Praktisk teologi

Søk studieplass

Bachelor

Praktisk teologi

Bachelorstudiet i praktisk teologi gir deg bred kunnskap om Bibelen og kristen tro. Du får god innsikt i praktisk teologi som fagfelt, med vekt på menighetsbygging og gudstjenestearbeid. Studiet gir deg innsikt i planlegging og gjennomføring av en gudstjeneste/møte, formidling og forkynnelse til barn og unge, og grunnleggende apologetikk. Studiet er lagt opp slik at du har muligheten til å være fire uker i menighetspraksis. I tillegg får du rikelig anledning til å jobbe med egen troshistorie og åndelighet. Som en del av undervisningen får du muligheten til å forberede og holde taler/undervisning og få tilbakemelding på disse. Gjennom studieløpet velger du valgemner fra en stor og omfattende meny, og du kan få innpasset relevante emner tatt andre steder (inntil 30 stp.)

Anbefalt studieløp:   
3. studieår vårPT2004 Gudstjeneste- og menighetsledelse med praksis 10 stpPT2001 Fra Bibel til
teologi 10 stp
PT2005 Apologetikk 10 stp
3. studieår høstPT2003 Kristen formidling
og opplæring 10 stp
Valgemne på 1500- eller 2500-nivå
/ evt. utveksling
(10 stp)
Valgemne på 1500- eller
2500-nivå
/ evt. utveksling
(10 stp)
2. studieår vårTM2008 Misjonsteologi
10 stp (eller TM1003
Nytestamentlige greske tekster 10 stp)
Valgemne på 1500- eller
2500-nivå
RLE1007 Bibelfag 10 stp
2. studieår høstTM2006 Jesus Kristus i
Bibelen, bekjennelse
og kontekst (eller TM1002 Innføring i
nytestamentlig gresk
10 stp)
PT1502 Diakoni og
sjelesorg 10 stp
PT2002 Livssyn og kontekstualisering
1. studieår vårRLE1004 Verdensreligionene
10 stp
RLE1003 Troslære
og etikk 10 stp
PT1501 Bekjennelse og etterfølgelse 10 stp
1. studieår høstRLE1001 Innføring
i Bibelen 10 stp
RLE1002 Kirkehistorie
og konfesjonskunnskap 10 stp
PT1001 Introduksjon til praktisk teologi 10 stp

Du kan velge mellom følgende valgemner:

Disiplin:Emne:
SpråkTM1501 Gammeltestamentlig hebraisk 20 stp
TM1502 Latin 20 stp
Praktisk teologiTM1505 Trosopplæringspedagogikk og barneteologi 10 stp*
TM1507 Youth Ministry 10 stp*
TM1510 Misjonspraksis med feltstudium 10 stp
TM1511 Globale misjonstrender og misjonæridentitet 10 stp
TM1512 Internasjonal misjon, diakoni og bistand 10 stp
TM1514 Barn, unge og kristen tro 10 stp
Det gamle testamenteTM2012 Salmenes bok 10 stp
Det nye testamenteTM2502 Markusevangeliet og 1. Peters brev 10 stp**
TM2503 Innledning til NT og Galaterbrevet 10 stp**
Systematisk teologiTM2504 Dogmatikkens og etikkens grunnlagsproblemer 10 stp
TM2505 Teologisk antropologi 10 stp
Religion og livssynTM2512 Jødedom 10 stp
KirkehistorieTM2507 Reformasjon og lutherdom 10 stp
TM2508 Ikke-vestlig kirkehistorie 10 stp
TM2511 Teologihistorie 10 stp
BacheloroppgaveTM2509 Bacheloroppgave 10 stp
TM2510 Bacheloroppgave 15 stp

* Obligatorisk undervisning, kan bare tas i semestre der emnet har undervisning
** Krever TM1002 Innføring i nytestamentlig gresk og TM1003 Nytestamentlige greske tekster

For emnebeskrivelser, se studieplanen.

Dette studiet har valgemner med praksis der du kan komme i kontakt med barn. Du må legge frem barneomsorgsattest fra politiet for å få adgang til disse emnene. Det fremgår av emnebeskrivelsene hvilke emner det gjelder. Mer informasjon om hvordan du får tak i attesten, samt frister, finner du på her.

Bachelorstudiet i praktisk teologi er et utdanningstilbud som kvalifiserer til arbeid med formidling og undervisning i kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Studiet er aktuelt for barne- og ungdomsarbeidere, trosopplærere, forkynnere, pastorer/forsamlingsledere. Studiet er også relevant for misjonærer, bibelskolelærere og frivillige menighetsarbeidere som ønsker mer kompetanse innenfor det teologiske fagområdet. Det går også an å tilrettelegge studieløpet på en slik måte at man kan gå videre på FIHs Master i teologi og misjon.

Hvis du vurderer å bli prest i Den norske kirke, har FIH inngått en samarbeidsavtale med Misjonshøgskolen i Stavanger (MHS) om opptak på profesjonsstudiet i teologi ved MHS. Avtalen innebærer at du etter fullført bachelor- og mastergrad i teologi og misjon ved FIH kan søke opptak til praktisk-teologisk utdanning ved Misjonshøgskolen. Etter noe tilleggsutdanning ved MHS, vil du få en attest som bekrefter at du har en kompetanse som i innhold og omfang tilsvarer cand.theol.-graden, som igjen kan danne grunnlaget for ordinering til prestetjeneste etter Forskrift om tilsetting av menighetsprest (FOR 1988-06-17 nr 3361) §3. Hvor mye av studiene fra Fjellhaug som kan godkjennes, avhenger imidlertid av hvilke valgemner du har valgt på bachelor- og masternivå. Du bør derfor ta kontakt med studieadministrasjonen så tidlig som mulig i studieløpet hvis du vurderer presteutdannelse etter denne ordningen. Hvis du vurderer prestetjeneste i den danske kirke, kan du søke om å få ta bachelorgraden over fire år med tilleggsemner. Etter fire års studier ved FIH, vil man med 2 1/2 års tilleggsutdanning ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet kunne oppnå graden cand.theol. Mer informasjon om dette finner du på nettsiden til vår danske samarbeidspartner Dansk Bibel-Institut.

I emnet RLE1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet, inngår et femukers studieopphold til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen. Studieturen inneværende studieår vil gå til Kenya. Mer informasjon om studieturen finner du her. Som ett av dine valgemner i bachelorgraden, normalt i tredje studieår, kan du også velge å gjennomføre et femukers feltstudium med misjonspraksis (emnet TM1510) i et misjonsland i enten Sør-Amerika, Afrika eller Asia. Se studieplanen for mer informasjon.

Dersom du er student ved FIH og vurderer å dra på utveksling har du ulike muligheter, avhengig av hvor lenge du har studert, hva du er interessert i, hvor du kunne tenke deg å reise og hvor lenge du ønsker å være borte. FIH har en utvekslingsavtale med All Nations Christian College utenfor London i Storbritannia og med Freie Theologische Hochschule i Giessen, Tyskland. Begge steder tilbys emner innenfor teologi og misjon. Studenter oppfordres også til å reise på utveksling til andre godkjente læresteder. Er du interessert i andre lokasjoner eller skoler hjelper vi deg både med å finne aktuelle skoler og å navigere gjennom søknadsprosessen. Når du skal på utveksling er det også en del forberedelser som må gjøres, inkludert å søke om forhåndsgodkjenning av emnene du ønsker å ta i utlandet og å søke Lånekassen om støtte. Ta kontakt med internasjonaliseringskoordinator Marit Skinlo tidlig i prosessen for å finne ut om utveksling kan være aktuelt for deg, for å finne frem til muligheter og for å få veiledning om hva du må gjøre for å bli klar i tide til et utvekslingsopphold.

ERASMUS+

FIH fikk høsten 2015 innvilget ERASMUS Charter. Vårt ERASMUS Policy Statement for perioden 2015-2020 finner du her(nettsiden er på engelsk). Du kan også finne mer informasjon om innpassing av emner fra utenlandske læresteder (sider på norsk og engelsk). Etter hvert som skolen utvikler arbeidet med ERASMUS+ vil informasjon bli gjort tilgjengelig her. Erasmus Charter

Studere i Danmark?

Fjellhaug Internasjonale Høgskole har en egen avdeling i Danmark gjennom samarbeid med Dansk Bibel-lnstitut (DBI) i København. DBI ønsker å være et ressurssenter for menigheter, prester og kirkelige ledere. Instituttet har en klar misjonsrettet profil og samarbeider med flere organisasjoner med internasjonal virksomhet. FIUC-DK tilbyr vår norske bachelor i teologi og misjon. Gjennom denne samarbeidsformen oppnår vi flere fordeler: Det er mulig for danske studenter åta en norsk bachelor i teologi og misjon i Danmark og for norske FiH-studenter å gjennomføre noe av bachelor-utdanningen i København. Vi utveksler lærere i enkelte fag og utnytter institusjonenes spesialkompetanse, og vi arrangerer felles fagdager og forskningskonferanser. Studentrådene ved de to avdelingene samarbeider gjennom Øvre studentråd og får på den måten et kontaktnett utenfor Norge. Vi har samarbeidet om den danske avdelingen siden 2012, og vi opplever at dette har bidratt til en svært positiv utvikling ved både FiH og DBI. Du kan lese mer om Dansk Bibel-lnstitut på www.dbi.edu.

Finansiering

Lånekassen tilbyr støtte til de som ønsker å ta deler av utdanningen i utlandet. Se mer informasjon på Lånekassens nettsider. Dersom du velger en utdanning som gir rett til støtte og der undervisningsspråket ikke er engelsk kan du også ha rett på stipend fra Lånekassen for å ta forberedende språkkurs. Se Lånekassens nettsider for mer informasjon.

Tilrettelegging

Dersom du har behov for tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne kan du også ha mulighet til å delta i internasjonalisering, inkludert utveksling. Ta kontakt med internasjonaliseringskoordinator/studieveileder studieveileder@fjellhaug.no for samtale om hva som kan være aktuelt og hvilke støtteordninger som finnes.

Forelesningskatalogen og studieplanen finner du på forsiden. Bla ned til «Verktøy for studentene», trykk på «Forelesningskataloger» eller «Studieplaner» og velg den som er relevant fra rullgardinen som kommer opp.

Nedenfor finner du en oversikt over emner som kan tas som enkeltemner. I utgangspunktet kan du kombinere emner fritt, men hvis du velger emner fra forskjellige årstrinn eller studieprogram, kan det forekomme overlapp i eksamens- og undervisningstidspunkter. I mange emner kan man velge mellom prosessorientert evaluering med oppgaveinnlevering og obligatorisk undervisning eller skoleeksamen uten obligatorisk undervisning. Dersom det er konflikt mellom to eksamener, kan dette løses ved å velge prosessorientert evaluering i det ene emnet. Enkelte emner har praksis der du kan komme i kontakt med barn. Du må legge frem barneomsorgsattest fra politiet for å få adgang til disse emnene. Det fremgår av emnebeskrivelsene hvilke emner det gjelder. Mer informasjon om hvordan du får tak i attesten, samt frister, finner du her.

Studium:Emnekode:Emnenavn:Stp:Undervisning:
BTM/KRD/KRLE/BIMIRLE1001Innføring i Bibelen10Høst
BTM/KRD/KRLERLE1002Kirkehistorie og konfesjonskunnskap10Høst
BTM/KRD/KRLE/BIMIRLE1003Kristen tro, etikk og livstolkning10Vår
BTM/KRD/KRLERLE1004Verdensreligionene10Vår
BTM/KRD/2KRLERLE1007Bibelfag10Vår
BIMIBM1001Innføring i misjonsvitenskap10Høst
BIMITM1506Sjelesorg og diakoni10Høst (krever oppmøte til forelesning)
BTM/KRD/KRLEEX1001Examen philosophicum10Høst
BTMTM1002Innføring i nytestamentlig gresk10Høst
BTMTM1003Nytestamentlige greske tekster10Vår
BTMTM2001GT og misjon10Vår
BTMTM2003Johannesevangeliet og Romerbrevet*10Høst
BTMTM2004Nytestamentlig bibelteologi10Vår
BTMTM2005Nytestamentlig samtidshistorie og teologihistorie10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2006Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst10Høst
BTM/BIMITM2008Misjonsteologi10Vår
BTM/BIMITM2009Misjon i kontekst10Vår
BTMTM2010Utvalgte tekster fra GT10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM1501Gammeltestamentlig hebraisk20Kontakt studieadministrasjonen
BTM/BIMITM1506Sjelesorg og diakoni10Høst
BTM/BIMITM1510Misjonspraksis med feltstudium10Vår (oppmeldingsfrist 1. november)
BTMTM1513Kristen åndelighet10Høst og vår
BTMTM1514Barn, unge og kristen tro10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2501Deuteronomium**10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2502Markusevangeliet og 1. Peters brev*10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2503Innledning til NT og Galaterbrevet1*10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2504Dogmatikkens og etikkens grunnlagsproblemer10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2505Teologisk antropologi10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2506Livssyn og nyreligiøsitet10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2507Reformasjon og lutherdom10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2508Ikke-vestlig kirkehistorie10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2511Teologihistorie10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2512Jødedom10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2513Apologetikk og kirkens misjon10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2514Kristen etikk i møte med tverrkulturelle utfordringer10Kontakt studieadministrasjonen

*Forutsetter bestått TM1001 Nytestamentlig gresk 20 stp, eventuelt både TM1002  Innføring i nytestamentlig gresk og TM1003 Nytestamentlige greske tekster eller tilsvarende.
**Forutsetter bestått TM1501 Gammeltestamentlig hebraisk 20 stp. eller tilsvarende.

De fleste emner som har klausureksamen som en mulig eksamensform, kan også gjennomføres off campus. Det betyr at du har muligheten til å lese emnet på egen hånd uten å følge undervisning, men likevel gå opp til eksamen sammen med de ordinære studentene. Ta kontakt med opptaksansvarlig for mer informasjon:

Studiested:

Oslo

Undervisningsspråk:

Norsk

Undervisningsspråk:

180

Antall semestre:

6

Oppstart:

Høst

Søknadsfrist:

15. april (1. mars for enkelte grupper)

Avgifter:

I tillegg til semesteravgift til SiO, er det en studieavgift. Oversikt over avgifter finner du her.