Realkompetanse

Hvis du oppfyller følgende krav kan du søke om opptak til studier på lavere grads nivå (bachelor-studier og årsstudier) basert på realkompetanse:

 • Har ikke generell studiekompetanse.
 • Fyller 25 år eller mer det året du søker.

Realkompetanse gir adgang til et enkeltstudium. Om du får et positivt vedtak på realkompetanse for ett studium gir det deg derfor ikke automatisk adgang til andre studier ved samme institusjon, eller til studier ved andre institusjoner.

Hva må jeg sende inn?

For å få opptak basert på realkompetanse må du dokumentere følgende:

1. Språkkunnskaper i norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk

Kravene til språkkunnskaper varierer noe, avhengig av hva du ønsker å studere. Kravene er beskrevet nedenfor under overskriften «Hva er kravene til språkkunnskaper?». Språkkunnskapene kan dokumenteres på følgende måter:

 • Bestått norsk på VG3-nivå (363 timer) og engelsk på VG1-nivå (140 timer) eller tilsvarende fag fra nordisk videregående skole/gymnas. Engelskkravet kan også oppfylles med beståtte skolefag fra land utenfor Norden. Se informasjon om det enkelte land på Samordna Opptaks nettsider.
 • Oppfylt norsk- og engelskkravene i GSU-listen
 • Dokumentasjon på bestått norsk grunnskole for søkere med norsk eller annet skandinavisk språk som morsmål vil normalt oppfylle kravene til norskferdigheter
 • Dokumentasjon på bestått grunnskole fra land som ikke har krav til engelsk språktest på GSU-listen vil normalt oppfylle kravene til engelskferdigheter
 • Alternativ dokumentasjon enn det som er nevnt ovenfor vil også bli vurdert

Dersom du ikke har oppfylt språkkravene ved kulepunkt en eller to ovenfor må du i tillegg til dokumentasjon på språkkunnskaper levere en egenvurdering av språkferdighetene dine med utgangspunkt i Europarådets europeiske rammeverk for språk. Lag gjerne ditt eget språkpass (Language Passport) som du legger ved søknaden.

2. Minst 5 års heltids utdanning, yrkespraksis/omsorgsarbeid eller tilsvarende

Praksiskravet kan oppfylles med lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning utover grunnskolenivå, militær- eller siviltjeneste, omsorg for egne barn eller annet omsorgsarbeid i hjemmet. Yrkespraksis beregnes på samme måte som for praksiskravet til 23/5-regelen. Deltidsarbeid kan regnes om etter gjeldende regler. Yrkespraksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten må inneholde startdato og sluttdato for arbeidsforholdet, stillingsprosent eller antall timer pr uke og informasjon om arbeidets art. Militærtjeneste dokumenteres med tjenestebevis. Omsorg for egne barn dokumenteres med bostedsattest for deg og barna.

3. Motivasjonsbrev/egenvurdering

Med søknaden skal det også følge et eget brev der du gjør rede for din motivasjon for å søke, hva du tror studiet vil kreve av deg, og argumenterer for hvorfor du har de nødvendige faglige forutsetningene for å gjennomføre studiet.

Hvordan søker jeg?

Du søker på vanlig måte gjennom Samordna opptak eller på søknadsskjema for lokalt opptak. For studier med søknadsfrist 15. april må du søke innen 1. mars for å være sikker på at søknaden blir behandlet. Realkompetansesøknader som kommer inn etter dette tidspunktet, vil bli behandlet hvis vi har kapasitet til det.

Hvis du har søkt via Samordna opptak, vil du få et følgeskjema i posten med beskjed om å sende papirene dine til oss. Hvis du søker på skjema for lokalt opptak, sender du papirene sammen med søknadsskjemaet. Vi tar kontakt hvis dokumentasjonen du har sendt inn ikke er tilstrekkelig for å få søknaden behandlet.

Når vi har mottatt papirene fra deg, vil vi vurdere om du har de nødvendige forutsetningene for å fullføre studiet du har søkt på. Du vil få et brev fra oss med beskjed om hvorvidt du er tilkjent realkompetanse for studiet. Det betyr at du kan konkurrere om studieplasser på lik linje med studenter som har generell studiekompetanse. Når resultatet av opptaket er klart, vil du få beskjed om du har fått studieplass eller ikke.

Hva er kravene til språkkunnskaper?

Det er gjort en vurdering av hva som er gode nok språklige ferdigheter for å kunne gjennomføre studiet, både når det gjelder skriveferdigheter, lytte- og leseferdigheter og muntlig produksjon og interaksjon. Nedenfor er en kort beskrivelse av kravene. FIH har valgt å referere til det europeiske rammeverket for språk. For utdypende informasjon om innholdet på de ulike nivåene, se Europarådets egen beskrivelse.

Skriveferdigheter: Minst tilsvarende nivå B2 i norsk, svensk, dansk elllerengelsk for alle studier.

Lytte- og leseferdigheter:

  • For studier/emner som undervises på norsk, svensk eller dansk lytte- og leseferdigheter minst tilsvarende nivå B2 i ett av disse språkene og leseferdigheter minst tilsvarende nivå B1 i engelsk dersom emnet/studiet har engelskspråklig pensum
  • For studier/emner som undervises på engelsk lytte- og leseferdigheter tilsvarende minst nivå B2 i engelsk

Muntlig produksjon og interaksjonFor studier/emner med formelle krav til aktiv deltakelse i undervisningen, gruppearbeid og lignende, samt praksisstudier nivå B2 i muntlig produksjon og interaksjon i norsk, svensk eller dansk. Dersom undervisnings- og arbeidsspråket på studiet/emnet er engelsk kreves i stedet nivå B2 i engelsk muntlig produksjon og interaksjon.

Realkompetanse eller 23/5?

Hvis du:

   • fyller 23 år eller mer i opptaksåret,
   • og har bestått norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie fra videregående på et program for studiespesialisering eller tilsvarende,
   • og kan dokumentere minst 5 års fulltids yrkespraksis, omsorgsarbeid eller utdanning,

har du generell studiekompetanse og skal derfor ikke søke om opptak basert på realkompetanse. Ta kontakt med oss hvis du er i tvil om du har generell studiekompetanse. Vi hjelper deg gjerne med søknaden.

Lover og regler