KRLE, Årsstudium, 1 år

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
60
Semestere
2
Språk
Norsk
Study background

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i kristendom, religions- og livssynskunnskap og filosofi og etikk. Gjennom kunnskap om religionenes tro, historie og praksis vil studentene få kunnskap om de ulike religionenes betydning og plass i samfunnet.

Under følger forslag til studieløp. Om ikke annet er nevnt er emnene på 10 studiepoeng. For info om emner, se studieplanen under.

Anbefalt studieløp

1. studieår vår

BTM1003 Kristen tro, etikk og livstolkning

BTM1004 Verdensreligionene

RLE1006 Livssyn og KRLE-didaktikk

1. studieår høst

RLE1001 Innføring i Bibelen

RLE1008 Etikk i religionene og nyreligiøsitet

BTM1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Studieplan for ÅKRLE V2022

Studieplan for ÅKRLE H2021

Opptak skjer via Samordna Opptak. Det er krav til enten generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfrist er 15. april og for enkelte grupper 1. mars.

I emnet RLE1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet, inngår muligheten til å velge en fem ukers studietur. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Fjellhaug Internasjonale Høgskole kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen.

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk gir økt forståelse for de ulike verdensreligionene og livssyn som finnes innenfor det norske samfunnet. Med nødvendig tilleggsutdannelse kan studiet være en del av grunnlaget for å kvalifisere til undervisning i kristendom, religion, livssyn og etikk i grunnskolen og videregående opplæring. Årsstudiet kan også kvalifisere til både frivillig og lønnet arbeid i ulike typer organisasjoner der religion og livssyn står sentralt.

Du betaler semesteravgift til SiO.

Studieavgiften er per i dag kr. 3000,- per semester. I tillegg bør du påregne utgifter til lærebøker, samt en datamaskin dersom du ikke allerede har dette. Dersom du ønsker å delta på studieturer kommer det til å være egenandel.

Studiet er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo