Opptakskrav master

Hva slags utdanning må jeg ha for å få opptak?

For å få opptak til masterprogrammet i teologi og misjon ved FiH, må du oppfylle ett av følgende krav:

  1. Fullført bachelorgrad i teologi (180 stp), bachelorgrad i teologi og misjon (180 stp) eller tilsvarende.
  2. Fullført bachelorgrad i kristendom/RLE med en fordypning i kristendom/RLE på minst 80 studiepoeng, der 20 studiepoeng skal være på fordypningsnivå. I tillegg må du ha fullført examen philosophicum, examen facultatum (20 stp) og nytestamentlig gresk (20 stp), som en del av graden, eller som tilleggsutdanning.*
  3. Utdanning som i henhold til §3-4 i ”Lov om universiteter og høyskoler” (2005) og ”Forskrift om krav til mastergrad” (2005) §3 er godkjent av NOKUT som som likeverdig med ovennevnte grader/utdanningsløp. Mer informasjon om NOKUTs godkjenningsordning finner du på NOKUTs hjemmeside.
  4. Høgskolen kan, i henhold til ”Forskrift om krav til mastergrad” (2005) §3, i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdige med ovennevnte opptakskrav.
* Søkere med utenlandsk utdanning kan få fritak for kravet om fullført examen philosophicum og examen facultatum (20 studiepoeng).

Hvor gode karakterer må jeg ha?

For være kvalifisert for opptak til masterprogrammet må du ha et vektet gjennomsnitt i opptagsgrunnlaget på C eller 2,7 eller bedre. Snittet regnes av fordypningen på 80 studiepoeng (hvis din grad har en fordypning som er større enn 80 studiepoeng, regnes snittet av de beste 80) og 20 studiepoeng nytestementlig gresk, og vektes etter antall studiepoeng pr emne. Karaktersnittet beregnes etter reglene for beregning av gjennomsnittskarakter angitt i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FOR-2014-02-25-212) § 7–9. Kontakt oss gjerne hvis du trenger hjelp til å regne ut karaktersnittet ditt.

Hva må jeg sende inn

Søknadsskjema for masterprogrammet finner du her. Ferdig utfylt og signert søknadsskjema sendes inn sammen med kopi av legitimasjon og kopi av ditt bachelorvitnemål, og eventuelt karakterutskrifter for nødvendig tilleggsutdanning (gresk, ex.phil. og ex.fac., etc.). Husk at alle sider må være med. Dersom du søker på et annet grunnlag enn bachelorgrad, ber vi deg ta kontakt for veiledning med tanke på hva slags dokumentasjon som skal sendes inn.

Lover og regler