Enkeltemner på bachelor- og mastergradsnivå

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
Semestere
Språk
Study background

Det er mulig å ta enkeltemner på både bachelor- og mastergradsnivå. De fleste norskspråklige emnene som tilbys på Campus Oslo er tilgjengelige som enkeltemner. Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom du har spørsmål. Se også studieplan for bachelor- og masterprogrammene i teologi og misjon for et utvalg emner som ofte er tilgjengelige.

Enkeltemner koster kr. 2625,- per semester for mindre enn 15 studiepoeng og kr. 3675,- per semester for 15 studiepoeng eller mer. I tillegg kommer semesteravgift til SiO på kr. 690,- pr. semester.

Klikk her for instruks for søknadsprosess.

Internasjonalt internship er studiet for deg som ønsker å gå i dybden i et kirkelig arbeid i en annen kulturell kontekst. Emnet er på 30 stp. og kan tas som enkeltemnestudent eller inngå som en del av bachelorgraden i teologi og misjon. Den største delen av emnet er en ti ukers plassering på arbeidsplass hos en partnerorganisasjon, enten i menighetsarbeid eller i bistand eller annet lokalt forankret arbeid. Studiet er aktuelt for deg som allerede oppholder deg i et misjonsarbeid utenfor Norge, for eksempel som ettåring. Det er også mulig å planlegge en utenlandspraksis i samarbeid med FIH. Da må studenten ta kontakt med studieveileder@fjellhaug.no senest 15. mars for praksis i høstsemesteret og senest 15. oktober.

Emnet gir rett til lån og stipend i lånekassen. Finn ut mer om lån og stipend på lånekassen sine sider.

Semesteremne TM1516 Internasjonalt internship

Emner på 1000-nivåKan tas uten tilstedeværelseKrever tilstedeværelseUndervisningssemesterStudiested
BTM1001 Innføring i BibelenxHøstOslo, Aarhus, København
BTM1002 Kirkehistorie og kirkekunnskapxHøstOslo, Aarhus, København
BTM1003 Kristen tro og etikkxVårOslo, Aarhus, København
BTM1004 VerdensreligionenexVårOslo
EX1001 Examen philosophicumxVårOslo, Aarhus, København
EX1004 Examen facultatumxHøstOslo, Aarhus, København
RLE1001 Innføring i BibelenxHøstOslo
RLE1007 BibelfagxVårOslo
Emner på 1500-nivåKan tas uten tilstedeværelseKrever tilstedeværelseUndervisningssemesterStudiested
BTM1501 Introduksjon til praktisk teologi og misjonsvitenskapxHøstOslo, København
BTM1502 Homiletikk og sjelesorgxVårOslo, Aarhus
BTM1503 Teologi, samtid og praksisxUregelmessigAarhus
BTM1504 Misjonspraksis med feltstudiumxUregelmessigOslo
PT1501 Bekjennelse og etterfølgelsexVårOslo
PT1502 Diakoni og sjelesorgxUregelmessigOslo, København
TM1507 Youth MinistryxHele studieåretOslo
TM1514 Barn, unge og kristen troxUregelmessigKøbenhavn
TM1515 Evangelieforståelse og praktisk anvendelsexUregelmessigKøbenhavn
Emner på 2000-nivåKan tas uten tilstedeværelseKrever tilstedeværelseUndervisningssemesterStudiested
BTM2001 Salmenes bokxHøstOslo
BTM2002 Utvalgte tekster fra GTxHøstAarhus, København
BTM2003 MarkusevangelietxHøstOslo, København
BTM2004 Nytestamentlig eksegese av synoptisk evangeliumxHøstAarhus
BTM2005 Romerbrevet og paulinsk teologixVårOslo, Aarhus, København
BTM2006 Kristologi og frelseslærexHøstOslo
BTM2007 Teologihistorie og kristologixVårKøbenhavn
BTM2008 Dogmatikk med kildeteksterxVårAarhus, København
BTM2009 MisjonsteologixVårOslo, Aarhus, København
BTM2010 Misjon i kontekstx

Høst

Oslo
BTM2011 Den globale kirke i historisk og missiologisk perspektivxVårKøbenhavn
BTM2012 Misjon, religionsteologi, religionsmøte, islamxUregelmessigAarhus
PT2002 Livssyn og kontekstualiseringxUregelmessigOslo, København
PT2003 Kristen formidling og opplæringxHøstOslo
PT2004 Gudstjeneste- og menighetsledelse med praksisxVårOslo
PT2005 ApologetikkxHøstOslo
Emner på 2500-nivåKan tas uten tilstedeværelseKrever tilstedeværelseUndervisningssemesterStudiested
BTM2501 Kristendommen i et teologihistorisk og globalt perspektivxUregelmessigOslo
BTM2502 Reformasjon og lutherdomxUregelmessigOslo, København
BTM2503 Bibelsk etikkxUregelmessigKøbenhavn
BTM2504 Fordypning i nytestamentlig eksegesex

Uregelmessig

København
BTM2505 Skapelse og forløsningxUregelmessigKøbenhavn
BTM2506 Luther og reformasjonen m/kildeteksterxUregelmessigAarhus, København
BTM2507 Johannes og nytestamentlig brevlitteraturxUregelmessigAarhus
BTM2508 Fordypning i frelseslærenxHøst (annethvert år)Aarhus
BTM2511 LukasevangelietxUregelmessigAarhus
PT2501 Kristen tjeneste og utrustningxUregelmessigOslo

Emner på 500-nivåKan tas uten tilstederværelseKrever tilstedeværelseUndervisningssemesterStudiested
GT502 Gammeltestamentlig bibelteologixVårOslo
NT502 Det nye testamentexHøstOslo
ST501 Dogmatisk helhetssynxHøstOslo
PT501 MenighetsbyggingxHøstOslo
MIS502 Religion og kulturxVårOslo
VIT501 Teologisk hermeneutikk (5stp/ECTS)xHøstOslo
Emner på 600-nivåKan tas uten tilstedeværelseKrever tilstedeværelseUndervisningssemesterStudiested
GT601 Israels historie og bibelsk arkeologixUregelmessigOslo
GT602 SkapelsesteologixUregelmessigOslo
GT603 AmosbokenxUregelmessigOslo
GT606 Hebraisk fordypningxUregelmessigOslo
NT601 Jesu lignelserxUregelmessigOslo
NT603 Apostlenes gjerningerxUregelmessigOslo
NT604 1. og 2. Peters brevxUregelmessigOslo
NT605 Kjønn og teologi i Det nye testamentexUregelmessigOslo
NT606 Dåp og nattverd i NTxUregelmessigOslo
NT607 Eskatologien i Det nye testamentexUregelmessigOslo
NT608 BibeloversettelsexUregelmessigOslo
NT609 Tilbedelse av Jesus Kristus blant de første kristnexUregelmessigOslo
NT610 Reformatorenes Paulustolkning og nyere PaulusperspektivxUregelmessigOslo
KMH601 OldkirkenxUregelmessigOslo
KMH602 Martin Luthers teologixUregelmessigOslo
KMH603 Den lutherske bekjennelsexUregelmessigOslo
KMH604 Nyere norsk kirkehistoriexUregelmessigOslo
KMH605 MisjonshistoriexUregelmessigOslo
KMH609 Afrikas kirke- og misjonshistoriexUregelmessigOslo
KMH610 Nyere dogmehistorie med tekststudiumxUregelmessigOslo
ST601 Rettferdiggjørelsen og helliggjørelsenxUregelmessigOslo
ST603 Religionsfilosofi og apologetikkxUregelmessigOslo
ST607 Dåp og nattverdxUregelmessigOslo
MIS601 MisjonsstrategixUregelmessigOslo
MIS604 Kristen misjon og islam - dialog, vitnesbyrd og medvandringxUregelmessigOslo
MIS605 Den globale kirke i endringxUregelmessigOslo
MIS607 Den forfulgte kirkexUregelmessigOslo
PT601 Organisasjons- og menighetsledelsexUregelmessigOslo
PT602 Å forkynne Kristus i Det gamle testamentexUregelmessigOslo
PT604 SjelesorgxUregelmessigOslo
PT605 Internship A (10 stp./ECTS)xUregelmessigOslo
PT606 Internship B (20 stp./ECTS)xUregelmessig

Oslo

Emner i språkfagKan tas uten tilstedeværelseKrever tilstedeværelseUndervisningssemesterStudiested
GRE1002 Innføring i nytestamentlig greskxHøstOslo, Aarhus, København
GRE1003 Nytestamentlige greske teksterxVårOslo, Aarhus, København
GRE2501 Fordypning i nytestamentlig greskxUregelmessigAarhus
LAT1501 Innføring i latinxUregelmessigAarhus, København
LAT1502 Latinske teksterxUregelmessigAarhus, København
HEB1501 Gammeltestamentlig hebraisk (20stp/ECTS)xVårOslo
HEB1502 Innføring i gammeltestamentlig hebraisk (10 stp/ECTS)xHøstAarhus, København
HEB1503 Bibelhebraiske tekster (10stp/ECTS)xVårKøbenhavn
HEB1504 Gammeltestamentlig hebraisk og Genesis (10stp/ECTS)xVårAarhus