Midlertidig forskrift for vårsemesteret 2020

Torsdag 12. mars 2020 vedtok regjeringen stenging av alle universiteter og høgskoler i Norge. Institusjonene ble samtidig bedt om å opprettholde undervisningen via nett. FIH har gjennomført en kartlegging av konsekvensene for de enkelte emner. Samtidig har Kunnskapsdepartementet og NOKUT i ettertid klargjort noe av forutsetningene som ligger til grunn for semesteret. For å kunne gjøre nødvendige tilpasninger av undervisning og vurdering er det behov for en midlertidig forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Undervisningsleder kommer til å gjøre en rekke anbefalinger til tiltak som vil bli dekket av forskriften. Saksbehandling av søknader vil skje i studieadministrasjonen. Alle endringer i studieplaner etter denne forskriften skal logges og registreres i Felles Studieadministrativt System, så vel som å kunngjøres for studentene i Canvas (LMS).

Midlertidig forskrift er som følger:

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 25. februar 2014 om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Fastsatt av Styret ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole 26. mars 2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-9 (7).

§ 1 Formål

Den midlertidige forskriften skal sikre at studentene ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole får anledning til å gjennomføre sine studier og får tildelt grader og vitnemål vårsemesteret 2020 med minst mulig forsinkelse på grunn av forhold knyttet til spredningen av koronaviruset (SARS-Cov-2).

§ 2 Sensurfrist

Styret gir rektor fullmakt til å utvide sensurfrist for vurdering i emner dersom behovet for utvidet frist er på grunn av forhold knyttet til koronavirus (SARS-Cov-2). Utvidelse kan gjøres for alle former for vurdering. Eventuell utvidelse skal ordinært ikke overstige to uker ut over opprinnelig frist.

§ 3 Godkjenning av obligatoriske aktiviteter

All undervisning vårsemesteret 2020 er omgjort til digitale undervisningsformer. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette obligatoriske aktiviteter for å erstatte obligatorisk oppmøte i emner der dette er aktuelt. Slike aktiviteter må være fastsatt og annonsert for hvert enkelt emne innen 1. april 2020.

Styret gir rektor fullmakt til å gi studenter anledning til å gå opp til eksamen til tross for at obligatoriske aktiviteter ikke er godkjent dersom årsaken til at de obligatoriske aktivitetene er knyttet til egen sykdom eller sykdom blant ansatte på Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Studenter kan bli pålagt av undervisningsleder å få godkjent obligatoriske aktiviteter innen en viss tid for at resultatet av vurderingen skal være gyldig. Dette gjelder også dersom andre forhold relatert til koronaviruset (SARS-Cov-2) utenfor studentens eller Fjellhaug Internasjonale Høgskoles kontroll er årsaken til at det ikke er mulig å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter.

Studenter som er omfattet av andre ledd ovenfor må søke dispensasjon.

§ 4 Endring av eksamensform og -tid

Styret gir rektor fullmakt til å endre vurderingsform for alle vurderingsformer som krever fysisk fremmøte. Omgjøring av vurderingsform kan også inkludere endring av vurderingsuttrykk (bestått/ikke bestått eller karakterskala A-F). Alle endringer i eksamensform som er forankret i denne forskriften gjelder eksamen våren 2020 og i perioden for ny og utsatt eksamen høsten 2020.

Styret gir rektor fullmakt til å endre eksamenskalender for våren 2020 og i perioden for ny og utsatt eksamen høsten 2020. Endringer i eksamensdato må gjøres senest innen 1. april 2020. Dersom studenter eller fagpersonalet vurderer at det ikke er mulig å gjennomføre en innlevering innen de fastsatte frister kan innleveringsfrister forskyves. Samtidig skal det tilstrebes at studenter får gjennomført studiene i inneværende semester. Studenter som mener å ha behov for utsatt innleveringsfrist på grunn av koronarelaterte forhold må søke om dette til høgskoledirektør.  

§ 5 Dispensasjon fra krav til forkunnskaper for emner

Styret gir rektor fullmakt til å gi dispensasjon fra krav til forkunnskapskrav for emner med oppstart høsten 2020 dersom årsaken til at forkunnskapskravene ikke er gjennomført er knyttet til koronaviruset (SARS-Cov-2). Dispensasjon gis ved semesterregistrering. Studenter som får en slik dispensasjon kan bli pålagt å gjennomføre forkunnskapskravene innen en frist for å få fortsette på emnet.

§ 6 Melding om fravær fra eksamen

Høgskoledirektøren kan tillate egenmelding som grunnlag for gyldig fravær fra vurdering. Dersom egenmelding som grunnlag for gyldig fravær tas i bruk skal dette gi de samme rettighetene som ved legeerklæring. De samme frister gjelder for egenmelding som ved legeerklæring. Høgskoledirektøren fastsetter hvordan egenmeldinger skal leveres.

§ 7 Studieplaner

Studieplaner skal oppdateres for å reflektere de endringer som gjøres etter fullmaktene ovenfor.

§ 8 Varighet

Forskriften trer i kraft umiddelbart og gjelder frem til 30. september 2020.