Hensikt

FIH har et formål og et verdigrunnlag som er uttrykt i institusjonens vedtekter, og som dette verdidokumentet presiserer.

Bakgrunn

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) ble opprinnelig etablert som Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) misjonærutdannelse i 1898. FIH har helt siden skolen ble grunnlagt drevet utdanning og forskning med utgangspunkt i den evangelisk-lutherske bekjennelse. FIH har vokst frem fra den åndelige arven som kom til uttrykk i 1800-tallets vekkelses- og misjonsbevegelser. Teologi og misjon er fremdeles FIHs spesialområder som institusjonen utvikler kompetanse innenfor, nasjonalt og internasjonalt. Alle FIHs programmer har hatt offentlig akkreditering i Norge etter 2001, og i 2012 ble virksomheten utvidet med en avdeling i København i samarbeid med Dansk Bibelinstitutt.

Formål

FIHs formål er å «bidra til å utruste mennesker til kristen forkynnelse, formidling og misjon, til kultur- og religionsmøter, og til verdibasert samfunnsengasjement og ledelse, nasjonalt og internasjonalt». Med bakgrunn i dette har FIH inkludert § 1, «formålsparagrafen», fra NLMs vedtekter i vedtektene sine.

Verdigrunnlag

UH-loven (§1-5 (2)) gir institusjonene «rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige grunnlag, innenfor de rammer som er fastsatt i eller i medhold av lov». FIHs verdimessige basis er Bibelen, bekjennelsesskriftene Apostolicum, Nicenum, Athanasianum, Confessio Augustana og Luthers lille katekisme. Med bakgrunn i dette har FIH inkludert § 2, «basisparagrafen», fra NLMs vedtekter i vedtektene sine. Bibelen er den øverste og endelige autoritet i alle spørsmål om tro, lære og liv. Bekjennelsesskriftenes autoritet ligger i det at de er avledet av Bibelen, og de gir samlet uttrykk for den lutherske lære slik vi møter den i Bibelen. Verdigrunnlaget skal realiseres gjennom institusjonens virksomhet, og det er videre presisert i følgende punkter:

Gud er skaper, opprettholder og frelser. En kristen virkelighetsforståelse med verdibasert samfunnsengasjement springer ut av dette. Menneskets unike verdi er forankret i at det er skapt «i Guds bilde», til fellesskap med og til kjærlighet til Gud og medmennesker. Det dobbelte kjærlighetsbudet i Bibelen konkretiseres med de ti bud og avledede bud og formaninger.

Jesus og hans frelsesverk er Bibelens sentrum og sentrale budskap. I dette ligger det at Jesus Kristus, Guds sønn, er den sanne åpenbaring av Gud, og at Jesu liv, stedfortredende død og legemlige oppstandelse er det eneste grunnlaget for frelse fra synd, død og Guds dom. Mennesker blir frelst ved nåden alene, troen alene og Kristus alene. Derfor må evangeliet forkynnes til omvendelse og tro på Jesus Kristus.

Den Hellige Ånd er gitt til den enkelte kristne og til kirken. Ånden skaper fellesskap med Gud, gir styrke til et liv i sannhet og rettferdighet, til å ta oppgjør med urett og synd, og til å følge etter Jesus. Ånden utruster også til tjeneste for andre og til misjon. Den kristne kirkes misjonsoppdrag er å forkynne evangeliet i ord og handling over hele jorden fram til Jesus kommer igjen.

Ved ansettelse må personalet gi sin tilslutning til FIHs formål og verdigrunnlag og forplikte seg på en livsførsel som fremmer dette. En slik tilslutning må kombineres med kunnskap om og respekt for mennesker som ikke deler samme tro og verdier. Det forutsettes at ansatte møter andre mennesker med åpenhet og respekt.

Forskningsfrihet og forskningsetikk

FIH drives i samsvar med UH-loven og slutter seg til anerkjente forskningsetiske prinsipper (uhl§ 1-5 (1)). Institusjonen arbeider for å fremme god forskningsskikk ved å fokusere på etiske retningslinjer for forskning[1] og ved å ha prosedyrer for oppfølging av mistanke om vitenskapelig uredelighet.[2] FIH fremmer også lovens prinsipper om forskningsfrihet. Den enkelte forsker har

  • selvstendig faglig ansvar for innhold og opplegg i undervisningen sin (uhl § 1-5 (4))
  • rett til å velge emner og metoder for FOU-arbeidene sine innenfor rammene av ansettelsesforholdet (uhl § 1-5 (5))
  • rett til å offentliggjøre resultatene sine (uhl §1-5 (6))

Verdidokumentet er vedtatt av FIHs styre 25.01.17 (sak 07/17) etter en faglig diskurs der alle ansatte har deltatt og blitt hørt.

[1] FIH slutter seg til de Forskningsetiske retningslinjene for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH) oppdatert i 2016, og har tidligere utarbeidet en kortere versjon av disse prinsippene i Etiske retningslinjer for forskning ved FIH, vedtatt av FIHs styre 04.11.2015 (sak 59/15).

[2] FIHs styre vedtok 04.11.2015 (sak 69/15) prosedyrer for Behandling av mistanke om vitenskapelig uredelighet.