Teologi og misjon

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
120
Semestere
4
Språk
Norsk
Study background

Master i teologi og misjon setter søkelyset på Bibelen, den kristne tro, og den kristne kirkes oppdrag nasjonalt og internasjonalt i møte med ulike livssyn og kulturer.

Mastergraden i teologi og misjon er et toårig studieløp og forutsetter fullført bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Studiet fokuserer særlig på fagområdene bibelfag, systematisk teologi og misjonsvitenskap.

Studiet består av 50 studiepoeng med obligatoriske kjerneemner innenfor de teologiske disiplinene bibelfag, misjonsvitenskap, systematisk teologi og praktisk teologi. I tillegg skal du ta 30 studiepoeng valgemner innenfor forskjellige teologiske disipliner. Som forberedelse til masteravhandlingen skal du ta 5 studiepoeng teologisk hermeneutikk, samt 5 studiepoeng med metodelære innenfor den disiplinen du skal skrive avhandlingen innenfor. Studiet munner ut i en masteravhandling på 30 eller 50 studiepoeng.

Under følger forslag til studieløp. Om ikke annet er nevnt er emnene på 10 studiepoeng. For info om emner, se studieplanen under.

Anbefalt studieløp

1. studieår høst

PT501 Menighetsbygging evt. utveksling


ST501 Dogmatisk helhetssyn evt. utveksling

NT502 Det nye testamentet evt. utveksling

1. studieår vår

MIS502 Religion og kultur evt. utveksling


GT502 Gammeltestamentlig bibelteologi evt. utveksling

Valgemne på 600-nivå evt. utveksling

2. studieår høst 30-poeng avhandling

VIT501 Teologisk hermeneutikk 5 stp

MET50X Disiplinspesifikt metodekurs 5 stp


Valgemne på 600-nivå

Valgemne på 600-nivå

2. studieår vår 30-poeng avhandling

AVH501 Masteravhandling 30 stp

2. studieår høst 50-poeng avhandling

VIT501 Teologisk hermeneutikk 5 stp


MET50X Disiplinspesifikt metodekurs 5 stp

2. studieår vår 50-poeng avhandling

AVH502 Masteravhandling 50 stp

Studieplan for Masterstudium i teologi og misjon H2023 (Merk at det kan komme endringer i eksamensform)

Studieplan for Masterstudium i teologi H2023 samlingsbasert løp (Merk at det kan komme endringer i eksamensform)


Opptak skjer via lokalt opptak (instruks for søknadsprosess) og søknadsfrist er 1. juli.

For å få opptak til masterprogrammet i teologi og misjon ved FiH, må du oppfylle ett av følgende krav:

 1. Fullført bachelorgrad i teologi (180 stp), bachelorgrad i teologi og misjon (180 stp) eller tilsvarende.
 2. Fullført bachelorgrad i kristendom/RLE med en fordypning i kristendom/RLE på minst 80 studiepoeng, der 20 studiepoeng skal være på fordypningsnivå. I tillegg må du ha fullført examen philosophicum, examen facultatum (20 stp) og nytestamentlig gresk (20 stp), som en del av graden, eller som tilleggsutdanning.*
 3. Utdanning som i henhold til §3-4 i ”Lov om universiteter og høyskoler” (2005) og ”Forskrift om krav til mastergrad” (2005) §3 er godkjent av NOKUT som som likeverdig med ovennevnte grader/utdanningsløp. Mer informasjon om NOKUTs godkjenningsordning finner du på NOKUTs hjemmeside.
 4. Høgskolen kan, i henhold til ”Forskrift om krav til mastergrad” (2005) §3, i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdige med ovennevnte opptakskrav.
* Søkere med utenlandsk utdanning kan få fritak for kravet om fullført examen philosophicum og examen facultatum (20 studiepoeng).

For være kvalifisert for opptak til masterprogrammet må du ha et vektet gjennomsnitt i opptagsgrunnlaget på C eller 2,7 eller bedre. Snittet regnes av fordypningen på 80 studiepoeng (hvis din grad har en fordypning som er større enn 80 studiepoeng, regnes snittet av de beste 80) og 20 studiepoeng nytestementlig gresk, og vektes etter antall studiepoeng pr emne. Karaktersnittet beregnes etter reglene for beregning av gjennomsnittskarakter angitt i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FOR-2014-02-25-212) § 7–9. Kontakt oss gjerne hvis du trenger hjelp til å regne ut karaktersnittet ditt.

Vi ønsker at så mange som mulig av våre studenter velger å dra på utveksling. Dette er mulig å gjøre høstsemesteret på første studieår. Fjellhaug Internasjonale Høgskole har avtaler med All Nations Christian College utenfor London og Freie Theologische Hochschule, Giessen (Tyskland).

Masterstudiet i teologi og misjon er et utdanningstilbud på høyt faglig nivå, som kvalifiserer til arbeid med formidling og undervisning i kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Studietilbudet kvalifiserer til arbeid som misjonær eller pastortjeneste og for videre forsknings- og utviklingsarbeid innenfor teologi og misjon. Sammen med nødvendig tilleggsutdanning kan studiet også kvalifisere til prestetjeneste i Den norske kirke. Studiet er også aktuelt for lærere, bibelskolelærere, forkynnere, misjonærer og frivillige menighetsarbeidere med en fullført grunnutdanning i teologi som ønsker mer kompetanse innenfor det teologiske fagområdet.

Hvis du vurderer å bli prest i Den norske kirke, har FIH inngått en samarbeidsavtale med VID i Stavanger og MF om opptak på profesjonsstudiet i teologi ved VID eller MF. Avtalene innebærer at du etter fullført bachelor- og mastergrad i teologi og misjon ved FIH kan søke opptak til praktisk-teologisk utdanning ved VID/MF. Etter noe tilleggsutdanning ved VID/MF, vil du få en attest som bekrefter at du har en kompetanse som i innhold og omfang tilsvarer cand.theol.-graden, som igjen kan danne grunnlaget for ordinering til prestetjeneste etter Forskrift om tilsetting av menighetsprest (FOR 1988-06-17 nr 3361) §3. Hvor mye av studiene fra Fjellhaug som kan godkjennes, avhenger imidlertid av hvilke valgemner du har valgt på bachelor- og masternivå. Du bør derfor ta kontakt med studieadministrasjonen så tidlig som mulig i studieløpet hvis du vurderer presteutdannelse etter denne ordningen.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om sentrale teologiske temaer og tekster i Det gamle og Det nye testamente.
 • har dybdekunnskap om om sentrale lærepunkter i den kristne tro og kan bruke denne kunnskapen til å drøfte hvordan lærepunkter henger sammen i en dogmatisk helhetstenkning.
 • har avansert kunnskap om sentrale trekk ved samtidskultur og modeller for kulturanalyse og kan bruke disse til å drøfte problemstillinger knyttet til det kristne misjonsoppdraget.
 • har avansert kunnskap om ulike modeller og strategier for menighetsledelse og kan bruke denne kunnskapen til å drøfte problemstillinger knyttet til menighetsbygging - har avansert kunnskap om trender i moderne teologisk hermeneutikk og hermeneutikkens betydning og relevans for teologien og forståelsen av forskjellige livssyn.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan formidle fagstoff i ulike sammenhenger.
 • kan anvende ulike hermeneutiske metoder og verktøy i fortolkningen av tekster og særlig bibeltekster.
 • kan finne fram til og forholde seg kritisk til relevante kilder for faglig oppdatering, og benytter disse kildene på etterrettelig vis.
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset teologisk utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • ha evne til å bidra og utvikle ulike former for dialog i religiøse og teologiske spørsmål.
 • analysere faglig relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
 • kan formidle og drøfte fagets innhold på en kritisk og reflektert måte i møte med ulike fag- og samfunnskontekster.
 • har grunnlag for å drive med videre forskning.

Du betaler semesteravgift til SiO, fra høst 2023 blir den kr. 690,- per semester.

Studieavgiften er per i dag kr. 3500,- per semester. Deltidsstudenter som melder seg til mindre enn 15 stp. i semesteret betaler 2500 kr (gjelder fra høst 2023). Gi beskjed til studieveileder@fjellhaug.no om at du skal ha redusert faktura som deltidsstudent.

I tillegg bør du påregne utgifter til lærebøker, samt en datamaskin dersom du ikke allerede har dette. Dersom du ønsker å delta på studieturer kommer det til å være en egenandel. I tillegg kan det komme reiseutgifter til praksissted.

Studiet er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.

Master i teologi og misjon tilbys samlingsbasert. Det samlingsbaserte tilbudet organiseres ved at det hvert semester tilbys samling(er) på inntil to uker.

Høst 2023 vil samlingene gjennomføres i uke 35-36.

I tillegg deltar studentene på det digitale undervisningstilbudet gjennom overføring av ordinær campusundervisning.

Se Timeplan for oversikt over undervisningen. I timeplanen kan du søke etter MTM1 og MTM2 under klasse eller spesifikt etter emne.

Undervisningen foregår på dagtid.

Studenter som velger det samlingsbaserte studieløpet, må oppfylle arbeidskravene til de enkelte emnene. Hvis ikke vil de flyttes over på det ordinære studieløpet og kan ikke flyttes tilbake. Det anbefales at studenter som tar det samlingsbaserte studieløpet følger normert studieprogresjon, da høgskolen ikke kan garantere at det gis tilbud om samlingsbasert studieløp hver gang et emne tilbys.

Følgende generelle retningslinjer gjelder for emnetyper:

• Obligatoriske emner: Undervisningstilbudet deles mellom samling og digitalt tilbud. Det er krav om at fraværet ikke skal overstige 30 % og kravet gjelder samlingen for seg og det digitale undervisningstilbudet for seg.

• Valgemner: Valgemner undervises vanligvis ikke, men studenten kan søke om leseveiledning. Ordningen er identisk med ordningen for ordinært studieløp.

• Metodeemner (MET50X): Studentene må bestå tre arbeidskrav. Høgskolen bestemmer før semesterstart hvilke av disse som legges til samlingen og hvilke som tilbys digitalt.

• Avhandling (AVH50X): Etter avtale kan avhandlingsseminaret gjøres digitalt.

Det vil være mulig å booke kost og losji på FIH under samlingene, så langt det er kapasitet. Ta kontakt med utleie@fjellhaug.no for å booke eller med eventuelle spørsmål.

Priser per 31.03.2023:

Overnatting:

Enkeltrom inkl. frokost pr døgn: kr 850,-. Mer enn 3 døgn: Halv pris.

Dobbeltrom inkl. frokost pr døgn: kr 1.150,-. Mer enn 3 døgn: Halv pris.

Måltider:

Lunsj: kr 95,-. Enkeltbillett internt: kr 80,-. Studentlunsj: kr 60,-.

Middag: kr 120,- u/ dessert. Kr 150,- m/dessert.