Teologi og misjon, Bachelor, 3 år

Bachelor i teologi og misjon setter søkelyset på Bibelen, den kristne tro, og den kristne kirkes oppdrag nasjonalt og internasjonalt i møte med ulike livssyn og kulturer.

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
180
Semestere
6
Språk
Norsk
Study background

OBS! Fra høsten 2021 kommer en ny studieordning med enkelte endringer i studieplanen. Oppdatert studieplan publiseres i løpet av april.

Bachelor i teologi og misjon er et treårig studium på 180 studiepoeng. Studiet består av et grunnstudium i teologi på 50 studiepoeng og en videre fordypning i bibelfag, systematisk teologi og misjonsvitenskap på til sammen 60 studiepoeng. I tillegg inngår 20 studiepoeng ex.phil. og ex.fac. og 20 studiepoeng nytestamentlig gresk. De siste 30 studiepoengene kan du velge mellom valgeemner innenfor forskjellige teologiske disipliner.

Valgemnene som tilbys vil variere noe fra semester til semester, alle valgemnene som kan tilbys ligger i studieplanen.

Bachelor i teologi og misjon har valgemner med praksis der du kan komme i kontakt med barn. Du må legge frem barneomsorgsattest fra politiet for å få adgang til disse emnene. Det fremgår av emnebeskrivelsene hvilke emner det gjelder.

Under følger forslag til studieløp. Om ikke annet er nevnt er emnene på 10 studiepoeng. For info om emner, se studieplanen under.

*Krever fullført TM1002 Innføring i nytestamentlig gresk og TM1003 Nytestamentlige greske tekster

**Krever fullført TM1501 Gammeltestamenlig hebraisk. For emnebeskrivelser, se studieplanen.

Anbefalt studieløp

3. studieår vår

TM2009 Misjon i kontekst

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå

TM2012 eller TM2010

3. studieår høst

TM2003* evt. utveksling

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå evt. utveksling

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå evt. utveksling

2. studieår vår

TM2004 Nytestamentlig bibelteologi

TM2008 Misjonsteologi

TM1003 Nytestamentlige greske tekster

2. studieår høst

TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst

EX1003 Examen facultatum

TM1002 Innføring i nytestamentlig gresk

1. studieår vår

RLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning

RLE1004 Verdensreligionene

RLE1007 Bibelfag

1. studieår høst

RLE1001 Innføring i Bibelen

EX1001 Examen philosophicum

RLE1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Studieplan for Bachelor i teologi og misjon V2021

Opptak skjer via Samordna Opptak. Det er krav til enten generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfrist er 15. april og for enkelte grupper 1. mars.

I emnet BTM1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet, inngår muligheten til å velge en fem ukers studietur. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Fjellhaug Internasjonale Høgskole kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen. Som ett av dine valgemner i bachelorgraden, normalt i tredje studieår, kan du også velge å gjennomføre et femukers feltstudium med misjonspraksis (emnet BTM1504) i et misjonsland i enten Sør-Amerika, Afrika eller Asia. Se studieplanen for mer informasjon.

Vi ønsker at så mange som mulig av våre studenter velger å dra på utveksling. Dette er mulig å gjøre høstsemesteret på tredje studieår. Fjellhaug Internasjonale Høgskole har en avtale med All Nations Christian College som gjør det mulig å ta et semester der. All Nations Christian College har et spesielt fokus på praksis og misjon, inkludert praksis i lokale menigheter.

Bachelorstudiet i teologi og misjon er et utdanningstilbud som kvalifiserer til arbeid med formidling og undervisning i kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Studiet er aktuelt for barne- og ungdomsarbeidere, trosopplærere, forkynnere, pastorer/forsamlingsledere. Studiet er også relevant for misjonærer, bibelskolelærere og frivillige menighetsarbeidere som ønsker mer kompetanse innenfor det teologiske fagområdet. Det går også an å tilrettelegge studieløpet på en slik måte at man kan gå videre på FIHs Master i teologi og misjon.

Hvis du vurderer å bli prest i Den norske kirke, har FIH inngått en samarbeidsavtale med VID i Stavanger og MF om opptak på profesjonsstudiet i teologi ved VID eller MF. Avtalene innebærer at du etter fullført bachelor- og mastergrad i teologi og misjon ved FIH kan søke opptak til praktisk-teologisk utdanning ved VID/MF. Etter noe tilleggsutdanning ved VID/MF, vil du få en attest som bekrefter at du har en kompetanse som i innhold og omfang tilsvarer cand.theol.-graden, som igjen kan danne grunnlaget for ordinering til prestetjeneste etter Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke (FOR-2016-04-11-1810) § 2. Hvor mye av studiene fra Fjellhaug som kan godkjennes, avhenger imidlertid av hvilke valgemner du har valgt på bachelor- og masternivå. Du bør derfor ta kontakt med studieadministrasjonen så tidlig som mulig i studieløpet hvis du vurderer presteutdannelse etter denne ordningen.

Du betaler semesteravgift til SiO, per i dag kr. 600,- per semester.

Studieavgiften er per i dag kr. 3000,- per semester. I tillegg bør du påregne utgifter til lærebøker, samt en datamaskin dersom du ikke allerede har dette. Dersom du ønsker å delta på studieturer kommer det til å være egenandel. I tillegg kan det komme reiseutgifter til praksissted.

Studiet er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo