Teologi og misjon

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
120
Semestere
4
Språk
Norsk
Study background

Master i teologi og misjon setter søkelyset på Bibelen, den kristne tro, og den kristne kirkes oppdrag nasjonalt og internasjonalt i møte med ulike livssyn og kulturer.

Mastergraden i teologi og misjon er et toårig studieløp og forutsetter fullført bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Studiet fokuserer særlig på fagområdene bibelfag, systematisk teologi og misjonsvitenskap. Studiet består av 50 studiepoeng med obligatoriske kjerneemner innenfor de teologiske disiplinene bibelfag, misjonsvitenskap, systematisk teologi og praktisk teologi. I tillegg skal du ta 30 studiepoeng valgemner innenfor forskjellige teologiske disipliner. Som forberedelse til masteravhandlingen skal du ta 5 studiepoeng teologisk hermeneutikk, samt 5 studiepoeng med metodelære innenfor den disiplinen du skal skrive avhandlingen innenfor. Studiet munner ut i en masteravhandling på 30 eller 50 studiepoeng.

Under følger forslag til studieløp. Om ikke annet er nevnt er emnene på 10 studiepoeng. For info om emner, se studieplanen under.

Anbefalt studieløp

2. studieår vår 50-poeng avhandling

AVH502 Masteravhandling 50 stp

2. studieår høst 50-poeng avhandling

VIT501 Teologisk hermeneutikk 5 spt

MET50X Disiplinspesifikt metodekurs 5 stp

2. studieår vår 30-poeng avhandling

AVH501 Masteravhandling 30 stp

2. studieår høst 30-poeng avhandling

VIT501 Teologisk hermeneutikk 5 spt

MET50X Disiplinspesifikt metodekurs 5 stp

Valgemne på 600-nivå

Valgemne på 600-nivå

1. studieår vår

MIS502 Religion og kultur evt. utveksling


ST501 Dogmatisk helhetssyn evt. utveksling


Valgemne på 600-nivå evt. utveksling

1. studieår høst

NT502 Det nye testamentet evt. utveksling


GT502 Gammeltestamentlig bibelteologi evt. utveksling


PT501 Menighetsbygging evt. utveksling

Studieplan for Masterstudium i teologi V2023 samlingsbasert løp
Studieplan for Masterstudium i teologi V2023

Opptak skjer via lokalt opptak (instruks for søknadsprosess) og søknadsfrist er 1. juli.

For å få opptak til masterprogrammet i teologi og misjon ved FiH, må du oppfylle ett av følgende krav:

  1. Fullført bachelorgrad i teologi (180 stp), bachelorgrad i teologi og misjon (180 stp) eller tilsvarende.
  2. Fullført bachelorgrad i kristendom/RLE med en fordypning i kristendom/RLE på minst 80 studiepoeng, der 20 studiepoeng skal være på fordypningsnivå. I tillegg må du ha fullført examen philosophicum, examen facultatum (20 stp) og nytestamentlig gresk (20 stp), som en del av graden, eller som tilleggsutdanning.*
  3. Utdanning som i henhold til §3-4 i ”Lov om universiteter og høyskoler” (2005) og ”Forskrift om krav til mastergrad” (2005) §3 er godkjent av NOKUT som som likeverdig med ovennevnte grader/utdanningsløp. Mer informasjon om NOKUTs godkjenningsordning finner du på NOKUTs hjemmeside.
  4. Høgskolen kan, i henhold til ”Forskrift om krav til mastergrad” (2005) §3, i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdige med ovennevnte opptakskrav.
* Søkere med utenlandsk utdanning kan få fritak for kravet om fullført examen philosophicum og examen facultatum (20 studiepoeng).

For være kvalifisert for opptak til masterprogrammet må du ha et vektet gjennomsnitt i opptagsgrunnlaget på C eller 2,7 eller bedre. Snittet regnes av fordypningen på 80 studiepoeng (hvis din grad har en fordypning som er større enn 80 studiepoeng, regnes snittet av de beste 80) og 20 studiepoeng nytestementlig gresk, og vektes etter antall studiepoeng pr emne. Karaktersnittet beregnes etter reglene for beregning av gjennomsnittskarakter angitt i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FOR-2014-02-25-212) § 7–9. Kontakt oss gjerne hvis du trenger hjelp til å regne ut karaktersnittet ditt.

Vi ønsker at så mange som mulig av våre studenter velger å dra på utveksling. Dette er mulig å gjøre høstsemesteret på første studieår. Fjellhaug Internasjonale Høgskole har avtaler med All Nations Christian College utenfor London og Freie Theologische Hochschule, Giessen (Tyskland).

Masterstudiet i teologi og misjon er et utdanningstilbud på høyt faglig nivå, som kvalifiserer til arbeid med formidling og undervisning i kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Studietilbudet kvalifiserer til arbeid som misjonær eller pastortjeneste og for videre forsknings- og utviklingsarbeid innenfor teologi og misjon. Sammen med nødvendig tilleggsutdanning kan studiet også kvalifisere til prestetjeneste i Den norske kirke. Studiet er også aktuelt for lærere, bibelskolelærere, forkynnere, misjonærer og frivillige menighetsarbeidere med en fullført grunnutdanning i teologi som ønsker mer kompetanse innenfor det teologiske fagområdet.

Hvis du vurderer å bli prest i Den norske kirke, har FIH inngått en samarbeidsavtale med VID i Stavanger og MF om opptak på profesjonsstudiet i teologi ved VID eller MF. Avtalene innebærer at du etter fullført bachelor- og mastergrad i teologi og misjon ved FIH kan søke opptak til praktisk-teologisk utdanning ved VID/MF. Etter noe tilleggsutdanning ved VID/MF, vil du få en attest som bekrefter at du har en kompetanse som i innhold og omfang tilsvarer cand.theol.-graden, som igjen kan danne grunnlaget for ordinering til prestetjeneste etter Forskrift om tilsetting av menighetsprest (FOR 1988-06-17 nr 3361) §3. Hvor mye av studiene fra Fjellhaug som kan godkjennes, avhenger imidlertid av hvilke valgemner du har valgt på bachelor- og masternivå. Du bør derfor ta kontakt med studieadministrasjonen så tidlig som mulig i studieløpet hvis du vurderer presteutdannelse etter denne ordningen.

Du betaler semesteravgift til SiO, per i dag kr. 600,- per semester.

Studieavgiften er per i dag kr. 3000,- per semester. Fra høsten 2023 vil studieavgiften være 3500 kr. Deltidsstudenter som melder seg til mindre enn 15 stp. i semesteret betaler 2500 kr (gjelder fra høst 2023). Gi beskjed til studieveileder@fjellhaug.no om at du skal ha redusert faktura som deltidsstudent.

I tillegg bør du påregne utgifter til lærebøker, samt en datamaskin dersom du ikke allerede har dette. Dersom du ønsker å delta på studieturer kommer det til å være en egenandel. I tillegg kan det komme reiseutgifter til praksissted.

Studiet er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.