Avgifter

Avgifter studieåret 2018-2019

For English, please see bottom of page, as well as table below.

Faktura for studieavgift og semesteravgift genererer du normalt selv i Studentweb hvert semester. Hvis du skal ta mindre enn 15 studiepoeng dette semesteret, skal du ikke generere faktura selv, men ta kontakt med Ingar Hauge (ihauge@fjellhaug.no), så lager vi faktura til deg.  Andre avgifter kommer på separat faktura fra oss, som blir gjort tilgjengelig via Studentweb. Egenandeler i forbindelse med studieturer må påregnes. Regn med utgifter til lærebøker. Vi anbefaler også at du disponerer en bærbar PC som du kan bruke i forbindelse med studiene.

Avgiften gjelder:Pris:Informasjon:
Undervisning0,-Undervisningen for de fleste emner er gratis, men det kan tilkomme utgifter så som studieturer eller reise i forbindelse med praksis.
Semesteravgift600,-Semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), skal betales hvert semester du er student hos oss. Du skal bare betale semesteravgift til studentsamskipnad én gang per semester. Hvis du har betalt semesteravgift til en studentsamskipnad via et annet studiested, må gyldig studentkort med semesterkvittering fra det andre studiestedet fremvises for studieadministrasjonen før frist for betaling av semesteravgift til SiO. Du kan ikke gå opp til eksamen hvis du ikke har betalt semesteravgiften. Det gjelder også dersom du bare skal ta en ny eller utsatt eksamen fra forrige semester. Hvis du er tatt opp til et deltidsstudium som er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, er du ikke pliktig å betale semesteravgiften i semestre der du ifølge normal studieprogresjon ikke skal ta eksamen. Du kan imidlertid velge å betale semesteravgiften for å få semesterkort fra FiH og for å kunne ta i bruk SiOs velferdstilbud.
Studieavgift
Bachelor og master i teologi og misjon
Årsstudier on campus (heltid), inkludert Bible, Ministry and Mission
3000,-Studieavgift til FiH skal betales hvert semester. Studieavgiften inkluderer bl.a. følgende:
Eksamensavgift
Studiemateriell
Tilgang til utskrift fra PC
Studieavgiften skal betales hvert semester du er student hos oss. Du må betale studieavgift selv om du som deltidsstudent er fritatt fra semesteravgiften til SiO (se over). Hvis du skal ta mindre enn 15 studiepoeng i et gitt semester, kan du imidlertid betale redusert studieavgift (se under). Skal du ta ny og utsatt eksamen i et emne du tok forrige semester og ikke melder deg til noen andre emner, betaler du ikke studieavgift. Dette gjelder kun ved første mulighet for å ta ny og utsatt eksamen.
Studieavgift
nettstudier (heltid)
7000,-Studieavgift til FiH skal betales hvert semester. Studieavgiften inkluderer bl.a. følgende:
Eksamensavgift
Studiemateriell
Tilgang til utskrift fra PC
Studieavgiften skal betales hvert semester du er student hos oss. Du må betale studieavgift selv om du som deltidsstudent er fritatt fra semesteravgiften til SiO (se over). Hvis du skal ta mindre enn 15 studiepoeng i et gitt semester, kan du imidlertid betale redusert studieavgift (se under). Skal du ta ny og utsatt eksamen i et emne du tok forrige semester og ikke melder deg til noen andre emner, betaler du ikke studieavgift. Dette gjelder kun ved første mulighet for å ta ny og utsatt eksamen.
Studieavgift for deltidsstudenter on campus (under 15 stp)2000,-Dersom du melder deg opp til mindre enn 15 studiepoeng i et gitt semester, skal du betale redusert studieavgift. Ta kontakt med studieadministrasjonen for å få generert faktura med redusert studieavgift.
Studieavgift for deltidsstudenter nettstudier (under 20 stp)4000,-Dersom du melder deg opp til mindre enn 20 studiepoeng i et gitt semester, skal du betale redusert studieavgift. Ta kontakt med studieadministrasjonen for å få generert faktura med redusert studieavgift.
Ny og utsatt eksamen0,-Gratis hvis du hadde strykkarakter, trekk under eksamen eller gyldig fravær på siste ordinære eksamen i emnet.
Eksamen i perioden for ny og utsatt eksamen500,-Eksamensavgift hvis du ikke hadde strykkarakter, trekk under eksamen eller gyldig fravær på siste ordinære eksamen i emnet.
Utskrift av vitnemål første gang0.-Gratis
Ekstern eksamensavlegging for studenter ved FiH500,-Dersom du vil avlegge eksamen på et annet sted enn FiH (klikk her for mer informasjon og søknadsskjema). Utgifter til lokale og eksamensvakt på eksamensstedet kan komme i tillegg.
Eksamensavlegging på FiH for eksterne studenter600,-Utgifter til eventuell ekstra eksamensvakt kommer i tillegg (p.t. kr 110.- per time)
MåltiderLunsj serveres i matsalen mandag til fredag kl. 1140-1220. Frokost serveres normalt mandag til fredag kl. 08:30–09:00. Middag serveres normalt mandag til fredag kl. 1520-1545 og bestilles i resepsjonen innen kl 11:00 samme dag. Priser for studenter:
Lunsj enkelbillett kr 45,-
Lunsj månedsbillett kr 640,-
Månedsbillett kun drikke (kaffe, te, melk og juice) kr 200,-
Middag kr 70,- (må bestilles innen kl 11:00 samme dag)
Frokost
Måltidsbilletter kjøpes i resepsjonen. Du kan også abonnere på månedsbillett og få giro tilsendt hver måned.

Fees are invoiced each term, please see Academic Calendar for deadlines for fees payable. Normally you will generate your own invoice in StudentWeb. Please note that fees do not include expenses related to purchasing books or other supplies such as pens, papers etc. We recommend that you have available a laptop computer to use in your studies and during exams, but it is possible to complete a degree without a computer. A few stationary computers are available in the library, for student use.

Fee covers: Price:Information:
Teaching0,-Teaching is free of charge, but charges may occur related to field trips, practice training, internships and similar.
Semester fee600,-Semester fee to Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO - Student Welfare Organization), mandatory for all students each semester.
You only have to pay semester fee to one Student Welfare Organization per semester, please contact the student administration prior to the deadline for fee payments in order to document this. You will not be allowed to take exams unless you pay the semester fee.
Tuition fee for on-campus students, including Bible, Ministry and Mission3000,-Payable everey semester.
Among other things, tuition covers:
Exam costs
Infrastructure and course materials such as shared compendium, IT infrastructure, library facilities etc. (NB! Course readings besides compendia must be purchased separately)
Access to printer
Tuition must be payd every semester. If you are eligible to retake an exam that you took last semester and you are not sitting any other exams during the term, you do not have to pay tuition if it is your first retake in the course in question.
Tuition fee for part-time students on-campus2000,-On-campus students who plan to take less than 15 ECTS during the semester pay a reduced tuition fee. Please contact student administration in order to receive a new invoice.
Tuition fee, online students7000,-Payable everey semester.
Among other things, tuition covers:
Exam costs
Infrastructure and course materials such as shared compendium, IT infrastructure, library facilities etc. (NB! Course readings besides compendia must be purchased separately)
Access to printer
Tuition must be payd every semester. If you are eligible to retake an exam that you took last semester and you are not sitting any other exams during the term, you do not have to pay tuition if it is your first retake in the course in question.
Tuition fee, online students, part-time4000,-Online students on part-time programs (max. 20 ECTS per semester) pay a reduced tuition fee.
New and delayed exam0,-Free of charge if the student failed or withdrew from their initial exam, or if the student can document valid absence during the initial exam.
Exams during time period for new and delayed exams500,-Exam fee for students who did not fail or withdraw from their initial attempt or did not have valid leave during the initial exam period.
Print of diploma0.-Free of charge
External exam for FIUC students500,-For students who wish to complete their exam on an external location (application form must be sent to the administration four weeks before exam date). Additional fees to cover locale and invigilators may apply.
External exams where FIUC serves as host600,-Fees covering extra exam invigilators (110NOK per hour) may be charged in addition to the minimum fee.
MealsLunch is served in the cafeteria Monday-Friday from 11:40AM to 1:20PM. Breakfast is normally served Monday-Friday 08:30AM–09:00PM. Dinner is normally served Monday-Friday 3:20PM-3:45PM, and can be ordered in the recepetion until 11:00AM the same day. Prices for students:
Lunch: 45NOK per meal ticket.
Lunch, monthly subscription: 640NOK.
Monthly subscription on drinks only (coffee, tea, milk and juice): 200NOK.
Dinner: 70NOK (must be ordered within 11:00AM the same day)
Tickets and monthly subscriptions can be bought in the reception. You can also subscribe and get a monthly bill.