Politiattest

Hvis du i løpet av studiet ditt skal gjennomføre praksis der du kommer i kontakt med mindreårige, kan du bli bedt om å fremlegge politiattest. For studenter ved avdeling Oslo, er politiattest obligatorisk for alle som i løpet av sin praksis kan komme i kontakt med personer under 18 år. For studenter ved avdeling København, er det praksisstedet som bestemmer om det skal innhentes politiattest eller ikke. Politiattester som innhentes av FiH, blir oppbevart på sikkert sted og destruert når all praksis er gjennomført eller når du har fullført eller trukket deg fra studiet.

Avdeling Oslo

Alle som får opptak til studier eller emner der man i praksisundervisningen kommer i kontakt med mindreårige må i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning (31. januar 2007 nr. 173) kapittel 6, levere barneomsorgsattest slik det er definert i Politiregisterloven § 39 første ledd. Du må søke om politiattest på et eget skjema, som du laster ned fra politi.no. Du må legge ved kopi av legitimasjon, samt opptaksbrev fra FiH eller Samordna opptak der det fremgår at du må fremlegge politiattest på grunn av obligatorisk praksis der du kan komme i kontakt med mindreårige. Hvis du tar et valgemne med praksis, eller hvis du er enkeltemnestudent, vil dette ikke fremgå av opptaksbrevet. Da må du ta kontakt med oss for å få et eget bekreftelsesbrev som du kan legge ved politiattestsøknaden.

Barneomsorgsattesten viser om du er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for seksualforbrytelser, grov vold, drap, menneskehandel eller narkotikaforbrytelser. Politiregisterloven § 39 inneholder en oversikt over hvilke paragrafer i straffeloven attesten gjelder. Hvis du har merknader på politiattesten din, er fristen for å sende inn politiattest tre uker fra du mottar opptaksbrevet. Hvis du ikke har merknader på politiattesten, skal den fremlegges ved studiestart. Hvis du får tilbud om opptak mindre enn to uker før studiestart, eller etter studiestart, skal politiattesten fremlegges senest tre uker etter at du mottar opptaksbrevet. Hvis du tar et valgemne med praksis, eller hvis du er enkeltemnestudent, gjelder fristen fra du mottar bekreftelsesbrevet fra FiH (se over). Merk at politiet opererer med to ukers behandlingstid på søknader om politiattest. Politiattesten kan ikke være eldre enn tre måneder.

Avdeling København

Dersom du tar et emne med praksis der du kan komme i kontakt med personer under 15 år, kan praksisstedet kreve at det innhentes børneattest i henhold til Lov av 21. juni 2005 nr. 520 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. (børneattestloven), Lov av 11. juli 2011 nr. 854 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, foreningsarbejde m.m. (folkeoplysningsloven), Lov av 23. mai 2012 nr. 444 om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. og folkeoplysningsloven (Udvidelse af børneattestordningen) og tilhørende bekendtgørelser, eller privat straffeattest etter § 11 i bekendtgørelsen om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister.

En børneattest inneholder opplysninger om hvorvidt du er straffet for seksuelle krenkelser av barn. En privat straffeattest inneholder informasjon om lovovertredelser som har dommer, bøter og tiltalefrafall. Mer informasjon om innholdet i attestene, finner du på borger.dk.

Det er praksisstedet som søker om børneattest direkte fra politiet, men du må gi ditt samtykke til at den innhentes. Privat straffeattest bestiller du selv fra politiet. Dersom du ikke gir ditt samtykke til at børneattest innleveres, eller ikke innleverer privat straffeattest til oppgitt frist, vil du ikke kunne gjennomføre praksis på praksisstedet, selv om du ikke har merknader på attesten. Det er praksisstedet som avgjør om du kan gjennomføre praksis hvis du har merknader på attesten.

Børneattest og privat straffeattest skal normalt innhentes før praksisen begynner.