Integrering, kultur og religion

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
60
Semestere
2
Språk
Norsk
Study background

Årsstudium i integrering, kultur og religion gir relevant kunnskap til praktiske utfordringer knyttet til integrering av ulike grupper innvandrere. Studiet legger særlig vekt på kultur- og religionsforståelse, som vesentlige elementer i integreringsarbeidet.

Årsstudium i integrering, kultur og religion er et ettårig studium som sikter på å gi økt kunnskap og forståelse om religionens rolle i integreringsarbeidet, kulturmøter og sentrale arbeidsoppgaver innenfor integrasjonsforvaltning og integreringsarbeid.

Årsstudium i integrering, kultur og religion oppnås på grunnlag av eksamener av til sammen 60 studiepoengs omfang og har en normert studietid på 1 år (studieåret er på 40 uker). Det er mulighet for å gjennomføre studiet på deltid.

Ønsker du å vite mer om studiet? Vår studieveileder svarer deg gjerne på spørsmål. studieveileder@fjellhaug.no

Studieprogrammet består av emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng.

Høst

IKR 1001 Kristendommen - tro, praksiser og kultur

(10 stp.)

IKR1002 Kulturforståelse og kulturmøter

(10. stp.)

IKR1004 Integrasjonsforvaltning

(10 stp.)
VårBTM1004 Verdensreligionene

(10 stp.)

IKR1003 Kultur og kommunikasjon

(10 stp.)

IKR1005 Integrering - hverdagsutfordringer

(10 stp.)

Studieplan for årsstudium i integrering kultur og religion Vår 2024

Opptak skjer via Samordna Opptak. Det er krav til enten generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfrist er 15. april og for enkelte grupper 1. mars.

Opptakskravet er enten generell studiekompetanse (GENS) eller realkompetanse etter gjeldende regler.

For nærmere bestemmelser om opptak og opptakskrav henvises det til «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole».

Svar på søknaden din får du i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

Årsstudium i integrering, kultur og religion gir økt kompetanse om integrering og utfordringer knyttet til integrering og integrasjonsarbeid. Innsikt i religion og kultur gir deg som student øving i å tenke helhetlig i møte med mennesker som kommer til Norge og vil finne sin plass i det norske samfunnet. Studiet gir god og relevant kompetanse til arbeid som flyktningkonsulent, men også for andre yrkesgrupper som jobber med flyktninger – enten i helsevesenet, NAV, voksenopplæringen, flyktningmottak osv.

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om religionsteori og verdensreligioner.
 • har kunnskap om kristendommen både i globalt og nasjonalt perspektiv.
 • har kunnskap om kultur, mangfold og tverrkulturell kommunikasjon.
 • har kunnskap om ulike tilnærminger til migrasjon og integrasjon.
 • har kunnskap om migrasjons- og integrasjonsforvaltning.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke relevant kunnskap på praktiske problemer knyttet til integrasjon.
 • kan analysere og drøfte forholdet mellom religion, kultur og integrering.
 • kan drøfte relevant teori i møte med praksisfeltet og reflektere over egen praksis i lys av dette.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • viser respekt, nysgjerrighet og interesse i møte med mennesker fra en annen kulturell bakgrunn.
 • har evne til å arbeide alene og sammen med andre.
 • har innsikt i faglige og yrkesetiske problemstillinger ved integrasjon og migrasjonsarbeid.
 • kan bidra til utvikling av god praksis i integrasjonsarbeidet.
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker arbeidsformer og har nødvendig digital kompetanse.

I emnet BTM1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet, inngår muligheten til å velge en fem ukers studietur til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen.

Du betaler semesteravgift til SiO, fra høst 2023 blir den kr. 690,- per semester.

Studieavgiften er per i dag kr. 3675,- per semester. Deltidsstudenter som melder seg til mindre enn 15 stp. i semesteret betaler 2625 kr (gjelder fra høst 2024). Gi beskjed til studieveileder@fjellhaug.no om at du skal ha redusert faktura som deltidsstudent.

I tillegg bør du påregne utgifter til lærebøker, samt en datamaskin dersom du ikke allerede har dette. Dersom du ønsker å delta på studieturer kommer det til å være en egenandel. I tillegg kan det komme reiseutgifter til praksissted.

Studiet er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.