Praktisk teologi, Bachelor, 3 år

Bachelor i praktisk teologi gir deg bred kunnskap om Bibelen og kristen tro. Du får god innsikt i praktisk teologi som fagfelt, med vekt på menighetsbygging og gudstjenestearbeid.

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
180
Semestere
6
Språk
Norsk
Study background

Studiet gir deg innsikt i planlegging og gjennomføring av en gudstjeneste/møte, formidling og forkynnelse til barn og unge, og grunnleggende apologetikk. Studiet er lagt opp slik at du har muligheten til å være fire uker i menighetspraksis. I tillegg får du rikelig anledning til å jobbe med egen troshistorie og åndelighet. Som en del av undervisningen får du muligheten til å forberede og holde taler/undervisning og få tilbakemelding på disse. Gjennom studieløpet velger du valgemner fra en stor og omfattende meny, og du kan få innpasset relevante emner tatt andre steder.

Valgemnene som tilbys vil variere noe fra semester til semester, alle valgemnene som kan tilbys ligger i studieplanen.

Bachelor i praktisk teologi har praksis der du kan komme i kontakt med barn. Du må legge frem barneomsorgsattest fra politiet for å få adgang til disse emnene. Det fremgår av emnebeskrivelsene hvilke emner det gjelder.

Under følger forslag til studieløp. Om ikke annet er nevnt er emnene på 10 studiepoeng. For info om emner, se studieplanen under.

Anbefalt studieløp

3. studieår vår

PT2004 Gudstjeneste- og menighetsledelse med praksis

PT2001 Fra bibeltekst til teologi

Valgemne

3. studieår høst

PT2003 Kristen formidling og opplæring

PT2005 Apologetikk

Valgemne

2. studieår vår

BTM2009 (eller GRE1003)

RLE1007 Bibelfag

PT2002 Livssyn og kontekstualisering

2. studieår høst

BTM2006 (eller GRE1002)

PT1502 Diakoni og sjelesorg

Valgemne

1. studieår vår

BTM1004 Verdensreligionene

BTM1003 Troslære og etikk

PT1501 Bekjennelse og etterfølgelse

1. studieår høst

RLE1001 Innføring i Bibelen

BTM1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

BTM1501 Introduksjon til PT og MV

Studieplan for Bachelor i praktisk teologi H2021

Opptak skjer via Samordna Opptak. Det er krav til enten generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfrist er 15. april og for enkelte grupper 1. mars.

I emnet RLE1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet, inngår muligheten til å velge en fem ukers studietur. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Fjellhaug Internasjonale Høgskole kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen. Som ett av dine valgemner i bachelorgraden, normalt i tredje studieår, kan du også velge å gjennomføre et femukers feltstudium med misjonspraksis (emnet TM1510) i et misjonsland i enten Sør-Amerika, Afrika eller Asia. Se studieplanen for mer informasjon.

Vi ønsker at så mange som mulig av våre studenter velger å dra på utveksling. Dette er mulig å gjøre høstsemesteret på tredje studieår. Fjellhaug Internasjonale Høgskole har en avtale med All Nations Christian College som gjør det mulig å ta et semester der. All Nations Christian College har et spesielt fokus på praksis og misjon, inkludert praksis i lokale menigheter.

Bachelorstudiet i praktisk teologi er et utdanningstilbud som kvalifiserer til arbeid med formidling og undervisning i kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Studiet er aktuelt for barne- og ungdomsarbeidere, trosopplærere, forkynnere, pastorer/forsamlingsledere. Studiet er også relevant for misjonærer, bibelskolelærere og frivillige menighetsarbeidere som ønsker mer kompetanse innenfor det teologiske fagområdet. Det går også an å tilrettelegge studieløpet på en slik måte at man kan gå videre på FIHs Master i teologi og misjon.

Hvis du vurderer å bli prest i Den norske kirke, har FIH inngått en samarbeidsavtale med VID i Stavanger og MF i Oslo om opptak på profesjonsstudiet i teologi ved VID eller MF. Avtalene innebærer at du etter fullført bachelor- og mastergrad i teologi og misjon ved FIH kan søke opptak til praktisk-teologisk utdanning ved VID/MF. Etter noe tilleggsutdanning ved VID/MF, vil du få en attest som bekrefter at du har en kompetanse som i innhold og omfang tilsvarer cand.theol.-graden, som igjen kan danne grunnlaget for ordinering til prestetjeneste etter Forskrift om tilsetting av menighetsprest (FOR 1988-06-17 nr 3361) §3. Hvor mye av studiene fra Fjellhaug som kan godkjennes, avhenger imidlertid av hvilke valgemner du har valgt på bachelor- og masternivå. Du bør derfor ta kontakt med studieadministrasjonen så tidlig som mulig i studieløpet hvis du vurderer presteutdannelse etter denne ordningen.

Du betaler semesteravgift til SiO.

Studieavgiften er per i dag kr. 3000,- per semester. I tillegg bør du påregne utgifter til lærebøker, samt en datamaskin dersom du ikke allerede har dette. Dersom du ønsker å delta på studieturer kommer det til å være egenandel. I tillegg kan det komme reiseutgifter til praksissted.

Studiet er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo