Informasjon for danske søkere

Følgende informasjon er nyttig for deg som har dansk utdanningsbakgrunn og ønsker å søke opptak til studier ved FiH, enten i Oslo eller København. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med opptakskontoret på e-post opptak@fjellhaug.no, eller studieveileder i Oslo, eller du kan benytte kontaktskjemaet nederst på siden. Søker du opptak til vår avdeling i København, kan du også ta kontakt med vår danske samarbeidspartner Dansk Bibel-Institut på på telefon +45 33 13 55 00 eller e-post dbi@dbi.edu.

Hvordan søker jeg?

Dersom du søker opptak til vår avdeling i Oslo finner du all relevant informasjon under «Søknad og opptak» på nettsiden. Søknader om opptak til vår avdeling i København går via lokalt opptak.
Hvis du fullfører din adgangsgivende eksamen etter søknadsfristen, kan eksamensbevis ettersendes, men det må være oss i hende senest 1. juli for at søknaden din kan være med i første opptaksrunde.

Når må jeg søke?

Opptaket til bachelorstudiet i København gjennomføres i partallsår og foretas i to runder. Søknadsfrist for 1. runde er 15. april. Svar på opptak sendes ut i begynnelsen av juli. Søknadsfrist for 2. runde er 15. juli. Svar på opptak sendes ut i begynnelsen av august. Søkere som ønsker opptak på grunnlag av realkompetanse må søke før 15. april.

Hva må til for å være kvalifisert til studier ved FiH?

Det generelle kravet for opptak til utdanning på universitetsnivå i Norge er generell studiekompetanse.  Danske søkere kan oppnå generell studiekompetanse ved fullført gymnasial utdannelse, enkeltfag fra dansk gymnas kombinert med praksis (23/5-regelen) eller fullført en universitetsutdanning på minst 60 ECTS (gjelder kun søkere som tidligere er tatt opp på dispensasjon eller realkompetanse). Hvis du ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse, skal du søke opptak basert på realkompetanse eller dispensasjon.

Dansk gymnasial utdannelse

Gymnasial utdannelse som gir generell adgang til universitetsutdannelse i Danmark, gir også generell studiekompetanse i Norge (se Forskrift om opptak til høyere utdanning (FOR 2007-01-31 nr 173) § 2–2). For å være kvalifisert til opptak ved FiH DK, skal du ha fullført og bestått én av følgende eksamener:

–          Studentereksamen (STX)

–          Højere forberedelseseksamen (HF)

–          Højere handelseksamen (HHX)

–          Højere teknisk eksamen (HTX)

Dersom du har fag på ditt eksamensbevis som svarer til ett av de norske studiekompetansefag (se tabellen under), skal disse ha bestått karakter.

Fag i Norge:Fag i Danmark:
Norsk 393 timerDansk niveau A
Historie 140 timerHistorie niveau A eller B
eller Samtidshistorie B fra ettårig hhx-forløb
eller Oldtidskunskap
eller Samfundsfag niveau B
Samfunnsfag 84 timerSamfundsfag niveau B eller C
eller Samfundsfag fra HF, HHX og HTX
eller Samfundslære D fra handelsskolernes grundforløb
Engelsk 140 timerEngelsk niveau C
Matematikk 224 timerMatematikk niveau C
Naturfag 140 timerNaturfag niveau C eller
2 av fagene fysikk, kemi, biologi

Hvis du søker opptak basert på en av disse eksamener, skal du legge ved kopi av eksamensbevis.

23/5-regelen: Praksis og enkeltfag fra dansk gymnasial utdannelse

Hvis du fyller 23 år eller mer det året du søker opptak, kan du være kvalifisert for opptak basert på 23/5-regelen (se Forskrift om opptak til høyere utdanning (FOR 2007-01-31 nr 173) § 2–1 (1)). Du skal da dokumentere minst 5 års fulltids praksis eller tilsvarende, og du skal ha bestått de norske studiekompetansefagene eller deres danske ekvivalenter (se tabellen over).

I de fem års praksis kan innregnes militærtjeneste eller sivilt arbeid for vernepligtige, lønnet arbeid, utdanning eller omsorg for egne barn. Mer informasjon om hva som godkjennes, finner du på http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/index.html.

Hvis du søker opptak basert på 23/5-regelen, skal du legge ved bevis på at du har bestått de angjeldende fag i dansk gymnas. Praksiskravet dokumenteres normalt med attest fra arbeidsgiver. Slike attester skal være påført startdato, sluttdato og stillingsprosent eller timetall per uke. Deltid skal være på minst 50%.

Utdanning på universitetsnivå

Hvis du tidligere har blitt opptatt til høyere utdanning på dispensasjon eller realkompetanse, og har fullført en utdannelse på universitetsnivå på 60 ECTS eller mer eller to utdannelser på 30 ECTS eller mer, har du generell studiekompetanse. NB! Hvis undervisningen har foregått på et ikke-nordisk språk, skal du i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk eller et annet nordisk språk (se Forskrift om opptak til høyere utdanning (FOR 2007-01-31 nr 173) § 2–2).

NB! Dette er en unntaksbestemmelse for søkere som ikke har fullført en gymnasial utdannelse. Dersom du har fullført en gymnasial utdannelse, er det derfor ditt gymnasiale eksamensbevis du skal sende inn, uavhengig av om du har fullført utdannelse på et høyere nivå.

Dispensasjon

Hvis du fyller 24 år eller mindre det året du søker opptak og ikke har vært i stand til å oppfylle enkelte av kravene til generell studiekompetanse etter reglene over på grunn av langvarig sykdom, funksjonshemming eller lignende, kan du søke om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse (se Forskrift om opptak til høyere utdanning (FOR 2007-01-31 nr 173) § 3–2). Det kan kun være enkelte av kravene som ikke er oppfylt, og du skal kunne dokumentere at det har vært umulig for deg å oppfylle disse.

Du skal da skrive en søknad om dispensasjon som du sender inn sammen med søknadsskjemaet sammen med dokumentasjon på det ovennevnte. Du skal i søknaden også argumentere for at du har de nødvendige forutsetninger for å gjennomføre studiet.

Realkompetanse

Søkere som ikke kvalifiserer til opptak basert på gymnasial utdanning eller 23/5-regelen, og som fyller 25 år eller mer i opptaksåret, kan søke opptak basert på realkompetanse (se Forskrift om opptak til høyere utdanning (FOR 2007-01-31 nr 173) § 3–1Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FOR-2014-02-25-212) § 2–6Retningslinjer for opptak på grunnlag av vurdering av realkompetanse ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole). Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet, og som kommer i tillegg til den kompetansen vedkommende har dokumentert gjennom grunnutdanning.