Towfiqu barbhuiya jpqyf K7 GB4w unsplash
– Photo by Towfiq barbhuiya on Unsplash

Innføring av studieavgift skaper bekymring

Tirsdag ettermiddag denne uken ble det klart at budsjettforliket inkluderer innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits («tredjeland»). For studenter betyr dette tap av mulighet til utdanning, mens det for FIH kan bety en fattigere campus på grunn av færre studenter og dermed færre perspektiver og utfordringer knyttet til internasjonalisering og økonomi.

Endringen innebærer at studenter fra tredjeland som starter å studere ved FIH fra og med høsten 2023 må betale en økt studieavgift sammenlignet med dagens studenter. Ved å innføre studieavgift for tredjelandsstudenter ekskluderes en gruppe dyktige og motiverte studenter. Norge er et av få land der det er mulig for studenter fra tredjeland til å tilegne seg en god utdannelse uten å sette seg og sin familie i bunnløs gjeld. Mange av studentene som i dag går på Bachelor i Bible, Ministry and Mission ville ikke kunne studert her med de studieavgiftene som er skissert.

Studentene dette gjelder har en stor betydning for studiemiljøet ved FIH. Vi har opplevd at studentene på Bachelorprogrammet i Bible, Ministry and Mission har brakt viktige og annerledes perspektiver til FIH som institusjon og til den enkelte ansatte og student. De har bidratt til at vi på en helt annen måte enn tidligere lærer om kommunikasjon og teologi på tvers av kulturer.

Videre er det å ha et engelskspråklig studieprogram avgjørende for å kunne inngå utvekslingsavtaler og internasjonalt samarbeid. Dersom dette tilbudet blir vesentlig redusert eller faller bort vil det kunne resultere i mindre muligheter for å tilby studier til innreisende utvekslingsstudenter.

Til sist innebærer muligheten for færre studenter på det engelskspråklige studieprogrammet og tap av statsstøtte for disse studentene en strammere økonomi for FIH som institusjon. Dette er sekundært til tapet av mulighet for de som ellers ville kommet hit som studenter, men like fullt en reell konsekvens. Dette innebærer at vi i tiden fremover vil bli avhengige av god økonomistyring og gaver fra våre støttespillere.