Klage og begrunnelse ved eksamen

Hvordan får jeg begrunnelse for min karakter?

Når sensur for en eksamen er kunngjort på Studentweb, har du 1 ukes frist til å be om begrunnelse for karakteren, jf. Lov om universiteter og høskoler § 5-3 (1). Ved muntlig eller praktisk eksamen, skal krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. For muntlig eller praktisk eksamen skal krav om begrunnelse fremsettes muntlig. For andre eksamener skal krav om begrunnelse fremsettes på e-post til eksamen@fjellhaug.no. Du får begrunnelsen enten direkte fra sensor eller via studieadministrasjonen. Sensor kan gi begrunnelsen skriftlig eller muntlig, etter eget valg, og normalt innen 2 uker, jf. Universitets- og høgskoleloven § 5-3 (1).

Hvordan klager jeg på en karakter?

Hvis du mener du har fått feil karakter, kan du klage på eksamenskarakteren din skriftlig til eksamen@fjellhaug.no, eller til Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Sinsenveien 15, 0572 Oslo. Fristen for å klage er tre uker etter offentliggjøring av sensur. Dersom du har bedt om begrunnelse på den opprinnelige karakteren begynner klagefristen på tre uker å løpe når du har mottatt denne. Besvarelsen din vil da bli vurdert på nytt av minst to nye sensorer, hvorav minst en ekstern. De nye sensorene skal ikke ha informasjon om karakterer, begrunnelse eller studentens begrunnelse for klagen. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Resultatet etter klagesensur er endelig. Ordinær saksbehandlingstid er tre uker etter klagefristens utløp. Klager som fremmes i juni og juli vil, pga ferieavvikling, normalt bli behandlet etter sommerferien. Klager som fremmes i november og desember vil normalt behandles etter juleferien. Ved muntlig eller praktisk eksamen, praksis eller andre vurderingsformer som ikke lar seg etterprøve, kan du ikke klage på selve karakterfastsettelsen, kun på formelle feil ved gjennomføringen av eksamen.

Hvordan klager jeg på formelle feil ved gjennomføring av eksamen?

Dersom du mener det er gjort formelle feil ved selve gjennomføringen av eksamen, kan du klage skriftlig til Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Sinsenveien 15, 0572 Oslo, i samsvar med bestemmelsene i Lov om universiteter og høyskoler § 5-2. Klagen behandles av høgskolens styre eller styrets klagenemd. Dersom klagen fører frem, kan styret eller styrets klagenemd fastsette at det skal foretas ny sensur, eller at det skal avholdes ny eksamen eller prøve.

Lover og regler

Eksamensreglement:

Klagerett ved eksamen: