Kristendomskunnskap

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
60
Semestere
2
Språk
Norsk
Study background

Årsstudium i kristendomskunnskap er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i Bibelen, den kristne tro og møte med andre livssyn og religioner.

Studiet sikter på å gi økt kunnskap om den kristne tro og livstolkning og gir en innføring i de teologiske disiplinene bibelvitenskap, systematisk teologi, kirkehistorie og konfesjonskunnskap. I tillegg gir studiet en innføring i filosofi, etikk og religionsvitenskap.

Under følger forslag til studieløp. Om ikke annet er nevnt er emnene på 10 studiepoeng. For info om emner, se studieplanen under.

1. semester høst:

  • RLE1001N Innføring i Bibelen
  • RLE1002N Kirkehistorie og konfesjonskunnskap
  • BTM1501N Introduksjon til praktisk teologi og misjonsvitenskap

2. semester vår:

  • RLE1003N Kristen tro, etikk og livstolkning
  • RLE1004N Verdensreligioner* eller PT1501 Bekjennelse og etterfølgelse eller EX1001N Examen Philosophicum
  • RLE1007N Bibelfag

*I BTM1004 vil det bli gitt tilbud om studietur. Studenter som ikke velger å delta på studieturen
anbefales å velge PT1501.

Studieplan for ÅKRD V2023

Opptak skjer via Samordna Opptak. Det er krav til enten generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfrist er 15. april og for enkelte grupper 1. mars.

I emnet RLE1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet, inngår muligheten til å velge en fem ukers studietur. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Fjellhaug Internasjonale Høgskole kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen.

Vi ønsker at så mange som mulig av våre studenter velger å dra på utveksling. Dette er mulig å gjøre høstsemesteret på tredje studieår. Fjellhaug Internasjonale Høgskole har en avtale med All Nations Christian College som gjør det mulig å ta et semester der. All Nations Christian College har et spesielt fokus på praksis og misjon, inkludert praksis i lokale menigheter.

Årsstudium i kristendomskunnskap gir økt forståelse for den kristne tro, historie og praksis. Studiet kan kvalifisere til både frivillig og lønnet arbeid i menighet og kristne organisasjoner med fokus på barn, unge og misjon. Med nødvendig tilleggsutdannelse innenfor RLE og pedagogikk kan studiet kvalifisere til undervisning i religion, livssyn og etikk på grunnskolenivå og i videregående opplæring.

Du betaler semesteravgift til SiO, per i dag kr. 600,- per semester.

Studieavgiften er per i dag kr. 3000,- per semester. Fra høsten 2023 vil studieavgiften være 3500 kr. Deltidsstudenter som melder seg til mindre enn 15 stp. i semesteret betaler 2500 kr (gjelder fra høst 2023). Gi beskjed til studieveileder@fjellhaug.no om at du skal ha redusert faktura som deltidsstudent.

I tillegg bør du påregne utgifter til lærebøker, samt en datamaskin dersom du ikke allerede har dette. Dersom du ønsker å delta på studieturer kommer det til å være en egenandel. I tillegg kan det komme reiseutgifter til praksissted.

Studiet er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.