Studietilbud

Søk studieplass

Master

Teologi og Misjon

Mastergraden i teologi og misjon er et toårig studieløp og forutsetter fullført bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Studiet fokuserer særlig på fagområdene bibelfag, systematisk teologi og misjonsvitenskap.

Studiet består av 50 studiepoeng med obligatoriske kjerneemner innenfor de teologiske disiplinene bibelfag, misjonsvitenskap, systematisk teologi og praktisk teologi. I tillegg skal du ta 30 studiepoeng valgemner innenfor forskjellige teologiske disipliner. Som forberedelse til masteravhandlingen skal du ta 5 studiepoeng teologisk hermeneutikk, samt 5 studiepoeng med metodelære innenfor den disiplinen du skal skrive avhandlingen innenfor. Studiet munner ut i en masteravhandling på 30 studiepoeng.

Anbefalt studieløp:   
2. studieår vårAVH501 Masteravhandling 30 stp
2. studieår høstVIT501 Teologisk hermeneutikk 5 stpMET501–506 Disiplinspesifikk metodelære 5 stp Valgemner på 600-nivå 20 stp
1. studieår vårMIS502 Religion og kultur 10 stpST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpValgemne på 600-nivå 10 stp
1. studieår høstNT502 Det nye testamente 10 stpGT501 Det gamle testamente 10 stpPT501 Menighetsbygging 10 stp

Du skal gjennomføre til sammen 30 studiepoeng med valgemner. Vi vil sette opp undervisning i noen utvalgte emner hvert studieår, men det er også mulig å velge emner som ikke undervises. Du kan da søke om inntil 3 timer med leseveiledning. Noen emner har obligatorisk undervisning og kan derfor bare tas i semestre der det er satt opp undervisning i emnet. Følgende valgemner tilbys:

Emnekode:Emnenavn:Studiepoeng:
GT601Israels historie og bibelsk arkeologi10
GT602Skapelsesteologi15
GT603Amosboken10
GT605Jeremiaboken10
GT606Hebraisk fordypning10
GT607 Salmenes bok10
NT601Jesu lignelser10
NT602Nyere narrative og sosiale analyser av Markus10
NT603Apostlenes gjerninger10
NT6041. og 2. Peters brev10
NT605Kjønn og teologi i Det nye testamente10
NT606Dåp og nattverd i NT10
NT607Eskatologien i Det nye testamente10
NT608Bibeloversettelse10
NT609Tilbedelse av Jesus Kristus blant de første kristne10
KMH601Oldkirken10
KMH602Martin Luthers teologi10
KMH603Den lutherske bekjennelse10
KMH604Nyere norsk kirkehistorie10
KMH605Misjonshistorie10
KMH606Teologi i det 20. århundre10
KMH607Kinas kirke- og misjonshistorie10
KMH609Afrikas kirke- og misjonshistorie10
ST601Rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen10
ST602Nådemidlene10
ST603Religionsfilosofi og apologetikk10
ST604Lidelsen og det ondes problem10
ST605Kristen etikk i møte med pluralisme og ateisme10
ST606Jesu lidelse og død10
MIS601Misjonsstrategi10
MIS602Kirkevekst10
MIS603Jesusbilder i de tre monoteistiske religionene10
MIS604Kristen misjon og islam – dialog, vitnesbyrd og medvandring10
MIS605Den globale kirke i endring10
MIS606Kontekstuell teologi10
MIS607Den forfulgte kirke10
PT601Organisasjons- og menighetsledelse10
PT602*Å forkynne Kristus i Det gamle testamente10
PT603*Fortellingsdidaktikk i trosopplæringen10
* Obligatorisk undervisning

Masterstudiet i teologi og misjon er et utdanningstilbud på høyt faglig nivå, som kvalifiserer til arbeid med formidling og undervisning i kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Studietilbudet kvalifiserer til arbeid som misjonær eller pastortjeneste og for videre forsknings- og utviklingsarbeid innenfor teologi og misjon.
Sammen med nødvendig tilleggsutdanning kan studiet også kvalifisere til prestetjeneste i Den norske kirke. Studiet er også aktuelt for lærere, bibelskolelærere, forkynnere, misjonærer og frivillige menighetsarbeidere med en fullført grunnutdanning i teologi som ønsker mer kompetanse innenfor det teologiske fagområdet.gi og misjon er et toårig studieløp og forutsetter fullført bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Studiet fokuserer særlig på fagområdene bibelfag, systematisk teologi og misjonsvitenskap.

Mastergraden kan bygges ut med et årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved en institusjon som tilbyr dette. Du vil da få tittelen lektor og ha undervisningskompetanse i RLE i grunnskolen og Religion og etikk i videregående skole. Merk at mange studiesteder krever et årsstudium i et annet undervisningsfag i tillegg for å gi opptak til årsstudium i PPU. FiH har inngått en avtale med Misjonshøgskolen i Stavanger (MHS) om opptak på profesjonsstudiet i teologi ved MHS. Avtalen innebærer at studenter som har oppnådd mastergrad i teologi ved FiH kan søke om opptak til praktisk-teologisk utdanning ved MHS. Masterstudiet, sammen med videre studier ved MHS, kan således danne grunnlag for ordinasjon til prestetjeneste i Den norske kirke, jamfør ”Forskrift om tilsetting av menighetsprest” §3. FiH har også fått i stand en ordning med MF som innebærer at dersom du tar Bachelor i teologi og misjon og Master i teologi og misjon tilsvarende 300 studiepoeng ved FiH og som inkluderer følgende valgemner vil du kunne få innpassing på cand.theol.-løpet på MF: Bachelor i teologi og misjon, med valgemnene TM1501 gammeltestamentlig hebraisk (20 stp) og TM2002 Utvalgte tekster fra GT (10 stp), og Master i teologi og misjon, med valgemne PT601 Organisasjons- og menighetsledelse (10 stp) og enten valgemne KMH604 Nyere norsk kirkehistorie (10 stp) eller valgemne KMH606 Teologi i det 20. århundre (10 stp). I tillegg må du ta 60 studiepoeng med praktisk teologiske emner ved MF som da vil kunne godkjenne utdannelsen fra Fjellhaug og MF til samlet sett å tilsvare profesjonsstudiet i teologi med MF. Studenter som vurderer prestetjeneste i Den norske kirke må tidlig i studiet gi beskjed om dette, slik at valg av emner skjer i samsvar med avtalen mellom Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Misjonshøgskolen i Stavanger eller overgangsordning for profesjonsstudiet ved MF.

Som student ved FiH har du ulike muligheter til å dra på utveksling, avhengig av hvor lenge du har studert, hva du er interessert i, hvor du kunne tenke deg å reise og hvor lenge du ønsker å være borte. FiH har en utvekslingsavtale med All Nations Christians College nord for London, England. Er du interessert i andre lokasjoner eller skoler hjelper vi deg både med å finne aktuelle skoler og å navigere gjennom søknadsprosessen.

Når du skal på utveksling er det også en del forberedelser som må gjøres, inkludert å søke om forhåndsgodkjenning av emnene du ønsker å ta i utlandet og å søke Lånekassen om støtte.

Ta kontakt med internasjonaliseringskoordinator Marit Skinlo tidlig i prosessen for å finne ut om utveksling kan være aktuelt for deg, for å finne frem til muligheter og for å få veiledning om hva du må gjøre for å bli klar i tide til et utvekslingsopphold.

ERASMUS+

FiH fikk høsten 2015 innvilget ERASMUS Charter.

Vårt ERASMUS Policy Statement for perioden 2015-2020 finner du her(nettsiden er på engelsk). Du kan også finne mer informasjon om innpassing av emner fra utenlandske læresteder (sider på norsk og engelsk).

Etter hvert som skolen utvikler arbeidet med ERASMUS+ vil informasjon bli gjort tilgjengelig her.

Erasmus Charter

Finansiering

Lånekassen tilbyr støtte til de som ønsker å ta deler av utdanningen i utlandet. Se mer informasjon på Lånekassens nettsider. Dersom du velger en utdanning som gir rett til støtte og der undervisningsspråket ikke er engelsk kan du også ha rett på stipend fra Lånekassen for å ta forberedende språkkurs. Se Lånekassens nettsider for mer informasjon.

Tilrettelegging

Dersom du har behov for tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne kan du også ha mulighet til å delta i internasjonalisering, inkludert utveksling. Ta kontakt med internasjonaliseringskoordinator/studieveileder studieveileder@fjellhaug.no for samtale om hva som kan være aktuelt og hvilke støtteordninger som finnes.

Nivå:
Master
Studiested:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Undervisningsspråk:

Norsk

Studiepoeng:

120

Antall semestre:

4

Oppstart:

Høst

Søknadsfrist:

1. juli for søkere med bachelor i teologi eller tilsvarende, 15. april for søkere med andre grunnlag.

Opptakskrav:

Bachelorgrad i teologi og misjon eller tilsvarende.