiljø

Det skal være godt å både være og lære på Fjellhaug. Læringsmiljøutvalget er viktig i arbeidet for å legge til rette for og å følge opp læringsmiljøet for våre studenter. De har et spesielt ansvar for å sikre et godt fysisk, psykososialt, organisatorisk, digitalt og pedagogisk læringsmiljø.

Fysisk læringsmiljø

På Fjellhaug får du lese og lære i bygninger der kloke menn og kvinner har lest gjennom mer enn 100 år. Men dagens krav til bygninger gjør at det hele tiden må gjøres endringer og forbedringer. Du som student skal kunne lære godt både i lesesalen, biblioteket og klasserommet, men også kantina og hallen skal fungere godt og inkludere alle. Det fysiske miljøet på Fjellhaug skal være tilgjengelig for alle og det har blitt gjort utbedringer for at alle skal kunne dra nytte av det fysiske læringsmiljøet.

Psykososialt læringsmiljø

Fjellhaug er kjent for et god miljø, både studenter imellom, og mellom studenter og ansatte. Her kan du snakke om både tro, fag og hverdag i formelle og uformelle møtepunkt. Læring skjer best i et trygt og raust miljø der man skaper rom for å prøve ut egne meninger og å lytte til andres meninger. Det er viktig at du som student er med på å trygge et godt og varmt læringsmiljø ved å vise respekt og interesse for medstudenter og deres meninger. Fjellhaug jobber med dette både i undervisning og gjennom seminarer og samtaler.

Organisatorisk læringsmiljø
Tilbakemelding og medvirkning er viktig for å kunne bli bedre. Si ifra om hvordan du opplever små og store ting på Fjellhaug. Det er også viktig for studiekvaliteten at vi har et godt fungerende studentdemokrati. På Fjellhaug har studentene gode muligheter til å delta i ulike verv og på den måten være med på å sikre godt læringsmiljø og få nyttig erfaring.


Digitalt læringsmiljø

Det som skjer digitalt er viktig for læringsmiljøet til alle studenter, men spesielt viktig for nettstudenter. Fjellhaug har lagt opp nettstudiene slik at de er fleksible og kan gjennomføres når det passer for studenten. Det er likevel viktig å legge til rette for at også nettstudenter har et læringsmiljø. For å oppnå det bruker man læringsplattformen canvas til å oppfordre til samhandling mellom studenter og prøver å gjøre terskelen for å ta kontakt med faglærer så lav som mulig. Det blir også tilbudt digitale samlinger for nettstudenter.

Pedagogisk læringsmiljø

Gjennom oppgaver, undervisning fra kunnskapsrike fagpersoner, diskusjoner skal læringsmåtene være varierte slik at studentene på Fjellhaug får et godt læringsutbytte.

Fjellhaug ønsker å ha et godt læringsmiljø, men det er alltid mulig å bli bedre. Når du som student reagerer på noe som burde vært annerledes så er det viktig at du sier fra. Du kan enten bruke si ifra funksjonen på nettsiden eller ta kontakt med LMU.