Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er minstekravet for adgang til høyere utdanning i Norge. For noen studier er det tilleggskrav.

Hva er generell studiekompetanse?

Det er tre måter å oppnå generell studiekompetanse på:

1. 3-årig videregående utdannelse

Du har generell studiekompetanse hvis du (1) har fullført og bestått 3-årig videregående utdannelse og (2) har fått karakteren 2 eller bedre i følgende fag:

Kunnskapsløftet: Reform 94: 
Norsk393 årstimerNorsk14 uketimer
Engelsk140 årstimerEngelsk5 uketimer
Samfunnsfag84 årstimerSamfunnslære2 uketimer
Historie140 årstimerNyere historie4 uketimer
Matematikk224 årstimerMatematikk5 uketimer
Naturfag140 årstimerNaturfag5 uketimer

For oversikt over hvordan kravene til generell studiekompetanse oppfylles med eldre videregående utdannelse, se www.samordnaopptak.no.

Generell studiekompetanse dokumenteres normalt med vitnemål fra videregående skole.

2. Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen

Hvis du er over 23 år, tilfredsstiller fagkravene i tabellen over og har 5 års praksis, har du generell studiekompetanse etter 23/5-regelen. Praksiskravet kan oppfylles med arbeid, omsorgsarbeid, militær/siviltjeneste eller utdanning. Mer om informasjon om hvordan praksiskravet beregnes finner du på www.samordnaopptak.no.

3. Generell studiekompetanse basert på høyere utdanning

Hvis du har fullført ett studium med varighet på minst ett år, eller to studier med varighet på minst et halvt år, og du er tatt opp på grunnlag av en av unntaksbestemmelsene i opptaksforskriftens kapittel 3 (f.eks. realkompetanse), har du generell studiekompetanse. Hvis studiet har foregått på et annet språk enn norsk, må du i tillegg bestå norskkravet.

Kan jeg få generell studiekompetanse med utdanning fra utlandet?

Hvis du har fullført og bestått videregående utdanning i et annet land enn Norge, kan du også få generell studiekompetanse. Imidlertid er det i de fleste tilfeller nødvendig å bestå tilleggskrav.

De nordiske landene

Hvis du har fullført og bestått 3-årig videregående skole i ett av de nordiske landene på et program som gir generell adgang til høyere utdanning i hjemlandet, har du også generell studiekompetanse i Norge.

Resten av verden

Forskjellige land har forskjellige utdanningssystemer. Du må ha bestått videregående utdanning fra hjemlandet. Noen land har kortere videregående utdanning enn Norge. For disse landene er det krav om ett eller to års høyere utdanning i tillegg.

For noen land er nivået på engelskundervisningen i grunnskole og videregående skole lavere enn i Norge. Søkere fra disse landene må oppfylle engelskkravet til generell studiekompetanse på én av følgende måter:

Søkere fra land utenfor Norden må i tillegg bestå norskkravet til høyere utdanning:

  • Bestått eksamen i norsk på Vg3-nivå
  • Bestått eksamen fra Trinn 3 for utenlandske studenter ved universitetene
  • Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
  • Test i norsk – høyere nivå, skriftlig («Bergenstesten») med minst 450 poeng eller karakteren Bestått (ny karakterskala fra og med oktober 2009)
  • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge med resultat B2 på alle fire delprøver

Oversikt over hvilke land som har krav om tilleggsutdanning/krav om engelsktest finner du på NOKUTs hjemmeside (GSU-listen).

Søknadsfrist for studenter som søker opptak basert på utdanning fra land utenfor Norden, er 1. mars for studier som har ordinær søknadsfrist 15. april.

Kan jeg få opptak uten generell studiekompetanse?

  • Søkere som fyller 25 år eller mer i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke opptak basert på realkompetanse.
  • Søkere som ikke fyller mer enn 24 år i opptaksåret, og som kan dokumentere at det ikke har vært mulig, på grunn av varig sykdom, funksjonshemming eller lignende, å tilfredsstille enkelte av de kravene som normalt blir stilt for å bli tilkjent generell studiekompetanse, kan søke om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse (se Forskrift om opptak til høyere utdanning (FOR 2017-01-06 nr 13) § 3–2).

Søknadsfrist for både realkompetanse og dispensasjon er 1. mars for studier som har ordinær søknadsfrist 15. april. Du må kunne godtgjøre at du har de nødvendige forutsetningene for å fullføre studiet.

Lover og regler