Teologi og mission

Studiested
Campus Aarhus
Studiepoeng
180
Semestere
6
Språk
Dansk
Study background

Vil du være præst, forkynder eller missionær? Så læs en bachelor i teologi og mission.

Bachelor i teologi og mission kan tages som fuldtidsstudier over 3 år med 60 ECTS-point om året. Desuden tilbyder FIUC-Aarhus en 1-årig tillægspakke med en række fag således, at du har mulighed for samlet at få en 4-årig teologisk uddannelse, der i omfang svarer til en dansk bacheloruddannelse i teologi. Efter færdiggørelsen af de 4 års studier har du mulighed for at søge om optag på kandidatuddannelserne ved de danske universiteter og dermed ende med en dansk kandidatgrad i teologi. Ønsker du at blive præst i Den Danske Folkekirke, skal du derefter søge ind på Pastoralseminariet.

Du kan også vælge at gennemføre den 3-årige bacheloruddannelse uden at tage den 1-årige tillægspakke og så eksempelvis søge job inden for kirke og mission på baggrund af din 3-årige bacheloruddannelse eller søge ind på en norsk master i teologi eller beslægtede masteruddannelser.

Nedenfor kan du se det anbefalede studieforløb. For information om fagene, se studieplanen nedenunder.

Studieplan for Bachelor i teologi og misjon V2024

3. studieår vårBTM2005 Romerbrevet og paulinsk teologi evt. utveksling
(anbefalt utvekslingssemester)BTM2008 Dogmatikk med kildetekster evt. utveksling
BTM1502 Homiletikk og sjelesorg evt. utveksling

Vi optager nye studerende hvert andet år (ulige årstal).

Ansøgningsfrist:

15. april for ansøgere på baggrund af realkompetence
1. juli for ansøgere på baggrund af gymnasial uddannelse og 23/5-reglen

Du får besked om optagelse senest i begyndelsen af juli (men ansøgningerne behandles løbende, og der gives svar tidligere, hvis det er muligt. Så søg gerne så tidligt, som det er muligt for dig).

Optag sker via "Lokalt opptak" HER. Optagelseskravet er enten generel studiekompetence eller realkompetence.

En bachelorgrad ligger på nivå 6.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbyttet defineres i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • har god oversikt over teologi som fagfelt og kjenner til de ulike teologiske disipliners egenart, problemstillinger og metoder.
 • har bred kunnskap om Bibelen og fortolkningen av den.
 • har bred kunnskap om kristen tro i historisk og samtidig perspektiv.
 • har kunnskap om kirkens misjonsoppdrag og kan drøfte hvordan det kristne misjonsoppdragets grunnlag og målsetting kan gjennomføres i vår egen tid.

Ferdigheter

 • kan anvende tilegnet kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • kan fortolke (eksegere) bibeltekster i oversettelse og NT-tekster ut fra gresk tekst.
 • kan bearbeide og presentere kunnskap om kristen tro og lære i ulike kirkelige og faglige sammenhenger.
 • kan møte mennesker med ulike religiøse eller teologiske oppfatninger med respekt.
 • kan drøfte utfordringer som det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet medfører og kunne bidra til konstruktiv dialog mellom ulike religioner og kulturer.
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og arbeidsformer og har nødvendig digital kompetanse.

Generell kompetanse

 • har evne til å arbeide alene og sammen med andre, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan diskutere og foreslå løsninger på teologiske problemer gjennom dialog med andre og i bevissthet om den praktiske konteksten de kan oppstå og må løses i.
 • kan bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet ut ifra faglige forutsetninger og innsikt i yrkesetiske problemstillinger.
 • kan reflektere over forholdet mellom egen identitet, tro og utøvelse av teologisk innsikt.

I norsk videregående uddannelse lægges stor vægt på internationalisering. Høgskolen ønsker, at så mange som muligt af de studerende tager på udveksling og anbefaler, at den studerende på forhånd søger om godkendelse, for at de påtænkte fag kan indpasses i bachelorgraden. Det er muligt at tage på udveksling i efterårssemesteret på tredje studieår.

Der er forskellige muligheder for at tage på udveksling. Fjellhaug Internasjonale Høgskole har aftaler med All Nations Christian College, nord for London, og Freie Theologische Hochschule, Giessen (Tyskland), og det er også muligt at komme på udveksling andre steder. Læs mere om udveksling under punktet "Utveksling" på siden HER

Der arrangeres løbende studieture af kortere og længere varighed.

Bachelorgraden giver dig adgang til videre studier på universiteter i Danmark og i udlandet. Du kan kombinere bacheloruddannelsen med andre uddannelser inden for fx IT, kommunikation, religionsvidenskab, sprog med mere.

Bachelorgraden i teologi og mission kvalificerer dig til en række arbejdsopgaver, hvor formidling står centralt.

 • Præst (efter videre universitetsstudier og Pastoralseminariet)
 • Missionær
 • Menighedsmedarbejder
 • Arbejde i kristelige organisationer og kirkesamfund
 • Børne- og ungdomsmedarbejder
 • Tværkulturelt arbejde
 • Kirke- og kulturmedarbejder
 • Og meget andet

Uddannelsens internationale udblik åbner for gode jobmuligheder, også i udlandet.

Uddannelsen er gratis.

Uddannelsen er ikke SU-godkendt i Danmark. Hvis du som fuldtidsstuderende på bachelorstudiet ikke har fast indkomst via pension eller lignende, har du mulighed for at søge om økonomisk støtte i form af lån og stipendier finansieret af Menighedsfakultetet.

Ansøgningsskemaet til økonomisk støtte vil blive gjort tilgængeligt for nye studerende forud for næste optag.

Støtten er fra sommeren 2021:

 • Starthjælp på 4.500 kr., som du modtager den første studiemåned.
 • Lån på 2.250 kr. pr. måned de følgende ni studiemåneder. Dette lån afdrager du over de næste tre studieår.
 • Stipendium på 3.500 kr. pr. måned de følgende tre studieår i ti studiemåneder årligt. Hvis du benytter lånemuligheden det første studieår, fratrækkes 675 kr. pr. måned plus renter.

Derudover er der en mindre pulje til rådighed til udbetaling af yderligere studielån.

Anbefalt studieløb

3. studieår vår
BTM2005 Romerbrevet og paulinsk teologi evt. utveksling
(anbefalt utvekslingssemester)
BTM2008 Dogmatikk med kildetekster evt. utveksling
BTM1502 Homiletikk og sjelesorg evt. utveksling
3. studieår høst
EX1004 Examen facultatum
BTM2002 Utvalgte tekster i GT
LAT1502 Latinske tekster
2. studieår vår
BTM2009 Misjonsteologi
LAT1501 Innføring i latin
HEB1504 Gammeltestamentlig hebraisk og Genesis
2. studieår høst
BTM2004 Nytestamentlig eksegese av synoptisk evangelium
BTM2012 Misjon, religionsteologi, religionsmøte og islam
HEB1502 Innføring i gammeltestamentlig hebraisk
1. studieår vår
BTM1003 Kristen tro og etikk
GRE1003 Nytestamentlige greske tekster
EX1001 Examen Philosophicum
1. studieår høst
BTM1001 Innføring i Bibelen
GRE1002 Innføring i nytestamentlig gresk
BTM1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap
Tilleggsår:
4. studieår vår
BTM2507 Johannes og nytestamentlig brevlitteratur
BTM1503 Teologi, samtid og praksis
BTM2510 Bacheloroppgave
4. studieår høst
GRE2501 Fordypning i nytestamentlig gresk
BTM2506 Luther og reformasjonen
BTM2508 Fordypning i frelseslæren