Enkeltemner på bachelor- og mastergradsnivå

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
Semestere
Språk
Study background

Det er mulig å ta enkeltemner på både bachelor- og mastergradsnivå. De fleste norskspråklige emnene som tilbys på Campus Oslo er tilgjengelige som enkeltemner. Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom du har spørsmål. Se også studieplan for bachelor- og masterprogrammene i teologi og misjon for et utvalg emner som ofte er tilgjengelige.

Enkeltemner koster kr. 2500,- per semester for mindre enn 15 studiepoeng og kr. 3500,- per semester for 15 studiepoeng eller mer. I tillegg kommer semesteravgift til SiO på kr. 690,- pr. semester.

Klikk her for instruks for søknadsprosess.

Internasjonalt internship er studiet for deg som ønsker å gå i dybden i et kirkelig arbeid i en annen kulturell kontekst. Emnet er på 30 stp. og kan tas som enkeltemnestudent eller inngå som en del av bachelorgraden i teologi og misjon. Den største delen av emnet er en ti ukers plassering på arbeidsplass hos en partnerorganisasjon, enten i menighetsarbeid eller i bistand eller annet lokalt forankret arbeid. Studiet er aktuelt for deg som allerede oppholder deg i et misjonsarbeid utenfor Norge, for eksempel som ettåring. Det er også mulig å planlegge en utenlandspraksis i samarbeid med FIH. Da må studenten ta kontakt med studieveileder@fjellhaug.no senest 15. mars for praksis i høstsemesteret og senest 15. oktober.

Emnet gir rett til lån og stipend i lånekassen. Finn ut mer om lån og stipend på lånekassen sine sider.

Semesteremne TM1516 Internasjonalt internship

Emner på 1000-nivåKan tas uten tilstedeværelseKrever tilstedeværelseStudiested
BTM1001 Innføring i BibelenxOslo, Aarhus, København
BTM1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskapxOslo, Aarhus, København
BTM1003 Kristen tro og etikkxOslo, Aarhus, København
BTM1004 VerdensreligionenexOslo
EX1001 Examen philosophicumxOslo, Aarhus, København
EX1004 Examen facultatumxOslo, Aarhus, København
RLE1001 Innføring i BibelenxOslo
RLE1007 BibelfagxOslo
KRLE1001 Hellige skrifter - religion, tekst og tolkningxOslo
RLE1006 Livssyn og KRLE-didaktikkxOslo
RLE1008 Etikk i religionene og nyreligiøsitetxOslo
Emner på 1500-nivåKan tas uten tilstedeværelseKrever tilstedeværelseStudiested
BTM1501 Introduksjon til praktisk teologi og misjonsvitenskapxOslo, København
BTM1502 Homiletikk og sjelesorgxOslo, Aarhus
BTM1503 Teologi, samtid og praksisxAarhus
BTM1504 Misjonspraksis med feltstudiumxOslo
PT1501 Bekjennelse og etterfølgelsexOslo
PT1502 Diakoni og sjelesorgxOslo, København
TM1514 Barn, unge og kristen troxKøbenhavn
TM1515 Evangelieforståelse og praktisk anvendelsexKøbenhavn
Emner på 2000-nivåKan tas uten tilstedeværelseKrever tilstedeværelseStudiested
BTM2001 Salmenes bokxOslo
BTM2002 Utvalgte tekster fra GTxAarhus, København
BTM2003 MarkusevangelietxOslo, København
BTM2004 Nytestamentlig eksegese av synoptisk evangeliumxAarhus
BTM2005 Romerbrevet og paulinsk teologixOslo, Aarhus, København
BTM2006 Kristologi og frelseslærexOslo
BTM2007 Teologihistorie og kristologixKøbenhavn
BTM2008 Dogmatikk med kildeteksterxAarhus, København
BTM2009 MisjonsteologixOslo, Aarhus, København
BTM2010 Misjon i kontekstxOslo
BTM2011 Den globale kirke i historisk og missiologisk perspektivxKøbenhavn
BTM2012 Misjon, religionsteologi, religionsmøte, islamxAarhus
PT2001 Fra bibeltekst til teologixOslo
PT2002 Livssyn og kontekstualiseringxOslo, København
PT2003 Kristen formidling og opplæringxOslo
PT2004 Gudstjeneste- og menighetsledelse med praksisxOslo
PT2005 ApologetikkxOslo
Emner på 2500-nivåKan tas uten tilstedeværelseKrever tilstedeværelseStudiested
BTM2501 Kristendomen i et teologisk og globalt og globalt perspektivxOslo
BTM2502 Reformasjon og lutherdomxOslo, København
BTM2503 Bibelsk etikkxKøbenhavn
BTM2504 Fordypning i nytestamentlig eksegesexKøbenhavn
BTM2505 Skapelse og forløsningxKøbenhavn
BTM2506 Luther og reformasjonen m/kildeteksterxAarhus, København
BTM2507 Johannes og nytestamentlig brevlitteraturxAarhus
BTM2508 Fordypning i frelseslærenxAarhus
BTM2511 LukasevangelietxAarhus
PT2501 Kristen tjeneste og utrustningxOslo
TM2513 Apologetikk og kirkens misjonxOslo, København

Emner på 500-nivåKan tas uten tilstederværelseKrever tilstedeværelseStudiested
GT502 Gammeltestamentlig bibelteologixOslo
NT502 Det nye testamentexOslo
ST501 Dogmatisk helhetssynxOslo
PT501 MenighetsbyggingxOslo
MIS502 Religion og kulturxOslo
VIT Teologisk hermeneutikk (5stp/ECTS)xOslo
Emner på 600-nivåKan tas uten tilstedeværelseKrever tilstedeværelseStudiested
PT602 Å forkynne Kristus i Det gamle testamentexOslo
PT605 Internship A (10 stp/ECTS)xOslo
PT606 Internship B (20 stp/ECTS)xOslo
GT601 Israels historie og bibelsk arkeologixOslo
GT602 SkapelsesteologixOslo
GT603 AmosbokenxOslo
GT606 Hebraisk fordypningxOslo
NT601 Jesu lignelserxOslo
NT603 Apostlenes gjerningerxOslo
NT604 1. og 2. Peters brevxOslo
NT605 Kjønn og teologi i Det nye testamentexOslo
NT606 Dåp og nattverd i NTxOslo
NT607 Eskatologien i Det nye testamentexOslo
NT608 BibeloversettelsexOslo
NT609 Tilbedelse av Jesus Kristus blandt de første kristnexOslo
NT610 Reformatorenes Paulustolkning og nyere PaulusperspektivxOslo
KMH601 OldkirkenxOslo
KMH602 Martin Luthers teologixOslo
KMH603 Den lutherske bekjennelsexOslo
KMH604 Nyere norsk kirkehistoriexOslo
KMH605 MisjonshistoriexOslo
KMH609 Afrikas kirke- og misjonshistoriexOslo
KMH610 Nyere dogmehistorie med tekststudiumxOslo
ST601 Rettferdiggjørelsen og helliggjørelsenxOslo
ST603 Religionfilosofi og apologetikkxOslo
ST607 Dåp og nattverdxOslo
MIS601 MisjonsstrategixOslo
MIS604 Kristen misjon og islam - dialog, vitnesbyrd og medvandringxOslo
MIS605 Den globale kirke i endringxOslo
MIS607 Den forfulgte kirkexOslo
PT601 Organisasjons- og menighetsledelsexOslo
PT604 SjelesorgxOslo

Emner i språkfagKan tas uten tilstedeværelseKrever tilstedeværelseStudiested
GRE1002 Innføring i nytestamentlig greskxOslo, Aarhus, København
GRE1003 Nytestamentlige greske teksterxOslo, Aarhus, København
GRE2501 Fordypning i nytestamentlig greskxAarhus
LAT1501 Innføring i latinxAarhus, København
LAT1502 Latisnke teksterxAarhus, København
HEB1501 Gammeltestamentlig hebraisk (20stp/ECTS)xOslo
HEB1502 Innføring i gammeltestamentlig hebraisk (10 stp/ECTS)xAarhus, København
HEB1503 Bibelhebraiske tekster (10stp/ECTS)xKøbenhavn
HEB1504 Gammeltestamentlig hebraisk og Genesis (10stp/ECTS)xAarhus